[:sv]Årsmöte 2020[:]

[:sv]Svenska skolhistoriska föreningen i Finland rf

Årsmötet 10.6.2020 kl. 16.30 i Vetenskapshuset, Kyrkogatan 6, rum 405, Helsingfors. Medlemmana hade med anledning av undantagssituationen erbjudits deltagande med Zoom, men ingen hade framfört önskemål om detta.

Årsmötesprotokoll:

 1. Erik Geber öppnade mötet och konstaterade att om mötet hade annonserats i Hufvudstadsbladet. Dessutom hade medlemmarna erhållit skriftligt meddelande per post eller e-post. Närvarande var Erik Geber, Marianne Lindberg, Pertti Hakakala, Ingeborg Rask och Urban Fellman. Mötets konstaterades vara beslutfört.
 2. Till ordförande för mötet valdes Erik Geber och till sekreterare Martin Gripenberg
 3. Till protokolljusterare för mötet valdes Ingeborg Rask och Urban Fellman.
 4. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2019–2020 korrigerades med uppgifter om hemsidan.
 5. Bokslutet för år 2019 presenterades. Resultatet var -1579.67. Balansen var 3144.96
 6. Beslöts godkänna verksamhetsberättelsen och fastställa av bokslutet
 7. Konstaterades att vid mötet inte fanns någon utom styrelsen som kunde bevilja

ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, varför den måste beviljas av den egna styrelsen

 1. Styrelsemedlemmarna Martin Gripenberg och Pertti Hakala var i tur avgående. bägge återvaldes för perioden 2020 – 2021
 2. Till fastställdes till 10 € att betalas vartannat år då publikationen Skolhistoriskt Arkiv publiceras.
 3. Konstaterades att inga övriga ärenden hade hänskjutits till årsmötet.
 4. Mötet avslutades kl. 17.15.

På mötets vägnar

Erik Geber, ordförande                                   Martin Gripenberg, sekreterare

Protokollsjusterare

Ingeborg Rask                                                 Urban Fellman[:]