Logo
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland rf.

Äldre nummer av  Skolhistoriskt arkiv

Index

Aktuellt

Om föreningen

Kontaktuppgifter

Bli medlem

Publikationer

Bildgalleri

Respons

Länkar


Skolhistoriskt arkiv i ett tidsperspektiv

 

Presentationen av Skolhistoriskt arkiv går till vissa delar tillbaka på den artikel med förteckning som sammanställdes år 2005 under rubriken Skolhistoria i trettio band. Artikeln har utökats med uppgifter från de senaste åren. Omfånget på de volymer som utkommit sedan den första trycktes år 1952 har varierat rätt mycket. Den digraste boken är en doktorsavhandling som upptar hela SA 27 (361 sidor), länge i fråga om storlek följd av en helt vanlig del i SA 21 år 1991 (326 s). Av de senaste volymerna har två varit särskilt omfattande, nämligen SA 29 (320 s) och SA 31 (329 s). Två andra band nådde över trehundra sidor, SA 30 (305 s) och SA 34 (302 s). Efter år 1985 (SA 18) har endast en volym varit tunnare än 200 sidor, nämligen år 2001 (SA 26).

Innehållet i SA har varierat, om också inom vissa givna ramar. De två största grupperna var länge skolhistoriker och biografier. Med tiden har emellertid den didaktiska och pedagogiska forskningen börjat ta allt större utrymme. En ökad vetenskaplighet syns måhända till en del i att procenten artiklar med litteraturförteckning eller referenser, som under perioden SA 10-19 hållit sig under 22 % kom att i SA 20 - 29 stiga till 61 % och i SA 30-34 överstiga 80 %. Också användningen av notapparat, som i de två tidigare perioderna varit en rätt sällsynt företeelse (högst 20 % av artiklarna), steg med tiden till 44 % (SA 30-34).  Under alla tre nämnda perioder har emellertid antalet artiklar som varit illustrerade hållit sig tämligen konstant, något under 80 %.

Under Magnus Kulls tid som ordförande upptogs föreningen i Vetenskapliga samfundens delegation. Till det utökade spaltutrymmet för forskningsresultat har bidragit införandet av temanummer. Som det första av detta slag kan betraktas det s.k. jubileumsnumret (SA 25), som inleddes med en 50-års historik av Jarl Stormbom och bl.a. även innehöll Karl-Gustav Jossfolks tillbakablick på Skolhistoriskt arkiv under ett halvt sekel. Jossfolks akademiska avhandling Bildning för alla utgjorde det följande temanumret. SA 28 utgavs därefter med anledning av att det år 2001 gått åttio år sedan införandet av läroplikten. De flesta av artiklarna i den boken gick tillbaka på ett seminarium med samma tema anordnat av föreningen tillsammans med Utbildningsstyrelsen och Svenska folkskolans vänner. SA 31 hade som tema minoritetsskolorna. Det följande numret tog fasta på märkesåret 1809. Artiklarna byggde på de föredrag som hölls 2009 på Hanaholmen kring frågan hur skolväsendet i Finland och Sverige utvecklades under decennierna efter skilsmässan. De artiklar som tillkom under jubileumsåret 2010 till tvåhundraårsminnet av Uno Cygnaeus födelse gavs ut i SA 33. I SA 34 riktades fokus på lärarna som kulturbärare.

Också volymer med endast en artikel har ibland publicerats. Första gången gjordes det i SA 3 då Vilhelm Sjöström valde till tema folkskolväsendet i Pargas och nästa gång då Werner Laxström i SA 8 presenterade lägre folkskolseminariet i Vasa i form av en historik och matrikel (1915 - 45). I SA 17 skrev Gösta Cavonius en historik och matrikel som gällde seminariet för småskollärare i Helsingfors. Börje Mattsson var  ordförande för den arbetsgrupp som i SA 19 författade Finlands svenska skolungdomsförbunds historia (1981-85). Senast har en volym med endast en studie förekommit då den tidigare nämnda doktorsavhandlingen publicerades år 2001.
 

Eftersom Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. i enlighet med sin stadgar har att upprätthålla intresset för skolhistoria har Skolhistoriskt arkiv också tagit till vara de hågkomster som enskilda personer haft om skolförhållanden, händelseförlopp och enskilda pedagoger och låtit dem som arbetar i skolorna komma till tals. Ibland har dessa minnen presenterats under rubriken dokumentär framställning. Likaså har direkta dokument publicerats även om sådana de senaste åren nästan helt lyst med sin frånvaro. Av skolhistorikerna har mer än hälften gällt folk- och grundskolor medan gymnasiehistorikerna stått för 16 % och de artiklar som behandlat båda kategorierna utgjort 30 %.

 

Sidantalet i SA 1 - 34

 

SA  sidantal

         

Skolhistoriska föreningens egen historia har tecknats vid några tillfällen, de första gångerna av Kurt Thodén och senare vid 30-års jubileet av första ordföranden Gösta Cavonius (SA 15). Som ovan nämnts skrev dåvarande ordföranden Jarl Stormbom 50-års historiken år 1999 (SA 25).

Ragnar Mannil publicerade i SA 10 (s 159-204) en omfattande skolhistorisk bibliografi med arkivöversikt. Den kompletterades i SA 21. I föregående volym hade införts några av föreningens medlemmar skrivna recensioner. Dessa kom att bilda upptakten till den i alla nummer därefter förekommande översikten över aktuell skolhistorisk litteratur.

Det är naturligtvis vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser på basis av ett begränsat material, men vissa trender kan ändå märkas. I fördelningen av artiklarnas ämnesområden kan beträffande de senaste tio åren konstateras en förskjutning jämfört med perioden innan. Den beror tydligen till största delen på förekomsten av de ovan nämnda temanumren. Den pedagogiska forskningen har nämligen ökat från 11 % till 38 %. Däremot har skolhistorikerna minskat från 40 % till 32 % medan biografierna hållit sig tämligen oförändrade kring 20 %.

Sammanlagt har närmare 300 artiklar hittills publicerats av föreningen. De mest produktiva författarna har inte helt överraskande varit föreningens olika ordförande. Listan toppas när detta skrivs av Jarl Stormbom (38 art.), Erik Geber (18 art.), Samuel Lindgrén (11 art.) och Gösta Cavonius (11 art.). Också en tidigare redaktör, Karl-Gustav Jossfolk (16 art.), finns med bland de flitigaste skribenterna. Man fäster sig lätt vid att dessa artikelförfattare har givna teman som intresserat dem: Stormbom med pedagogisk teori och levnadsteckningar, Geber med läroplansfrågor samt Cavonius och Lindgrén med lärarutbildning.

De ekonomiska bidrag Svenska skolhistoriska föreningen kunnat påräkna för sin publikationsverksamhet har huvudsakligast kommit från Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Delegationen för den svenska litteraturens befrämjande. Vid mitten av 1980-talet tillkom även Svenska litteratursällskapet och Oscar Öflunds stiftelse. Under början av föreningens verksamhet återfanns bland sponsorerna också Undervisningsministeriet, Arbetets vänners huvudförening och Helsingfors Sparbank. Även från Stiftelsen Pro Juventute Nostra erhölls medel vid ett par tillfällen. Med tiden har det emellertid visat sig allt svårare att få ekonomiskt stöd för utgivningen av Skolhistoriskt arkiv. Som exempel kan nämnas att SA 34 endast erhöll medel från SFV. Anmälningarna i pressen har varit rätt få; huvudsakligast har bokserien recenserats i tidningen Läraren.

I detta nu är inte skriftserien alldeles lättåtkomlig, särskilt i fråga om sina äldsta delar. En relativt fullständig samling finns förutom i nationalbiblioteket även i Helsingfors universitets beteendevetenskapliga bibliotek (Minerva). De kommunala biblioteken har bara strönummer. Till salu finns endast nummer från SA 28 framåt. Bokserien saluförs numera av Vetenskapsbokhandeln (Tiedekirja) i Helsingfors

                                                                                                                        (HK 2013)

 

 

Förteckning över artiklar i tidigare årgångar av Skolhistoriskt arkiv enligt författarnamn

 

Ahlström, Al.:            Jakobstads samlyceums förhistoria (SA 6, 1961)

Andersson, Håkan:    Den fjättrade men nödvändiga Clio. Uppkomsten av en nationell historieundervisning i Finland (SA 32, 2009)

                                    Låga stränder och djupa fästen (SA 34, 2013)     

Appel, Erik:                Mitt i byn. Skaftung svenska folkskola 100 år (SA 24, 1997)

Aurola, Eelis:             Svenska folkskolan i Forssa (SA 13, 1975)

Backas, J.Albert:        Kimo folkskola i Oravais 100 år (SA 16, 1981)

Backlund, Gunnar:     Kyrkoby folkskola i Pernå 100 år (SA 15, 1979)

Backström, Ragnar:    Kotka svenska samskolas tillkomst och betydelse (SA 31, 2007)

Bengelsdorff, Anna-Lena: (och Tom Gullberg) Specialiseringslinjen – kort parentes men med starka skolhistoriska rötter (SA 31, 2007)

Birck, Erik:                 Fruntimmersskolan i Nykarleby 1874-1909 (SA 18, 1985)

Birck, J.L.:                  Erik Olin och hans byskola.– En österbottnisk tidsbild från 1800-talet (SA 2, 1954)

                                    Min barndomsskola (SA 4, 1957)

Björkman, Siri:           En bortglömd skola. – Anteckningar om Maria Wallins fruntimmersskola i Gamlakarleby (SA 2, 1954)

Brenner, Ola:              Kyrkby folkskola i Ingå (SA 11, 1971)

Brommels, Krister:    (och Hannén, Sigurd) De svenska skolorna vid Kymmene bruk och i Kuusankoski under sju årtionden, 1914-84 (SA 18, 1985)

Broo, Bengt:               Den snabba skolutvecklingen i svenska Österbotten på 1960- och 1970-talen (SA 28, 2002)

Tre skolstarter på väg till grundskola (SA 25, 1999)

Brunell, Viking:         Två decennier av finlandssvensk evalueringsforskning vid Pedagogiska forskningsanstalten i Jyväskylä (SA 21, 1991)

Brunow, Birgit:          Det svenska skolväsendet i Pyttis (SA 18, 1985)

Bäcklund, Ethel:         Vestersundom folkskola 1874-1974 (SA 16, 1981)

Castrén, Matti J.:        Skolmuseet och undervisningen (SA 16, 1981)

Cavonius, Edvin:        En skolmästares levnadsminnen (SA 5, 1959)

Cavonius, Gösta:        Det svenska barnträdgårdsseminariets tillblivelse (SA 6, 1961)

                                    Finlands äldsta folkskollärarförenings förhistoria och första tider (SA 14, 1977)

                                    Hågkomster från mina seminarieår (SA 23, 1995)

                                    Lärarrådet – ett aktivt lärarparlament utan makt (SA 14, 1977)

                                    Märkliga skeden i Finlands folkundervisnings historia (SA 16, 1981)

                                    Problematiken kring införandet av femdagarsvecka i skolorna (SA 19, 1987)

                                    Richard Malmberg (SA 22, 1993)

                                    Skolhistoriska dokument (SA 9, 1967)

                                    Svenska skolhistoriska föreningen i Finland 30 år (SA 15, 1979)

                                    Svenska småskolseminariet i Helsingfors 1897-1926 Historik och matrikel (SA 17, 1983)

                                    Vårt svenska skolmuseums förhistoria (SA 16, 1981)

Cederlöf, Henrik:       Ekenäs stads svenska folkskola 1873-1973 (SA 12, 1973)

Cleve, Anders:            Topelius och vår skola (SA 10, 1969)

Cleve, Gunnel:            Skolgång i krigets skugga (SA 31, 2007)

Colérus-Nordlund, Stina: Frans-Petter von Knorring – utvecklare av Ålands skolväsende (SA 20, 1989)           

Ekman, Kurt:              (och Holm, Tor) Svenska flickskolan i Helsingfors (SA 10, 1969)

Engström, Nils Göran: Fördjupning – Upplevelse – Aktivering. Den finlandssvenska skolradions utveckling 1935-1980 (SA 16, 1981)  

Fagerlund, Gunnar:    Munksnäs svenska samskola (SA 26, 2001)

Federley, Berndt:        Munksnäs svenska folkskola (SA 26, 2001)

Floman, Per Erik:       Anders Wilhelm Floman 1833-1905 och hans släkt (SA 25, 1999)

Fontell, Ester:             Svenska flickskolan i Åbo under 1800-  och 1900-talen (SA 15, 1979)

Geber, Erik:                De finlandssvenska folkskolseminarierna som kulturhärdar (SA 34, 2013)

                                    Det nuvarande finlandssvenska gymnasienätets uppkomst (SA 31, 2007)

                                    Frihet och tvång i folkskolans och grundskolans läroplaner (SA 28, 2002)

                                    Inledning (SA 32, 2009; SA 33, 2011; SA 34, 2013)

                                    In memoriam (Samuel Lindgrén) (SA 32, 2009)

                                    (och Jarl Stormbom) In memoriam (Samuel Lindgrén) (SA 32, 2009)

                                    In memoriam (Christoffer Grönholm) (SA 33, 2011)

Klasslärartillgången i Svenskfinland i historiskt perspektiv (SA 26, 2001)

(och Jarl Stormbom): Kultur, pedagogik och skola. Några pedagogikhistoriska aspekter (SA 34, 2013)

Några kulturpersonligheter bland gamla läroverkslärare i Österbotten (SA 34, 2013)

(och Jarl Stormbom): Skolhistorisk översikt 2006 – 2009  (SA 32, 2009)

(och Jarl Stormbom samt Martin Gripenberg): Skolhistorisk översikt 2009-2010 (SA 33, 2011)

Skolhistorisk översikt 2010-2012 (SA 34, 2013)

(och Jarl Stormbom): Strindberg och skolan (SA 32, 2009)

Sverigebildens utveckling i de finländska läroböckerna under självständighetstiden (SA 32, 2009)

Tradition och förnyelse i gymnasiets läroplaner (SA 29, 2003)

Våra gamla småskolor – ett försummat kapitel (SA 33, 2011)

Gran, Bo-Erik:            (och Gran, Kristina) Att väcka en bygd – om lärare Grans verksamhet i Sideby (SA 26, 2001)

Barnets sekel i solfbygden, av Bjarne Berg (rec.) (SA 20, 1989)

Gran, Kristina:            (och Gran, Bo-Erik) Att väcka en bygd – om lärare Grans verksamhet i Sideby (SA 26, 2001)

Granit, J.M.:               En skärgårdspojke i Åbo Lyceum på 1880-talet (SA 6, 1961)

Grigorkoff, Margaretha: Karin Allardt Ekelund som rektor (SA 24, 1997)

Skolarbete i fem decennier (SA 16, 1981)

Gripenberg, Martin:   De första folkskollärarnas samhälleliga aktivitet (SA 34, 2013)

                                    Dröm och verklighet (SA 33, 2011)

                                    (och Jarl Stormbom samt Erik Geber): Skolhistorisk översikt 2009–2010   (SA 33, 2011)

Grönberg, Nina:          Folkskolläraren Herman Ingo 1873–1944 (SA 34, 2013)

Gullberg, Tom:           (och Anna-Lena Bengelsdorff) Specialiseringslinjen – kort parentes men med starka skolhistoriska rötter (SA 31, 2007)

Hakala, Pertti:            “Dessa löften , undertecknade af våra högsinta monarker” – en utredning om de kejserliga regentförsäkringarna (dokument om förryskningen av bildningsväsendet 1899) (SA 28, 2002)

                                    En incident i Helsingfors Lyceum 1836 (SA 31, 2007)

Hansén, Sven-Erik:    K.J.Hagfors och ”planmässigheten” – tolkning av ett undervisningsmetodiskt program (SA 23, 1995)

Hannén, Sigurd:          (och Brommels, Krister): De svenska skolorna vid Kymmene bruk och i Kuusankoski under sju årtionden, 1914 – 84  (SA 18, 1985)

Hannus, Vidar:           Latin och historia på finska (SA 20, 1989)

Hedberg, Ebba:           Helsingfors svenska lärarförening 60 år (SA 6, 1961)

Hedberg, Runar:         Kristliga folkhögskolan i Nykarleby femtio år (SA 11, 1971)

Heilä-Ylikallio, Ria:  Författaren Torsten Helsingius som pedagog vid Svenska samskolan I Björneborg (SA 29, 2005)

Hollsten, Gunnar:       Hitis kyrkoby folkskola 1889-1965 (SA 21, 1991)

Holm, Tor:                  (och Ekman, Kurt) Svenska flickskolan i Helsingfors (SA 10, 1969)

Hägglund, Paul:          De svenska läroverken i Helsingfors 1944-1977 (SA 21, 1991)

Immonen, Björn:        Skolminnen från skolåren 1929-38 (SA 22, 1993)

Jalava, Marja:             Kunskapsskola eller arbetsskola? (SA 33, 2011)

Jansson, Martin:         En blick på undervisningsförhållandena i 500-åriga Sjundeå (SA 6, 1961)

Jansson, Paul:             En oförgätlig skolman: Hans von Schantz 1903–1979 (SA 25, 1999)

Jossfolk, Karl-Gustav: Bildning, bildbarhet och folkbildning – frågor kring bildning förr och nu samt bildningsprocessen i Finland speciellt under 1800-talet (SA 28, 2002)

                                    Bildning för alla (lectio precursoria) (SA 28, 2002)

Bildning för alla. En pedagogikhistorisk studie kring abnormskolornas tillkomst i Finland och deras pionjärer som medaktörer i bildningsprocessen 1846-1892 (SA 27, 2001)

Finlandssvenskt utvecklingsarbete inom skolväsendet i början av 1970-talet (SA 21, 1991)

                                    Frisinnade präster och borgare som organisatörer av abnormundervisningen i Finland under 1800-talet (SA 25, 1999)

                                    I Pestalozzis fotspår. Från abnormundervisning till samordnad specialundervisning, speciellt i Finland (SA 24, 1997)

                                    “Krigsförbrytarna” en exceptionell folkskollärarutbildning på 1950-talet (SA 34, 2013)

                                    Minoritetsfolkskolor som inte längre finns (SA 31, 2007)

                                    Något om det svenska skolväsendet i Hangö 1874-1975 (SA 29, 2003)

Privata svenska folkskolan i Östermyra (SA 15, 1979)

Skolhistoriskt arkiv under 40 år (SA 22, 1993)

Skolhistoriskt arkiv under ett halvt sekel (SA 25, 1999)

Uno Cygnaeus och specialundervisningen (SA 33, 2011)

(och Stormbom, Jarl) Överblick av skolhistorisk litteratur 1995 och 1996 (SA 24, 1997)

(och Stormbom, Jarl) Översikt av skolhistorisk litteratur 1993 och 1994 (SA 23, 1995)

125-årsfest vid Nykarleby f.d. folkskollärarseminarium (SA 25, 1999)

Jungner, Yngve:         Villa folkskola i Karleby (SA 11, 1971)

Järv, Harry:                 Ragnar Krook (SA 23, 1995)

Klingenberg, Hilding:           (och Stormbom, Jarl) Aktuell skolhistorisk översikt (SA 28, 2002;SA 29, 2003;SA 30, 2005)

Grankulla samskola 1955 – 77 av Birger Ulfvens (rec.) (SA 20, 1989)

Lärare och författare – två roller för fem pedagoger I Helsingforsläroverk (SA 34, 2013)

När IB kom till landet (SA 30, 2005)

Skolförhållandena i Finland under början av 1700-talet (SA 33, 2011)

Skolhistoria i trettio band (SA 30, 2005)

                                    (och Stormbom, Jarl) Skolhistorisk översikt 1999-2000 (SA 26, 2001)

Korsström, Tuva:       På spaning efter en far som dött (SA 24, 1997)

Krogerus, Harry:        Rolf Krogerus – Pedagog och vetenskapsman (SA 22, 1993)

Kull, Magnus:             Nykarleby seminarium och jägarrörelsen (SA 15, 1979)

Kuikka, Matti T.:        Förarbetet inför 1866 års folkskolförordning i Finland (SA 32, 2009)

Larsson, Esbjörn:       Från lärd skola till läroverksutbildningens utveckling i Sverige från rikets delning till 1878 års skollag (SA 32, 2009)

Laxström, Werner:     Lägre folkskolseminariet i Vasa, historik och matrikel 1915 – 1945 (SA 8, 1965)

Levón, Bengt-Vilhelm: Byggnaden åldras (SA 16, 1981)

Lind, Sven:                 Seminarister av årgång 1954 (SA 23, 1995)

Lindgrén, Samuel:      Bildningshunger och knutpatriotism – de första folkskolornas tillkomst i några kommuner (SA 28, 2002)

Den finländska folkskollärarutbildningens historia, av Gösta Cavonius (rec.) (SA 20, 1989)

                                    Finlandssvenska folkskollärarutbildningen 125 år. Festtal i Ekenäs den 12 oktober 1996 (SA 24, 1997)

                                    Folkbildare av årgång 1956 (SA 31, 2007)

Folkskolläraren som kulturfaktor i Svenskfinland (SA 20, 1989)

Fångad i grundskolreformens nätverk (SA 21, 1991)

Gösta Cavonius, fostrare och forskare (SA 25, 1999)

“Kanhända är det lilla just det stora” (SA 25, 1999)

Några lärarsläkter (SA 26, 2001)

Svenskhövdingen V.K.E. Wichmann – lärare, diktare, läroboksförfattare (SA 22, 1993)

Minnesord över professor Gösta Cavonius (SA 24, 1997)

Lundell, Bo:               Demokrati och skola (SA 28, 2002)

Mera lykta än spegel (SA 24, 1997)

                                   Mera lykta än spegel (forts. från föreg.nr.) (SA 25, 1999) 

Lundqvist, Inger:        Ekenäs seminariums bibliotek 1871-1974 (SA 16, 1981)

Löfman, Anita:           Modersmålet i Svenska samskolan i Tammerfors (SA 31, 2007)

Löfström, Jan:            Hur har realprovet i historia och samhällslära förändrats genom ämnesrealens tillkomst? (SA 31, 2007)

Lönnqvist, Runar:       Aron Stenwall, en förkämpe för folkhögskolan i vårt land (SA 5, 1959)

Malmström, Björn-Olof:  Björneborgsskolan sattes på prov på 1970-talet (SA 31, 2007)

Mannil, Ragnar:         Den folkliga bildningens väg i Finland (SA 21, 1991)

Folkskolans läroböcker under hundra år (SA 9, 1967)

Skolhistorisk bibliografi. Komplement till Skolhistorisk bibliografi 1969 (SA 21, 1991)

                                    Skolhistorisk bibliografi och arkivöversikt (SA 10, 1969)

                                    Sorjos svenska folkskola 1890–1940 (SA 15, 1979)

Mattsson, Börje m.fl.:           Historik över Finlands svenska skolungdomsförbund (SA 19, 1987)

Mitts, Ernst Aug.:       Johannes Nyqvist, en kulturkämpe – vägbyggare (SA 4, 1957)

Nordman, W.A.:         En skolkonflikt i Wasa lyceum för hundra år sedan (SA 13, 1975)

Nyberg, Folke:            Borgå gymnasiums bibliotek – bibliotekarier och rariteter (SA 18, 1985)

                                    Kongliga Borgå Gymnasium före och efter 1809 (SA 32, 2009)

                                    Rariteter i Borgå gymnasiums bibliotek (SA 26, 2001)

Nybom, Marita:          Svenska skolan i Imatra (SA 15, 1979)

Nybond, Bjarne:         Närpes folkskolväsen 100 år (SA 15, 1979)

Nybond, Gunnar:        Min utbildning till lärare och min första lärartjänst (SA 23, 1995)

Nyholm, Runar:          Skolläraren, utbildning och lärargärning (SA 20, 1989)

Nylund, Erik:              Drag ur Mellersta Nylands folkhögskolas historia (SA 2, 1954)

Olin-Nilsson, Ulla:     Minnen av Karin Allardt som svensklärare (SA 24, 1997)

Olli, Asta:                   Svenska skolan i Varkaus (SA 31, 2007)

Pensar, Lennart:         Historik över Svenska samskolan i Tavastehus (SA 9, 1967)

Pettersson, Lars:         Folkskolans varför och hur – en historisk betraktelse över motiv och metodik i svensk folkundervisning under 1800-talets första hälft (SA 32, 2009)

Ponthán; Einar:           Kring Antellska skolan i St.Michel  (SA 5, 1959)

Ramsdahl, C.:             Drag ur Ålands lyceums historia (SA 9, 1967)

Räbb, Arne:                Hågkomster från Nykarleby seminarium i 1930-talets början (SA 20, 1989)

Schönberg, Karin:      Box skola 100 år (SA 29, 2005)

Schybergson, C.M.:    Biblioteket vid Svenska klassiska lyceum i Åbo (SA 2, 1954)

                                    Från Skarpans skola till Ålands lyceum (SA 4, 1957)

                                    Uno Cygnaeus och krisen i folkskolefrågan (SA 5, 1959)

Selén, Göran:              Borgå folkhögskola 1889-1969 (SA 10, 1969)

Selén, Lena:                Skåldö skola, 1884-1984 (SA 18, 1985)

Silvander, Carl-Erik:  Svenska privatskolan i Uleåborg – en historia full av paradoxer (SA 31, 2007)

Sirén, Olle:                 Folkskolan i Lovisa 1873-1973 (SA 12, 1973)

Sjöholm, Odin:           Södra Paipis skola 1889-1989 (SA 21, 1991)

Sjöström, Konstatin:  Cygnaeusskolan i Helsingfors 1910-1960 (SA 7, 1963)

Dalsbruks folkskola (SA 2, 1954)

                                    Dalsbruks svenska samskola (SA 4, 1957)

                                    Helsingfors svenska folkhögskola 1892-1937 (SA 7, 1963)

                                    Karolina Rosengren-Frank (SA 10, 1969)

Sjöström, Vilhelm:     Folkskolväsendets uppkomst och utveckling i Pargas kommun (SA 3, 1955)

Sonck, Eine:               Som lärarinna i Petrograd (SA 10, 1969)

Staffans, Helmer:       Matrikel över sånglärare i Finlands lärdomsskolor före år 1870 (SA 1, 1952)

Stenwall, Aron:          Drag ur Åbolands folkhögskolas historia (SA 1, 1952)

Stolpe,Christina:        Carpelanska förskolan I Åbo 1866-1952  – vägen till lärdom vid                         “Tanternas skola” (SA 29, 2003)

Stormbom, Jarl:          (och Klingenberg, Hilding) Aktuell skolhistorisk översikt (SA 28, 2002;SA 29, 2003;SA 30, 2005)

                                    Aktuell skolhistorisk översikt åren 2005-06 (SA 31, 2007)

Albert Lilius´ förhållande till herbartianismen (SA 23, 1995)

Blev Zachris Topelius i alla fall pedagog? (SA 25, 1999)

Den svedbergska skolan – en skolhistorisk skildring 1856 - 89, av Bertel Nyholm (rec.) (SA 20, 1989)

                                    Folkskoleförordningen av år 1866 och skolordningen år 1872  – två epokgörande skollagar (SA 21, 1991)

Hembygdsundervisningen omkring sekelskiftet (SA 19, 1987)

(och Erik Geber) In memoriam (Samuel Lindgrén) (SA 32, 2009)

                                    Jan Comenius, skolfäderna och det svensk-finska skolsystemet (SA 20, 1989)

                                    Johan Heinrich Pestalozzi 250 år (SA 24, 1997)

                                    Karin Allardt Ekelund 100 år (SA 24, 1997)

                                    Karl Bruhn 100 år – från skriftställeri och författarskap till forskning och vetenskap (SA 23, 1995)

                                    (och Erik Geber) Kultur, pedagogik och skola. Några pedagogikhistoriska aspekter (SA 34, 2013)

                                    Lektoren J.L.Runeberg och hans miljö (SA 20, 1989)

Lägerskolan i Norden – bakgrund, införande och utveckling (SA 18, 1985)

Mikael Johnsson-Soininen, läroplikten och pedagogiken (SA 28, 2002)

Nild Oskar Jansson-Vretdal – en folkbildare (SA 33, 2011)

Pedagogen och filosofen Waldemar Ruin (SA 26, 2001)

Planscherna – illustrationsproblemet (SA 28, 2002)

Skolhistorisk litteratur 1991 och 1992 (SA 22, 1993)

(och Erik Geber) Skolhistorisk översikt 2006-2009  (SA 32, 2009)

(och Erik Geber samt Martin Gripenberg) Skolhistorisk översikt 2009 – 2010 ) (SA 33, 2011)

Soininens hembygdskunskap och hembygdsundervisning (SA 28, 2002)

(och Erik Geber) Strindberg och skolan (SA 32, 2009)

Stämningar kring Arvid Mörne som rektor och lärare vid folkhögskolan i Finns (SA 31, 2007)

Torsten Rudenschöld och skolplikten, Mikael Johnson-Soininen och läroplikten – komparativa synpunkter (SA 29, 2003)

Tre framstående historiedidaktiker: Emil Böök, Bernhard Estlander och A.K. Ottelin (SA 22, 1993)

Paul Hägglund in memoriam (SA 24, 1997)

Uno Cygnaeus – suomalainen koulumies ja kasvattaja, av Veli Nurmi (rec.) (SA 20, 1989)

(och Klingenberg, Hilding) Skolhistorisk översikt 1999 – 2000  (SA 26, 2001)

(och Jossfolk, Karl-Gustav) Överblick av skolhistorisk litteratur 1995 och 1996 (SA 24, 1997)

Översikt av skolhistorisk litteratur 1988-90  (SA 21, 1991)

(och Jossfolk, Karl-Gustav) Översikt av skolhistorisk litteratur 1993 och 1994 (SA 23, 1995)

Översikt av skolhistorisk litteratur 1997-98 (SA 25, 1999)

Översikt av utbildningshistorisk litteratur 1986-88 (SA 20, 1989)

Sylvander, Kurt-Erik: Djäknar och gymnasister i Finland före skolreformen 1872 (SA 15, 1979)

Synpunkter på gymnasiernas uppkomst i Sverige och Finland (SA 9, 1967)

Söderlund, Börje:       Hindersby folkskola – Kyrkoby folkskola – Kyrkoby lågstadium; 1871-1996 (SA 24, 1997)

                                    Hindersby och dess sentida efterföljare; 1871 – 1996  (forts från föreg.nr.) (SA 25, 1999)

Thodén, Kurt:                        De första tio åren (SA 5, 1959)

                                   Mannerheimarnas skolgång i Helsingfors lyceum (SA 10,

                                    1969)

Svenska skolhistoriska föreningens andra decennium 1959 –  69  (SA 10, 1969)

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland 25 år (SA 13, 1975)

Viitasaari, Eino:         Suomen kouluhistoriallinen seura (SA 2, 1954)

Wiberg, Albert:          Föreningen för svensk undervisningshistoria (SA 4, 1957)

Wiik, Harald:                         Folkundervisningens utveckling i Kvevlax (SA 16, 1981)

Wiik, Jan-Erik:          Hyvinge privata svenska folkskola (SA 13, 1975)

                                   Öar i havet – en svensk ö i ett finskt folkhav (SA 31, 2007)

Wikman, Hjalmar:     Henrik Backlund – trotjänare i Vörå (SA 23, 1995)

Lisa Vidd – barnalärare i nydaningstid (SA 22, 1993)

Wilkman, Sara:          När vi sutto i vår bänk (SA 25, 1999)

Winqvist, Lennart:     Grundskolereformen och lärarfortbildningen (SA 21, 1991)

Winqvist, Torbjörn:   En historisk tillbakablick på 40 år av svensk kvällsundervisning i Helsingfors (SA 20, 1989)

Wirén, Werner:          En tvåspråkig folkskola kring sekelskiftet (SA 13, 1975)

Wistbacka, Nils-Gustav: Oitbacka skola, 1884-1984 (SA 18, 1985)

Zilliacus, Gunvor:      Ett halvsekel svensk folkskolverksamhet på Räfsö (SA 

                                    15, 1979) 

Åberg, Nils-Erik:        Finlandssvenska skolförsök inför grundskolereformen (SA 21, 1991)          

Åkerblom, Bror:        K.V.Åkerbloms pedagogiska verksamhet (SA 6, 1961)

Åkerblom, K.V.:         Historik över Mellersta svenska Österbottens folkskollärarkrets (SA 1, 1952)

                                    V.K.E. Wichmann – Gånge Rolf (SA 11, 1971)

V.K.E. Wichmanns – Gånge Rolfs lektorsår i  Nykarleby (SA 1, 1952)

Åmossa, Birgitta:       Adéle Weman – kulturbärare över generationer (SA 34, 2013)

Öhman, Erik:             Nykarleby samskola femtio år (SA 11, 1971)         

Österholm, Thor:       Folkskolan i Taklax. Från idé till verklighet (SA 21, 1991)

Folkundervisningens utveckling i Bergö kommun (SA 5, 1959)

Österlund, Runar:      Borgå stads svenska folkskola (SA 11, 1971)

Östern,, Anna-Lena:  Ett porträtt av småskollärarinnan Judit Knip (SA 33, 2011)

 

Skolhistoriska dokument 

                       Att skriva skolhistoria (SA 11, 1971)

En folkskolpionjärs barndomsmiljö och utbildningstid.

       Utdrag ur folkskolläraren E.W. Malmbergs memoarer

(SA 4, 1957)

                       Fyra bemärkta mäns uppsatser (SA 1, 1952)

Förteckning över artiklar i tidigare årgångar av Skolhistoriskt     arkiv (SA 11, 1971)

Förteckning över artiklar i tidigare årgångar av Skolhistoriskt arkiv (SA 15, 1979)

Stadgar för Svenska skolhistoriska föreningen i Finland (SA 4, 1957)

Två brev i disciplinära ärenden (SA 1, 1952)

Zacharias Schalins skolgång i Nykarleby elementarskola 1863 -1867 (SA 13, 1975)