Privata svenska handelsskolan, Helsingfors

Privata svenska handelsläroverket på Sturegatan 2, Helsingfors år 1957. Skolan grundades 1881 som en privat svenskspråkig handelsskola under namnet Privata Handelsläroverket i Helsingfors. Den finska avdelningen grundades 1887 och den svenska avdelningen avskaffades 1977. De första studenterna utexaminerades från skolan Läs mer …

Svenska fortbildningsläroverket, Helsingfors

  I Helsingfors öppnade fröken Elisabeth Blomqvist en tvåårig lärarinneklass år 1868 som fyra år senare övertogs av staten och blev treårig. Denna Svenska fortbildningsläroverket utgjorde länge den enda utbildningsanstalten för de finlandssvenska läroverkens blivande lärarinnor. (Söderling,Tegengren 1961, 27) Helena Läs mer …

Munksnäs svenska samskola, Svenska samskolan i Helsingfors (Muncka, du Pontska skolan, Ponttan), Helsingfors

(Bild Munksnäs svenska samskola årsberättelse 1953-1954. Helsingfors universitets samlingar) Skolan grundades som Svenska samskolan i Helsingfors av överstinnan Fanny de Pont 5.2.1913 och kallades du Pontska skolan. Från 1952 ombildades den till Munksnäs svenska samskola. Skolan grundades år 1913 av Läs mer …

Helsingfors stads svenska arbetarinstitut (Arbis), Helsingfors

Helsingfors Arbis på Dagmarsgatan 3 (Foto MG 2019) (Foto 2019) Helsingfors arbis (Helsingfors stads svenska arbetarinstitut), grundat 1914, är verksamt inom sektorn för fostran och utbildning inom Helsingfors stad och är Finlands största svenskspråkiga medborgarinstitut. Arbis verkar inom den fria bildningen och erbjuder i huvudstadsregionen boende svenskspråkiga möjligheter till utbildning, Läs mer …

Svenska privata läroverket för flickor (Lavan, Laurellska skolan, Sahlbergska skolan, Helsingfors, period III

    (Bild Internet) Skolan grundades 1870 med namnet Sahlbergska skolan som fyraårig och utvidgades senare till sjuårig. Skolan hade en kristen-humanistisk syn på utbildning. År 1890 blev Victoria Laurell rektor och samma år ändrades namnet till Svenska privata läroverket för flickor i Helsingfors. Skolledaren Läs mer …

Nya svenska flickskolan (Forsmanska skolan, Vilohemmet ), Helsingfors

(Bild Internet) Nya svenska flickskolan i Helsingfors, även kallad Vilohemmet, var ett svenskspråkigt läroverk från 1879–1963 i Helsingfors beläget på Bulevarden. Skolan flyttade stegvis till Botby 1963 och blev Botby svenska samskola. Skolan grundades 24 april 1879 av läraren Aino Läs mer …