Årsberättelse 2019

SSKF Verksamhetsberättelse 2019 – 20

Verksamhetsåret 2019–20 präglades av utgivningen av årsboken Skolhistoriskt arkiv nr 37, som handlar om skolförvaltningen i Svenskfinland. Temat motiverades dels med att skolstyrelsen / Utbildningsstyrelsen fyllde 150 år, dels med att dess svenska avdelning fyllde 100 år. Ämnet har inte tidigare behandlats i årsboken. SA 37 innehöll liksom de tidigare årsböckerna artiklar av Erik Geber och Martin Gripenberg, samt av Bo Rosenberg och Karl-Gustav Jossfolk. Ett publikationstillfälle jämte seminarium hölls på Utbildningsstyrelsen 11.10 2019. Utöver ordförandes presentation av årsboken höll den nya svenska avdelningschefen Kurt Torsell ett anförande, och ett sammandrag av Bo Rosenbergs artikel lästes upp. Ett dussin personer närvar och inläggen följdes av en livlig diskussion. Årsboken har sänts till föreningens medlemmar gratis samt till de svenska skoldirektörerna, men försäljningen av den vid VSD (Vetenskapliga samfundens delegation) har inte lyckats bättre än tidigare. Utgivning lyckades tack vare ett bidrag av SFV. Nästa årsbok är planerad att handla om läromedlen vid de svenska skolorna i Finland.

Föreningens webbplats har förnyats och där ingår en video med direktör Kurt Torsells anförande vid presentationstillfället. Dessutom har det på webbplatsen presenterats bilder av skolhus i Svenskfinland nu och förr. Via webbplatsen kan månatligen läsas en utbildningshistoriskt inspirerad blogg av föreningens sekreterare. Till de teman som bloggen har behandlat hör den finskspråkiga utbildningskonferensen i Uleåborg, ett symposium vid Stockholms universitet om utbildningens utopier, timfördelningen, läroplanen och elevbedömningen. Bloggarna publiceras både på svenska och finska.  Bloggarna och bilder av skolhusen samt uppgifter om föreningens aktiviteter publiceras också på föreningens Facebooksidas. Denna hade vid slutet av år 2019 fått omkring 280 gillande.

Föreningens styrelse har bestått av Erik Geber, Pertti Hakala, Martin Gripenberg, Manne Lindberg, Ingeborg Rask och Urban Fellman. Styrelsen har sammanträtt tre gånger utöver årsmötet. Arbetsutskottet och redaktionskommittén har mötts två gånger angående årsboken och seminariet. Med den finska föreningen har diskuterats möjligheten att åstadkomma en elektronisk samling av skolplanscher likt den som finns i Danmark. Föreningen har representerats på större utbildningshistoriska konferenser av föreningens sekreterare.

Föreningens medlemskap är tämligen konstant, ca 50 betalande medlemmar. En föryngring borde dock ske, såväl i medlemskåren som i styrelsen. Föreningen ekonomi är tack vare bidragen från SFV rätt tillfredställande.