[:sv]Åsmötesprotokoll 2018[:]

[:sv]Årsmöte 20.4.2018, kl.15.30, Vetenskapshuset, sal 401.

Deltagare Urban Fellman, Marianne Lindberg, Ingeborg Rask, Erik Geber, Martin Gripenberg

 1. Erik Geber öppnade mötet.
 2. Till mötesordförande valdes Erik Geber och till sekreterare Martin Gripenberg.
 3. Till protokollsjusterare valdes Ingeborg Rask och Urban Fellman.
 4. Konstaterades att annons om mötet har ingått i Hufvudstadsbladet 5.4.2018. Mötet konstaterades lagenligt och beslutfört.
 5. Verksamhetsberättelsen utdelades och godkändes. Konstaterades att tidigare arkivhandlingar under året hade deponerats på Svenska litteratursällskapet.
 6. Bokslutet presenterades. Resultat 2017 450.56 Balansräkningen går på 10792.92 och aktiva (på konto) 6159.00,
 7. Verksamhetsgranskarens utlåtande hördes. Konstaterades att verksamhetsgranskaren också bör få verksamhetsberättelsen i samband med att hon granskar verksamheten.
 8. Då ingen utom styrelsen var närvarande ombeds Hilding Klingenberg och Karl-Erik Jossfolk bevilja styrelsen ansvarsfrihet i efterhand.
 9. Besluts att antalet styrelsemedlemmar är fem liksom tidigare och att de två som är i tur att avgå, Urban Fellman och Ingeborg Rask återväljs samt att Joachim Mickwits fungerar som suppleant.
 10. Till verksamhetsgranskare utsågs Veronica Fellman.
 11. Medlemsavgiften förblir oförändrad 10 € per år och betalas vartannat år 20 € i samband med att följande nummer av Skolhistoriskt arkiv presenteras och utsänds 12.10.2019.
 12. Mötet avslutades kl. 16.00.

Erik Geber                                                                          Martin Gripenberg

Ordförande                                                                        Sekreterare

Ingeborg Rask                                                                    Urban Fellman

Protokollsjusterare                                                             Protokollsjusterare[:]