Årsberättelse 2016

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. har under verksamhetsåret 2016–17 inte haft någon särskild verksamhet utan förberett utgivningen av årsboken Skolhistoriskt arkiv 36. Temat för den är fri bildning och vuxenutbildning. Dead line för bidragen var 31.1.2017. Fyra av styrelsemedlemmarna, nämligen Erik Geber, Pertti Hakala, Martin Gripenberg och Urban Fellman, medverkar i den. Utöver dessa kan nämnas rektor emeritus Alice Lillas från Korsholm, direktor Björn Wallén från Lärkkulla folkakademi, pensionerade biblioteksrådet Barbro Wigell-Ryynänen, prof.emeritus Lars D Eriksson samt  rektor och biskop emeritus Gustav Björkstrand. Boken omfattar uppsatser om temat från Grundtvig och folkhögskolan till biblioteken och studieförbunden, och volymen kommer att omfatta över 200 sidor. Redaktör för årsboken är Erik Geber. I och med detta nummer har föreningen i sina senaste årsböcker (nr 31–36) belyst s.g.s. alla skolformers utveckling i Svenskfinland. Återstår, om man vill vara fullständig, skoladministrationen, som kunde utgöra ett lämpligt tema för följande årsbok (2019), då skolstyrelsen – Utbildningsstyrelsen fyller 150 år.

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret, som enligt de nu gällande stadgarna omfattar tiden från april till följande års april, bestått av Erik Geber (ordf.), Pertti Hakala (viceordf.), Martin Gripenberg (sekr.), Marianne Lindberg (kassör), Ingeborg Rask och Urban Fellman, med Joachim Mickwitz som suppleant. De fyra förstnämnda har bildat ett arbetsutskott, Geber, Hakala, Gripenberg och den tidigare redaktören Hilding Klingenberg ett redaktionsutskott. I tur att avgå vid årsmötet 2017 är enligt föregående årsmötes protokoll styrelsemedlemmarna Pertti Hakala och Martin Gripenberg.

Styrelsen har sammankommit tre gånger (13.4, 8.12.2016 och 3.4.2017) och redaktionsutskottet två gånger, främst för att diskutera innehållet i SA 36 och därmed sammanhängande ekonomiska frågor. Av förekommen anledning kan noteras att föreningen inte betalar arvoden för bidragen till årsboken, inte heller redigeringen, däremot nog ombrytningen och tryckningen. Författarna erhåller liksom hedersmedlemmarna gratisexemplar av boken. Föreningen har i detta nu ca 50 betalande medlemmar. Hedersmedlemmar är Jarl Stormbom (hedersordf.), Karl-Gustav Jossfolk (tidigare red), Hilding Klingenberg (tidigare redaktör) och Ruth Nordman (stiftande medlem). Nämnas kan att de tre förstnämnda ända till föregående nummer (SA 35) regelbundet medverkat i årsboken.

Föreningens ekonomi är tack vare den tidigare avyttringen av diverse föremål och tryckalster från det nedlagda Cavoniusarkivet och understöd från SFV och Kulturfonden för årsboken relativt god. Resultaträkningen för år 2016 uppvisar ett saldo på 4183 euro. Verksamhetsgranskare (revisor) har varit Veronica Fellman.

Vad övrig verksamhet beträffar har diskuterats ett seminarium i anslutning till publiceringen av SA 36 (utkommer hösten 2017) och eventuell insamling av gamla skolminnen i samråd med Folkkultursarkivet liksom den finska föreningen. Föreningens egna äldre arkivalier (gamla protokoll mm.) och diverse annat värdefullt material ur arkivet har överlämnats till Svenska litteratursällskapet för arkivering.

 

Erik Geber                                                          Martin Gripenberg