Föreningen

[:sv]

Intresset för skolhistorisk forskning väcktes i Finland av rektorn för Åbo Akademi Henrik Gabriel Porthan (1739-1804) som i sin ”Tidningar utgifvne af et Sällskap i Åbo” uppmuntrade artiklar i detta ämne (Nyberg 1991, 76). Svenska skolhistoriska föreningen grundades 1949 med Helsingfors som hemort. Dess ändamål är att uppmuntra och upprätthålla utbildningshistorisk forskning och dokumentation på svenska i Finland. Föreningens huvudsakliga verksamhet har varit att publicera årsböckerna Skolhistoriskt Arkiv som har utkommit vartannat år sedan år 1952. I publikationen har ett stort antal artiklar rörande enskilda skolor historia, samt artiklar av en mera allmän karaktär publicerats.

Föreningen hör till de vetenskapliga samfunden i Finland och är medlem i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors vilket har möjliggjort publiceringen sedan år 2011 av en webbsida med uppgifter om föreningens verksamhet, publikationer och samarbetspartner.

I samband med webbsidan har föreningens sekreterare sedan år 2015  publicerat en blogg på svenska och finska i syfte att kommentera dagsaktuella händelser ur ett utbildningshistoriskt perspektiv, presentera skilda utbildningshistoriska fenomen samt sprida information mellan forskarna i utbildningshistoria i det finskspråkiga Finland och Skandinavien.

Sekreteraren har också sammanställt en förteckning (databas) med uppgifter om de svenskspråkiga skolorna i Finland samt upprätthållit en Facebook-sida med information om föreningens verksamhet. De som forskar i skolhistoria i Finland har möjlighet att få uppsatser, i undantagsfall t.o.m. hela verk publicerade i årsboken. Årsboken innehåller också översikter av aktuella skolhistoriska ndelser under de två senaste kalenderåren samt aktuell forskning.

Föreningen anordnar seminarier och andra sammankomster kring aktuella skolhistoriska teman. Verksamheten upprätthålls med frivilligt arbete, medlemsavgifter och understöd från olika fonder och stiftelser.

Föreningen har 11.10.2019 publicerat Skolhistorisk Arkiv 37 med temat Skolförvaltningen i Svenskfinland.

Temanummer planeras också i fortsättningen. Artiklar mottages med tacksamhet. Artiklar kan sändas till föreningens ordförande.

Årsboken säljs av Vetenskapsbokhandeln. Den kan också beställas av föreningens sekreterare.

Föreningen leds av en styrelse, vars ordförande för närvarande är undervisningsrådet, fil.lic. Erik Geber och sekreterare fil.lic. Martin Gripenberg. Den samarbetar med Suomen kasvatus- ja kouluhistoriallinen Seura och med Föreningen svensk undervisningshistoria i SverigeLänkar till föreningens övriga samarbetspartner hittar du här.

Vi som verkat hela arbetslivet inom den svenska skolan i Finland anser att vår arbetsinsats inte får glömmas bort. Det är ju arbetet vi har varit med om som fört fram till den skola vi har idag med de framgångar den uppnått bl.a. i PISA jämförelser och SKILL tävlingar.

Föreningens stadgar kan läsas här.

Föreningens årsmöten  och årsberättelser finns på nätet.

Kom med i föreningen så får du våra publikationer där skolans historia refereras och ett forum där du kan publicera egna skolminnen och egen skolhistorisk forkning. Bli medlem!