Årsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013–14

 

Allmänt

I slutet av år 2014 godkändes de reviderade stadgarna i föreningsregistret. Enligt dem räknas verksamhetsåret från årsmöte till årsmöte, men räkenskapsåret sammanfaller fortfarande med kalenderåret. Denna verksamhetsberättelse uppgörs enligt förändringen.

Den viktigaste tilldragelsen under verksamhetsåret var utgivningen av Skolhistoriskt arkiv nr 34 med temat Lärarna som kulturbärare. Ombrytningen och utgivningen var möjlig tack vare ett bidrag på 2000 euro från Svenska folkskolans vänner. Före och efter utgivningen inbetalade också medlemmarna pliktskyldigast sin medlemsavgift för två år, och samtidigt fick föreningen några nya medlemmar. Medlemsantalet uppgår nu till ca 60.

SA 34 lanserades vid ett publikationstillfälle 23.9.2013 i närvaro av författarna och tidningen Lärarens redaktör. Vid tillfället utspann sig en diskussion om kulturarvets och språkets betydelse. En recension av årsboken ingick senare i tidningen Läraren.

I november 2013 besökte arbetsutskottet Cavoniusarkivet i Munsknäs lågstadieskolas källare och inventerade det. Ett PM angående det viktigaste uppgjordes och delgavs styrelsen. Följande steg blir att undersöka hur de olika inventarieslagen vid en upplösning kan placeras (se verksamhetsplanen). En utrymning av arkivet ur skolans källare blir nödvändig före 2018 då skolan skall grundrenoveras.

 

Organ och övrig verksamhet

Föreningens styrelse har under året bestått av följande sju medlemmar:

Erik Geber (2011-2013)

Pertti Hakala (2011-2013)

Marianne Lindberg (2010-2013)

Joakim Mickwits (2013-2015)

Martin Gripenberg (2011-2013)

Alexandra Ramsay (2013-2015)

Ingeborg Rask (2011-2013)

I tur är avgå vid årsmötet 2014 är: Erik Geber, Pertti Hakala, Martin Gripenberg, Marianne Lindberg och Ingeborg Rask.  Enligt de nya stadgarna skall i följande styrelse väljas sex medlemmar. Ordföranden och övriga funktionärer utses fortsättningsvis inom styrelsen. Inga nya hedersmedlemmar har utsetts under verksamhetsåret.

Styrelsen har under året hållit två möten (28.5.2013, 21.1.2014). Arbetsutskottet har sammankommit två gånger 23.9.2013 och 13.11.2013.  Vid mötena har främst behandlats de ovan nämnda frågorna och ekonomin i anslutning till dem. Dessutom har redaktionskommittén sammanträtt till icke protokollförda möten.

Sekreteraren har fortsättningsvis upprätthållit föreningens webbsidor och även skaffat föreningen Facebook-sidor. De sistnämnda är tillgängliga för dem som registrerar sig i Facebook. På webbsidorna finns nu också en översikt över innehållet i de senaste årsböckerna och en analytisk artikel om föreningens samtliga årsböcker av Hilding Klingenberg. Artikeln kommer att publiceras i SA 35.

Temat för SA 35 har fastställts till yrkesutbildningens utveckling ur svensk synvinkel. Arbetet har påbörjats och de flesta tilltänkta skribenterna har vidtalats och lovat medverka.

Föreningens sekreterare har deltagit i Vetenskapliga samfundens höst- och vårmöten samt några av den finska föreningens möten samt bidragit med en artikel i den finska föreningens årsbok 2013: Hangossa siirtyminen peruskouluun oli takertua kieliriitaan.

Under året har slutits ett avtal med Tiedekirja om försäljningen av föreningens publikationer, vilket tidigare har skett informellt.

I samband med utgivningen av SA 35 sändes också ett brev om årsboken till de största allmänna biblioteken. De enda bibliotek, som för närvarande har en någorlunda komplett samling av årsböckerna, är Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets biblioteks avdelning vid beteendevetenskapliga fakulteten (Minervabiblioteket). Fr.o.m. nr 26 finns ett varierande antal exemplar av numren deponerade hos arbetsutskottets medlemmar, sedan föreningens lager i Utbildningsstyrelsens källare måste tömmas.  En avyttring av dessa torde bli aktuell.

 

Ekonomi:

Bokslutet för år 2013 uppvisar en vinst om 136,62 euro. Balansen är alltjämt negativ -1182,53 Den brist i balansräkningen som uppstått de föregående åren finns kvar, men dess orsak har kunnat klarläggas. Den uppstod tekniskt, därför att den förlust som uppstod i och med utgivningen av SA 33, inte kunde täckas av fondbidrag och därefter enligt allmänna bokföringsprinciper överförts på följande räkenskapsår. Tack vare bidraget från SFV för SA 34 är dock kassaställningen fortfarande positiv, 423 €. Det enda sättet att också få balansen positiv är att värdera lagret av osålda årsböcker, åtminstone från samma tid (fr.o.m. 2011).