Årsberättelse 2018

Skolhistoriska föreningens verksamhetsår 2018–19 har i huvudsak handlat om arbete på årsboken SA 37, som är avsedd att utkomma hösten 2019. Temat för boken är skoladministrationens historia i anledning av Utbildningstydelsens 150-årsjubileum 2019. Det har varit något svårt att få tillräcklig bredd på bidragen, men tack vare Bo Rosenbergs artikel om den kommunala skoladministrationen och bidrag av K.G Jossfolk om försöksverksamheten samt Thor Österholms berättelse om Vasa övningsskolas tillkomst blir publikationen ändå tillfredsställande. Erik Geber medverkar som vanligt med ett par bidrag, om skolstyrelsens svenskspråkiga avdelning och studentexamen ur svensk synvinkel, samt med en lite längre artikel om de finlandssvenska privatskolorna och deras betydelse. Martin Gripenberg skriver utförligt om skolinspektionen och har denna gång dessutom sammanställt den skolhistoriska översikten.

Gripenberg deltog i augusti 2018 med stöd från föreningen i det nordiska skolhistoriska symposiet i Trondheim och har berättat om det på föreningens hemsidor samt i den skolhistoriska översikten.

Hösten 2018 seglade det upp ett lite ovanligare ärende när pensionerade tjänstemannen från Utbildningsstyrelsen Hannele Louekoski vände sig till de skolhistoriska föreningarna med en fråga om inte dessa kunde åta sig vårdnaden av Uno Cygnaeus gravvård på Sandudd i Helsingfors. Geber tog kontakt med den finska föreningen och undersökte saken närmare. Föreningarna styrelser beslöt i samråd att inte åta sig uppdraget; det skulle bli alltför kostsamt och kan inte betraktas ingå i deras verksamhet.

Föreningens styrelse har under året liksom tidigare bestått av Erik Geber, ordf., Pertti Hakala, viceordf., Martin Gripenberg, sekr., Manne Lindberg, kassör, Ingeborg Rask och Urban Fellman. Styrelsen har sammankommit två gånger, verkssamhetsutskottet en gång, och redaktionskommittén två gånger. Vid dessa har huvudsakligen diskuterats innehållet i SA 37 samt det ovan nämnda ärendet angående Cygnaeus grav. Gripenberg redogjorde för symposiet i Trondheim. Nya verksamhetsformer har inte förekommit, och samarbetet med den finska föreningen har inskränkt sig till det nämnda ärendet.

Föreningens ekonomi är tack vare medlemsavgifterna och bidraget från SFV för närvarande rätt god, men årsboken säljs ganska lite till utomstående. Några exemplar har sålts av Vetenskapsbokhandeln. Den framtida utgivningen av årsboken blir därför fortsättningsvis avhängig av fondernas bidrag; styrelsen har inte ansett det vara meningsfullt att bryta den tryckta serien med elektronisk utgivning.