[:sv]Årsprotokoll 2013[:]

[:sv]Årsmöte 25.4.2013 i Vetenskapernas hus, sal 401, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Närvarande:

Erik Geber, ordförande

Hilding Klingenberg, medlem

Martin Gripenberg, medlem

Lennart Winqvist, medlem

Urban Fellman, medlem

Karl-Gustav Jossfolk, medlem

Joakim Mickwitz, medlem

Alexandra Ramsay, medlem, närvarande från punkt 7.

  1. Erik Geber öppnade mötet kl. 16.07.
  2. Till mötesordförande valdes Erik Geber och till mötessekreterare kallades Martin Gripenberg.
  3. Till protokollsjusterare och rösträknare utsågs Hilding Klingenberg och Urban Fellman.
  4. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat då medlemmarna kallats till mötet per annons i Hufvudstadsbladet trots att annonsen ingått först 12.4.2013. Mötet konstaterades vara beslutfört.
  5. Mötets föredragningslista godkändes.
  6. Martin Gripenberg presenterade styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2012. Verksamhetsberättelsen godkändes med smärre ändringar
  7. Bokslutet för år 2012 fastställdes. Erik Geber läste upp verksamhetsgranskarens utlåtande. Det betydande underskott som uppstått under ett tidigare år och sannolikt beror på ett misstag i bokföringen undersöks så att det kan rättas till i bokföringen inkommande år,.
  8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2012 i enlighet med verksamhetsgranskarens utlåtande.
  9. Beslöts välja sju medlemmar till styrelsen i enlighet med stadgarna i de stadgar siom inlämnats för registrering.
  10. Av styrelsemedlemmarna har alla enligt nedanstående förteckning fortsatt mandat förutom Joakim Mickwits och Alexandra Ramsay. Bägge återvaldes. Styrelsens sammansättning för år 2013 är som följer:

Erik Geber (2011-2013)

Pertti Hakala (2011-2013)

Marianne Lindberg (2010-2013)

Joakim Mickwits (2013-2015)

Martin Gripenberg (2011-2013)

Alexandra Ramsay (2013-2015)

Ingeborg Rask (2011-2013)

11. Till verksamhetsgranskare valdes Veronica Fellman och Urban Fellman, till hennes suppleant.

12. Medlemsavgiften för år 2013 fastställdes till 10 € för enskilda medlemmar och juridiska medlemmar erlägger dubbel avgift.

13. Enligt Erik Geber är den viktigaste uppgiften under år 2013 är att kunna publicera SA 34 och ordna ett publiceringstillfälle. Problem som måste bemästras är att understöd för tryckningen ännu inte erhållits samt att den sammanlagda textmassan kan stiga till 300 sidor, vilket kan föranleda tilläggskostnader.

Därtill diskuterades behovet av ett kartotek över publicerade skolhistoriker. För att få uppgifter om dem kunde skolnämnderna kontaktas.

Vidare diskuterades temat för SA 35. Tänkbara teman kunde vara yrkesskolorna och folkhögskolorna, minnen från skolorna under krigstiden (i samarbete med folkkulturarkivet),  skolminnen från folkskolseminarierna, brev från småskollärarinnor till småskolseminarierna.

Möjligheterna att få understöd för SA 35 diskuterades.

14. Inga övriga ärenden hade inkommit till årsmötet.

15. Mötet avslutades kl. 17.10

Erik Geber                                          Martin Gripenberg

Ordförande                                         Sekreterare

Protokollet justerat

Hilding Klingenberg                           Urban Fellman

 [:]