Skolhus

Skolans verksamhet har huvudsakligen försiggått i eller nära skolhuset. Därför kan skolhuset upplevas representera ifrågavarande skola. Synpunkter på skolhusets betydelse har jag framfört i ett blogginlägg. Skolhuset med sina klassrum, specialsalar, korridorer och andra utrymmen inklusive skolgården utgör det främsta elementet i elevernas/de studerandes lärmiljö och i lärarnas arbetsmiljö.

En särskild utmaning är att många av nutidens gymnasier och skolhus för årskurserna 7-9 tidigare har fungerat som läroverk, många skolhus för årskurserna 0-6 har fungerat som folkskolor och många yrkesläroanstaler tidigare har fungerat som yrkesskolor. Såvida samma skolhus idag har ungefär samma funktion som tidigare i ett nytt skolsystem har jag utgått från det senaste, men i beskrivningen framhållit tidigare funktion såsom folkskola, yrkesskola, läroverk etc. Mången gammal folkskola används idag som café eller privatbostad. I de fallen har jag framhållit att skolhuset byggdes som folkskola och sedan nämnt den nuvarande funktionen.

Som webredaktör har jag försökt samla bilder och fotografera av så många skolhus som möjligt. Det har blivit en rätt slumpmässig samling Största delen av bilderna är från nutiden, men i samlingen finns ocksä äldre bilder. Jag har publicerat bilder av skolhuset under olika tider..Avsikten är att alltid då det är möjligt komplettera den här samlingen både geografiskt och tidsmässigt.

På wikipedia har en förteckning lagts uppöver folkskolorna i Finland på adressen https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kansakouluista.  I förteckningen ingår både finsk-och svenskspråkiga folkskolor.

Jag är mycket tacksam för bilder som sänds till mig och kommer att här publicera alla representativa bilder av skolhus i Svenskfinland från nutid och gågna tider. Sänd bilderna på adressen martin.gripenberg at kolumbus.fi eller gripenberg at gmail.com.

Skolhusen finns här under skolans officiella namn, skoltyp, ort och landskap (Nyland, Åboland, Åland, Österbotten, Övriga Finland). Många skolor är visserligen mera kända genom sina smeknamn som Broban, Bullan, Norsen, Revan, Zillen. De namnen har jag angett i texten om jag har uppfattat dem som allmänt tankegods, men skolorna hittas här utgående från sina officiella namn.

Då Wikipedia begränsar antalet skolor som kan synas på sidan kan övriga skolor hittas genom sökfunktionen om jag har hunnit få med dem. Bäst ska skolorna hittas genom att man gär till sidan skolhus.

Från den sidan kommer man till en förteckning på de skolor här finns bilder av. Genom att klicka på skolans namn i förteckningen ska man kunna komma till inlägget med en bild och uppgifter om skolan. Förteckningen liksom inläggen kompletteras efter hand.

Anteckningar om skolan och skolhuset har gjorts då jag har funnit trovärdig information. Ofta är källan fill denna information hämtad direkt från internet och Wikipedia. Ibland bygger informationen också på kunskap som jag har tillägnat mig under mina 30 tjänsteår som skolinspektör eller på texter som jag har funnit om skolan ifråga..

Skolhusen har indelats i huvudkategorierna “Gamla skolhus”, “Folkskolor”, “Läroverk”,”Grundskolor”, “Gymnasier”, “Yrkesinstitut”, “Folkhögskolor” och “Medborgarinstitut”. Underkategorierna är för grundskolorna “åk 0-6” och “åk 7-8” samt för alla skolhus “Landskapen “Nyland“, “Åboland“. “Åland“, “Österbotten” och “Övriga Finland“.

På Sydkustens internetsida Svenskskola.fi finns kontaktuppgifter till nu verksamma svenskspråkiga daghem, förskolor, eftisar, grundläggande utbildning, språkbad, gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning, läroavtalsutbildning, musikläroinrättningar, folkhögskolor och förberedande undervisning. Dessutom finns det kontaktuppgifter till kommunernas ansvars- och kontaktpersoner för alla dessa kategorier. Åland ingår inte i det registret. Åland är tillsvidare dåligt företrätt på denna internetsida.

På pedanet internetsidorna finns aktuell information om alla aktiva skolor, men inte bilder av skolorna.

Då jag har besökt skolorna för att få en bild av dem har skolhuset sommartid påfallande ofta varit en byggnadsplats eftersom mindre eller större reparationsarbeten har varit på gång. Många gånger har jag också “kommit för sent” i den bemärkelsen att skolhuset precis innan har tagits ur bruk och därför i nedanstående förteckning hamnat i kategorin “Gamla skolhus”. Det har också inträffat att jag av en slump hittat till just färdigställda skolhus. Det här tyder på att en betydande omstrukturering av skolnätet har varit på gång omkring åren 2017-2020 i synnerhet beträffande grundskolor för årskurserna 0-6.

Skolhuset har ofta i nybyggena förenats med andra funktioner som bibliotek, dagvård, servicecenter. I en del österbottniska kommuner används då benämningen “Lärcenter”.

Den 5.7.2020 fanns det bilder på 184 sidor om skolor samt dessa skolors äldre hus i ovannämnda förteckning, vilket innebär att det troligen ännu saknas nästan lika många bilder på skolhus i synnnerhet om man betänker att flera skolor tidigare har verkat i skolhus på annan adress.

Martin Gripenberg