Tengströms prästseminarium, Åbo

Tengströms första större administrativa åtgärd var inrättandet av ett särskilt prästseminarium vid universitetet, en reform som snart nog följdes i Uppsala och på andra håll. Avsikten var att förenhetliga och effektivera präststudierna samt erbjuda en mer praktiskt betonad undervisning med sikte på prästbanan. Inrättandet av prästseminariet följdes av inrättandet av en pedagogisk institution. Tengströms intresse för administrativa frågor höll i sig, och längre fram, efter 1811, gick han särskilt in för att effektivera och rationalisera utbildningen av övriga ämbetsmän. Hans intresse stod i samklang med tidens strömningar och influerades framför allt av Napoleons reform av undervisningsväsendet och allmänna strävan att ersätta besättandet av ämbeten inom förvaltningen, som dittills grundat sig på ståndsprivilegier, köpta tjänster och favoriseringar, med ett system där studier och examina var en viktig beståndsdel i utnämningen till statliga tjänster. (Ikonen 2016, 28)

Jacob Tengström – Wikipedia

Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo avspeglar sin tid. 140 år av allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2016.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *