Finlandssvenska skolor

Databasen

Här kan skolorna sökas i databasen landskaps- och kommunvis i de sex samlingarna:

Nyland      Åboland      Åland      Österbotten     Övriga Finland 

Man kan som en huvuduppgift för Svenska skolhistoriska föreningens i Finland se att dokumentera de svenskspråkiga skolorna i Finland. Detta har också förtjänstfullt gjorts i många nummer av Skolhistoriskt Arkiv, där enskilda skolors historia har relaterats. Genom dessa dokument har den konkreta verklighet i skolorna beskrivits. Det är den som ligger till grund för mera generella beskrivningar av undervisningens och utbildningens utveckling. Genom olika skolordningar har man eftersträvat ett likformigt skolsystem i en kontinuerlig kamp mot de lokala variationer som naturligt smyger sig in i skolsystemet. Därför noteras i de generella beskrivningarna mera sällan sådana tragiska och tom. traumatiska omständigheter som det att folkskoleelever på 1800-talet kunde komma från så fattiga hem att de för att nå skolan måste komma barfota, vandra många kilometer genom ödemarker med vargar och björnar, anlända redan klockan fem på morgonen för att elda klassrummen, finna att vattenämbaren ännu hade isskorpa när undervisningen inleddes eller att många duktiga män har varit tvungna att försörja sig som lärare då de pga. sjukdom inte har dugt till mera fysiskt krävande uppgifter. Av sådana konkreta berättelser framgår att skolkamrater eller läraren har dött av sjukdom, genom drunkning på väg till skolan, mördats eller stupat vid fronten. I flera fall har skolan brunnit upp och att skolan har tvungits gå i skift då alla elever inte rymdes in samtidigt. I modern tid har det sedan förekommit att skolans inneluft blivit så dålig att inte alla lärare och elever har kunde vistas där. Man måste alltså konstatera att trots all strävan att göra alla skolor likvärdiga är det naturligt att det förekommer skillnader mellan skolorna. Det är det här som syns i de enskilda skolornas historia.

Det kan ha varit stora händelser i skolan som tyvärr ofta har rationaliserats bort då informationen har generaliserats. Under senare tid har händelser förringats då de i nutiden upplevs som så självklara att de inte alls kan ifrågasättas. Då det begav sig kan de emellertid ha betraktats som epokgörande. Sådan händelser var bla. att skolhuset i början på 1900-talet fick elektrisk belysning, rinnande vatten, centralvärme, att man började servera skolmat, fick skolhälsovård, skolkurator och -psykolog och nu på 2000-talet en uppsättning datorer eller tabletter åt alla lärare och elever i skolan och wifi-nät i skolan. Men ännu i slutet på 1900-talet kunde de nya datorer kommunen skaffat till skolan långa tider ligga bortglömda i något skåp som “hyllvärmare” eftersom ingen av lärarna kunde använda dem.

Här har jag begränsat samlingen till skolr där svenska har varit undervisningsspråk. I de tidigaste skolorna in på 1700-talet var undervisningsspråket latin, emedan skolorna främst förberedde eleverna för prästyrket och den tidens bildade samhälle där latin var det enda språk som var gångbart som bildat språk. I praktiken lades då grunden för senare tids språkundervisning. Skolrnas huvuduppgift var att lära eleverna skriva och tala latin även om lärare och elever hade svenska som sitt första språk. Pierre de la Ramée (1515-1572) som år 1547 blev professor i vältalighet vid Universitetet i Paris vände sig liksom Ludwig Vives (1492-1540) mot den Aristoteliska nyklassisismen och Philip Melanchtons  (1497-1560) undervisningsmetoder. Ramée ville införa också grekiska på skolornas undervisningsskema eftersom bildningen har sina rötter i Grekland. Han eftersträvade också att i grekisk stil göra undervisningen mera praktiskt-induktiv. Därför framhöll han att man i undervisningen skulle inkludera realämnen i undervisningen och oftare använda elevernas modersmål (Hanho: Suomen oppikoululaitoksen historia I, 1943, 20).

Man kan således räkna med att också skolorna i Sverige-Finland i allt högre grad tog svenskan i bruk som undervisningsspråk under 1600-talet. År 1693 avfattades skolordningen i Sverige-Finland första gången på svenska, vilket innebär att man kan räkna med att skolorna senast från 1700-talet i allmänhet hade svenska som undervisningsspråk även om målet länge ännu var att eleverna i första hand skulle kunna uttrycka sig på latin. Även on finskan säkert användes i det dagliga umgänget kom språket först på 1800-talet, sedan Finland hade blivit ett Storfurstendöme anslutet till Ryssland, att bli undervisnings- och bildningsspråk. Bristen på finskspråkiga lärare och läromaterial bidrog säkert också till att finskan blev undervisningsspråk så sent. Av ovannämnda orsaker är det diskutabelt att här nämna skolor som pedagogin i Kuopio, trivialskolan i Uleåborg eller fruntimmerskolan i Tavastehus eftersom de i och för sig utgör kuriosioteteter i den svenskspråkiga undervisningen i Finland. Så införde Katedralskolan io Åbo undervisning på finska i en parallellavdelning i början av 1800-talet. (Hanho 1955, )

Då den här kollektionen av skolor koncentreras till de svenskspråkiga är det för att de utgör de äldsta skolorna i landet och dessutom utgör en så pass begränsat antal att det är relativt behändigt att behärska. Ur historik synvinkel är begreppet svenskspråkig skola emellertid allt annat än klart, eftersom skolorna så länge strävade till att ge eleverna färdighet att uttrycka sig så obehindrat som möjligt på latin helt oberoende av det språk eleven använde till vardags. I  Gamla Finland, Viborgs guvernement var tyskan länge det främsta undervisningsspråket. Gamla Finland förenades med resten av landet år 1811 (Hanho 1955, 29). I medlet av 1800-talet försökte man ersätta tyskan med svenskan, men jag har uppfattat det så att de här skolorna egentligen aldrig kan ses som svenskspråkiga (Hanhgo 1955, 31 ).

Kollektionen begränsas också till fasta skolor så att ambulerade skolor och skolor utan eget hus inte har beaktats. Visserligen verkade många skolor till en början i upphyrda utrymmen, men det innebar ju att de ändå hade en fast verksamhetspunkt. Samlingen omfattar alla typer av skolor i Svenskfinland: pedagogier, elementar- och trivialskolor, folkskolor, läroverk, specialskolor, yrkesläroverk och skolor inom den fria bildningen. Många medborgar- och arbetarinstitut, sommaruniversitet och bla. Österbottens högskola har utelämnats då de egentligen inte har haft ett eget skolhus, endast ett kansli. Då den här kollektionen begränsas till skolor med svenska som undervisningsspråk utgör undervisningsspråket ofta en osäkerhetsfaktor. Undervisningsspråket har inte alltid framgått entydigt eller undervisningen har i vissa fall skett på två eller flera språk. Viborgs gymnasium och normalskola ingår i samlingen, men inte de övriga skolorna i Gamla Finland.

Ett motiv för en sådan här kartläggning är att under sin verksamhet har skolan besökts av lärare, elever/studerande för vilka skolhuset har tjänat som deras arbets- eller lärmiljö under kortare eller längre tid. På så sätt har skolhuset blivit en viktig samlingsplats och en lokal där de har vistats relativt länge, mött kamrater och lärare. Det har gett upphov till erfarenheter och minnen. Det är i den miljön som dessa upplevelser och minnen kopplas till just den skolan och det skolhuset. Även om man i generaliserande framställningar kan se likheter i skolornas utveckling har varje skola sin egen unika historia. Högskolor och universitet ingår inte i den här databasen eftersom deras uppgift också är forskning.

Enligt en statistik skulle denna Skoldatabas 21.2.2021 ha omfattat 857 skolor. Definitionen av skola har emellertid inte varit entydig, emedan skolan kan ha verkat redan innan kommun sammanslogs med en annan och därvid blivit räknad som två skilda skolor. En annan orsak till dubbelräkning är att skolans namn kan ha ändrats. Även om jag har försökt beakta detta genom att ofta ange både skolans tidigare och senare namn (inklusive smeknamn)  har det knappast lyckats i alla fall. Sedan finns det skolor som finns omnämnda i en källa, men närmare uppgifter sakas emedan den kan ha verkat som tillfällig eller ambulerande i upphyrda utrymmen. Totala antalet skolor ska därför endast ses som riktgivande.

Skoluppgifterna utgör ett mycket rikt forskningsmaterial, som borde användas av många forskare.  För de skolor uppgifter har erhållits har namnet länkats till ett uppgiftsblad. Om 325 av dessa skolor kunde jag i februari uppge närmare uppgifter som alltså kan sökas via länken i skolans namn. Det kan jämföras med den skoldatabas som finns på Wikipedia  som  30.4.2021 omfattade  52 läroanstalter bortsätt från högskolorna. I den saknas bla. folkskolorna.  På Internet finns en skild förteckning över folkskolorna i Finland, men den är inte entydig beträffande skolans undervisningsspråk. Sibbo skolmuseum har också publicerat en förteckning på internet över de finsk- och svenskspråkiga folkskolorna i kommunen. I förteckningen ingår framför allt uppgifter om skolornas tillkomst. Också över de privata läroverken finns det på internet en omfattande förteckning. En skild förteckning finns över läroverken i Helsingfors.

Jag har eftersträvat att i föreliggande Skoldatabas få fram så många väsentliga uppgifter som möjligt, men informationen är synnerligen splittrad och i hög grad beroende av informationskällan som i något fall kan vara en bisats i ett ovidkommande sammanhang, medan det i andra fall handlar om ett mycket rikt material där jag har försökt sålla ut det som jag har upplevt som viktigast. Pga den omfattande informationen är uppgifterna om skolorna är främst hämtade ur publika källor som Internet, artiklar i tidskrifter eller böcker. Bara i ett fåtal fall har jag studerat primära uppgifter som årsberättelser och arkivmaterial. Här ingår emellertid också uppgifter baserade på mina egna kunskaper från tiden som inspektör för bildningsväsendet i Södra Finlands län. Ytterligare publika uppgifter kan sökas i historiker för kommunerna, Skolstyrelsens, Museiverkets, länsstyrelsernas, kommunernas och de enskilda skolornas arkiv samt från olika personers memoarer. Mera flyktiga uppgifter kan erhållas från tidigare rektorer, lärare och elever så länge de finns ibland oss, dock med det förbehållet att de uppgifterna kan vara färgade av informantens senare upplevelser.

I databasen har jag alltid försökt få med en representativ bild/fotografi av skolan. Det kan ju bli flera bilder då skolan har verkat i olika byggnader. Alltid har jag inte lyckats påträffa en bild av skolhuset. Skolhus byggdes med tanke på en bestämd skola för att möta ett specifikt behov och för att utgöra bästa möjliga lärmiljö. Senare kan andra skolor ha verkat i samma byggnad. Därför undrar jag om en noggrannare definition skulle kunna lyda:

Skola är en utbildningsorganisation som utvecklar och undervisar elever/studerande i en viss lokal eller dess närhet på en viss ort under en viss tid. Detta innebär att jag som en och samma skola borde kunna räkna den skola som inledde verksamheten på en viss ort och de skolor som fortsatte eller nu genomför verksamheten på orten.

Skolhuset borde aldrig ses som ett tomt skal i vilket olika verksamheter har funnits. Husets arkitektur har i många avseenden påverkat den verksamhet som har försiggått där. Visst minns många skolhuset men nog är det lärarna som har givit de starkaste minnena (Föreningen för svensk undervisningshistorias skrift 224: Skolans högtider, 2020). De trånga eller rymliga klassrum där luften kanske tog slut eller där det fanns samsades olika klasser. Många timmar tillbringades i gymnastik-, slöjd- eller handarbetssalar och andra specialutrymmen som var mer eller mindre funktionsdugliga. Också skolgården och dess utrustning eller brist på sådan utgör en integrerad del av lärmiljön.

I databasen ingår bilder och uppgifter som har hämtats ur skilda källor. Det är fullt möjligt att upphovsrätten kunde ha hindrat mig att publicera en del av bilderna, men då det inte har entydigt framgått har jag sett det vara i allmänt intresse att få ta del av dem. I princip har jag alltid försökt ange bildens eller informationens källa, men ibland kan jag ha missat det. Då det för bilden står endast Foto eller Foto MG innebär det att det är en bild som jag själv har tagit på plats. Ofta har bilden tagits sommartid eller sådan tid att inga personer syns. Det gör dem tråkigare, men kränker åtminstone inte någon persons integritet. Foto med angiven källa innebär att jag inte har haft möjlighet att kopiera eller skanna bilden och därför fotograferat den i nämnda källa. I de fallen har jag vid behov i någon mån behandlat den för att göra den tydligare. Min strävan har varit att i mån av möjlighet ge intresserade personer en så god bild av verkligheten som möjligt.

Det här har varit ett rent ideellt arbete utan bidrag för anskaffande av källor eller för resor och någon ersättning för omkostnaderna har jag inte förväntat mig.  Att det finns ett intresse för sådana uppgifter gläder mig och visas bla. av  Projekt Fredrika, som har tagit sig an läroverken i Helsingfors och de kontakter som olika personer har tagit till mig både för att fråga om skolorna och för att ge mig tilläggsuppgifter.

Senare har kanske skolsystemet eller skolans behov ändrats och då har skolhuset ändrats eller byggts till. I många fall har den gamla skolan försvunnit eller skolhuset tagits i bruk av en annan skola eller fått tjäna ett annat syfte tex. som möteslokal, privat hem eller restaurang. I mån av möjlighet har jag tagit med uppgifter om skolhusets vidare öden.

I  den här databasen kan jag naturligtvis bara ge begränsade uppgifter om skolans personal och elever. Därför är källhänvisningarna viktiga för den som önskar djupare kunskap om den enskilda skolan. Beklagligtvis saknas det i publika källor ofta närmare uppgifter om verksamheten i skolan. De begränsar sig oftast till skolans grundläggning och kanske indragning. Vad däremellan har skett är mera höljt i dunkel, kanske för att det har varit ett för de engagerade viktigt men för en utomstående  mindre intressant vardagligt skolarbete utfört av lärare och skolans övriga personal.

Databasen kan ses som både temporär och sensibel. Med temporär avser jag att det för många uppgifterna finns angivet ett datum då de har införts vilket innebär att eventuella senare uppgifter saknas. Att databasen är sensibel innebär att den som helhet eller delvis kan raderas genom ett enkelt klick av misstag eller med avsikt. Detta skedde delvis när ett WordPress tillägg togs bort våren 2021. Följden blev att flera skolbilder försvann och onödiga klamrar dök upp i databasen. Förhoppningsvis kunde en skicklig data-arkeolog återskapa försvunna uppgifter. För att minska den här risken strävar jag till att införa en backupfunktion genom att allt efter hand lagra uppgifterna i en skild mapp som wordfil (borde kanske vara i pdf-format) och vid tillfälle printa dessa som större helheter.

Skoldatabasens statistiska uppgifter 21.2.2021

Område                      Skolor                 Länkade                                % länkade skolor

Nyland                         362                       123                                         33 %

Åbnoland                     112                         49                                         44 %

Åland                             69                          31                                        45 %

Österbotten                  275                        135                                        49 %

Övriga Finland              39                          24                                          62 %

Totalt                          857                         362                                         42 %       

 

Tidsbestämning

Skolorna har byggts och verkat under olika perioder och i olika skolsystem. Här har jag räknat med fem skeden av skolutveckling:

Skede I: Katedralskolor, gymnasier, trivialskolor, barnaskolor och pedagogier. Från 1300-talet till början av 1800-talet, men då med latin som undervisningsspråk fram till 1600-1700-talet.

Skede II: Elementarskolor, läroverk och fruntimmersskolor. Från början av 1800-talet till 1866 då folkskollagen stadgades.

Skede III: Folkskolor, hjälpskolor, yrkesskolor, läroverk och skolor inom fri bildning 1866 – 1970-talet då undervisningsspråket oftast var svenska.

Skede IV: Grundskolor, andra stadiets skolor och skolor inom fri bildning. Från 1970-talet då grundskolan infördes.

Skede V: Grundskolor, andra stadiets skolor och skolor inom fri bildning verksamma ännu på 2020-talet.

I den bifogade förteckningen har skolorna uppgetts i den kommun där de verkade. Om skolan alltjämt existerar i någon form anges skolan i den nuvarande kommunen, men i annat fall bara i den ursprungliga, trots att kommunen kan ha slagits samman med andra kommuner. Den här tidsmässiga indelningen behöver säkert ännu förbättras på ett lämpligt sätt.

I princip tänker jag mig att uppgifterna om skolan skulle ange:

  • en bild av skolhuset,
  • skolans verksamhetsperiod,
  • rektorer, lärare,
  • maximalt elevantal,
  • eventuella särdrag,
  • skolans eventuella föregångare och efterföljare.
  • källorna till dessa uppgifter. Bilder från skolans verksamhet förmodar jag att man skall kunna finna i de angivna källorna i den mån sådana finns att tillgå. Databasen kompletteras kontinuerligt i den takt nya uppgifter framkommer.

Databasen

Här kan skolorna sökas i databasen landskaps- och kommunvis i de fem samlingarna:

Nyland       Åboland     Åland      Österbotten     Övriga Finland 

Meddela gärna undertecknad om du upptäcker fel eller brister i databasen som alltjämnt är under konstruktion!

Författare Martin Gripenberg, martin.gripenberg@kolumbus.fi