Vestankärr lantbrukskola, Kimito

                                                                                                                 Skoldatabasen

Skolan  verkade 1856-1861 i samband med Vestankärr gård.

Ägaren till Västankärr gård, löjtnant Gustaf Silfversvan experimenterade med nya former av vallodling och intresserade sig även i övrigt för jordbruks- och kreaturskötselns nya metoder. la. var gåerdens alla åkrar täckdikade. den tvååriga lantbruksskolan arbetrade under överinseende av finka Hushållningssällskapet med ett årligt statsbidrag om 750 rubel och hade upp tilööl 20 elever årligen. I undervisningen som troligen följde från de signaler som utgick från det statliga lantbruksinstitutet i Mustila ingick 2åkerbruks- boskaps- och ängsskötsel ävensom något veterinärlära. Dessutom undervisades eleverna i skrivning och räkning. Lärare var E.Enbom och senare en herr Stenroth, men även löjtnant Silversvan torde ha haft viss undervisning. Teoriundervisning försiggick under vintern; sommartiud utförde eleverna praktiska arbeten på gården. Bla. fick de delta när gårdens ladugård i tegel byggdes 1859. Gården hade även ett stort mejeri där arbetskraften till en del bestod av skolans elever. Detta wxperiment som nog får betecknas som ovanlgt ambitiöst och framsynt för sin tid, tex. kan man notera att en genomtänkt statlig utbuildningspolitik på området knappast genomfördes förrän på 1860-talet, fungerade inte längre än fem år. För Silversvan blev kostnaderna för höga och 1860 meddelade han Hushållningssällskapet att han ville upphöra att driva skolan.Dessutom hade det väckt misstankar om att löjtnanten utnyttjade eleverna som billig arbetkraft i sitt eget jordbruk. Eleverna själva sändew en klagoskrift till Finska Hushållningssällskapet om atrt de tvingades utföra alltför långa arbetsdagar och fick dålig mat. (Ginström, Grün 1997, 18-19)

  • Ginström Martin, Grün Torolf: Tre skolor, två stasier, ett mål. Åbo 1997

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.