Munksnäs svenska samskola, Helsingfors

Skolan grundades av överstinnan Fanny de Pont 5.2.1913 och kallades dePontska skolan. Från 1930 ombildades den till Munksnäs svenska samskola. Vid övergången till grundskolan 1970 ändrades skolan till Munksnäs högstadium och i början av 2010-talet sammanslogs den med Munksnäs lågstadieskola, Läs mer…

Arbis, Helsingfors

Helsingfors arbis (Helsingfors stads svenska arbetarinstitut), grundat 1914, är verksamt inom sektorn för fostran och utbildning inom Helsingfors stad och är Finlands största svenskspråkiga medborgarinstitut. Arbis verkar inom den fria bildningen och erbjuder i huvudstadsregionen boende svenskspråkiga möjligheter till utbildning, vidareutbildning och hobbyverksamhet. Utöver huvudmålgruppen besöks institutet även av finskspråkiga Läs mer…

Minervaskolan, Helsingfors

Skolan grundades 1889 av Robert Huber m.fl. som Privata svenska flickskolan i Helsingfors. Den var ett 9-klassigt läroverk och Finlands första flickskola som ledde till studentexamen och inträde vid universitetet.. Skolan verkade de tre första åren i ett trähus i Läs mer…

Åshöjdens grundskola, Helsingfors

Åshöjdens grundskola är en enhetlig grundskola med årskurserna 1–9. Skolan ansvarar också för påbyggnadsundervisningen och den intensifierade musikundervisningen (musikklasserna) på svenska i Helsingfors. Skolan hade ca 325 elever läsåret 2013-2014. Skolan fungerar i en fastighet som tidigare tillhörde det finska Läs mer…

Rudolf Steinerskolan, Helsingfors

Skolan verkar som en grundskolan ersättande skola. I skolan verkar förskola, lågstadium (klass 1-6), högstadium, (klass 7-9) och gymnasium (klass 10-12). Ett läroämne som är signitikant för Steinerskolor är eurytmi – en rörelsekonst som utövas och lärs ut inom Waldorfpedagogiken Läs mer…