Dickursby skola, Vanda

[:Ny entreprenör ska fortsätta renovera Dickursby skola | Huvudstadsregionen | svenska.yle.fi

(Foto skolans hemsida)

Dickursby skola som inledde sin verksamhet år 1896, är en lågstadieskola med förskola och årskurserna 1-6.

Allmän presentation

Vi arbetar för att skolan skall vara en trygg och positiv arbetsplats för eleverna och de vuxna. Verksamheten strävar till att varje elev skall få känna att hen duger och lyckas. Eleverna måste också veta att det finns gränser och acceptera dem. Eleverna får impulser så att de utvecklar en positiv livssyn och världsbild och lär sig att ta ansvar för sin omgivning både i skolan och utanför skolan. Vi bygger upp en god grund för vidarestudier genom att beakta varje elevs egna förutsättningar och att hjälpa dem som behöver extra hjälp.

Basgrupper

Lärandet sker genom kommunikation med andra elever, lärare och andra vuxna samt i olika grupper och sammanhang och i olika lärmiljöer. För att möjliggöra kommunikationen med andra elever och lärare arbetar vi i basgrupper. Basgrupp 1 består av förskolan och åk 1-2, basgrupp 2 består av åk 3-4 och basgrupp 3 består av åk 5-6. Basgruppernas lärare träffas regelbundet och samplanerar verksamheten. Vid samplaneringen ligger fokus på kollaborativt lärande, där kunskap och förståelse byggs upp genom interaktion med andra.

Föräldrasamverkan

Varje elevs lärande, utveckling och välbefinnande stöds i samarbete med hemmen. Lärarna kallar föräldrarna på utvecklingssamtal minst en gång/läsår. Syftet med samtalet är att få information om skolarbetet, lära känna varandra och att diskutera hur man kan stöda barnets skolgång.

Elevsyn

Eleverna har en naturlig nyfikenhet och intresse för livet. Var och en har något unikt i sig. Alla elever lyckas med någonting som för dem framåt i livet. Eleverna utgår från sina egna förutsättningar, de kan lära sig att acceptera sina misslyckanden och utnyttja dem positivt. Eleven reflekterar över sina egna sätt att lära sig och använder den kunskapen till att främja det egna lärandet. Eleven har en aktiv roll i den egna inlärningen. Eleven lär sig att ställa upp mål och löser problem både självständigt och tillsammans med andra.

Lärarsyn

Vi fostrar, handleder och lär men vår uppgift är i främsta hand att visa vägarna. Eleven måste dock själv gå vägarna för att lära sig. Lärarna använder varierande arbetsmetoder, sin yrkesskicklighet och strävar till att lyfta fram och förstärka elevens individuella resurser.

Samarbete mellan skola och hem

Uppfostran sker i samspråk och växelverkan mellan skola och hem. Vårdnadshavarna har huvudansvaret för barnets fostran. Skolan fungerar som impulsgivare för kunskapssökandet och förmedlar kunskap. Hemmen bistår och stöder verksamheten i skolan.

Värdegrund

Vi utgår från att skolans verksamhet är en helhet (helhetssyn) där vi strävar efter att

• utveckla elevernas hela personlighet, att få eleverna att känna sig själva och sina resurser

• eleverna lär sig att samarbeta samt visa hänsyn och respekt

• väcka elevernas nyfikenhet, intresse och stimulera deras skapande förmåga samt ge dem basfärdigheter och förmåga att söka kunskap

• eleverna lär sig känna ansvar för sig, sina handlingar och sin omgivning

• väcka elevernas känsla för naturen

• hos eleverna väcka en medvetenhet om och känsla för att de är en del av en större helhet, samhället

https://www.vanda.fi/forvaltning_och_ekonomi/organisation/bildningsvasendets_verksamhetsomrade/svenska_resultatsomr%C3%A5de/skolornas_kontaktuppgifter/dickursby_skola[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.