Borgå medborgarinstitut, Borgå lk

                                                                                                             Skoldatabasen

Borgå mi

(Foto Internet )

Medborgarinstitutets hemsida

Borgå mi verkar år 2021 på Biskopsgatan 7.

Våren 1898 föreslogs det, att ett arbetarinstitut skulle grundas i Borgå, och att målet med verksamheten skulle vara att höja folkets kunskaper, uppfostra till nykterhrt och sedlighet och lära människorna att allmännare använda sådana bildningsmedel som goda böcker och tidningar. Så blev det inte då och inte heller på 1920- och 1930-talen då tanken var aktuell. Först 1944 fick tanken stadigare fotfäste i Borgå då lektor Börje Olsson riktade en skrivelse i saken till stadsfullmäktige. Också då understöddes tanken, men bordlades ändå i väntan på en lämpligare tidpunkt. Redan följande framkastade folkskollärarte Eino Varama ett förslag om ett tvåspråkigt medborgarinstitut. Nu fick tanken så genuint understöd att en kommitté tillsattes. I december samma år beslöt stadsfullmäktige grunda Borgå arbetarinstitut – Porvoon työväenopisto. År 1946 kunde institutet inleda sin verksamhet i februari i svenska folkskolans lokaliteter vid Prästgatan i nuvarande Borgågården. Föreståndare blev FM Torsten Karsten. Emellertid godkände inte Skolstyrelsen vid denna tidpunkt ännu ett tvåspråkigt arbetarinstitut beslöt fullmäkte 1946 grunda både ett svenskspråkigt och ett finskspråkigt institut. Efter den första “försöksterminen” kunde de två insituten inleda sin verksamhet formellt från höstterminen 1946.

År 1955 fick institutets kamratförbund ett fritidshus i Seitlax som fick namnet “Stugan” där de studerande kunde vistas under sommaren längre eller kortare tid.

Hösten 1957 arbetade det svenska institutet tillfälligt i finska folkskolans gamla hus vid Stadshusgatan ochg hösten 1957nkunde det flyttanöver tilln den nya svenska folkskolan vid Andersbergsgatan där det också fick kansliutrymmen.rån första början riktade sig institutets verksamhet också till Borgå landskommuns invånare och eftersträvades att landskommunenb skulle delta i omkostnaderna, men myndigheternas bestämmelser satte hinder i vägen då Tolkis arbetarinstitut verkade i landskommunen.

Insitutet bytte år 1965 namn till Borgå medborgarinstitut och blev ett kretsinstitut för orgå stad och landskommun, varvid landskommunen åtog sig att stå för 40 % av de kommunala uygifterna och därigenom fick en representant i institutets direktion.

Våren 1967 togs frågan om filialer upp på landsbygden upp till förnyad diskussion, dock utan att något resultat nåddes eftersom det alltjämt inte var möjligt för en landskommun ge anslag trots att 35 % av de studerande hösten 1970 var från Borgå lk och i enstaka kurser utgjorde 75 % bav deltagarna.

Verksamhetsåret 1971-72 hölls 32 kurser med 387 deltagare i landskommunen.. Kurslokaler fanns på 15 olika platser i kommunen.

År 1977 övertog Borgå medborgarinstitut verksamheten i Tolkis arbetarinstitut hade verksamheten i landskommunen ökat till 68 kurser under vårterminen. Därigenom kunde institutet ansälla en lärare i samhällsvetenskapliga ämnen som samtidigt blev avdelningsföreståndare i landskommunen.

Hösten 1979 kunde institutet flytta över huvuddelen av sin verksamhet till den nya Lyceiparkens skola, där egna utrymmen ställdes till institutets förfogande. Under slutet av 1970-talet hade institutet verksamhetr på drygt 30 olika ställen i landskommunen. Skolorna stod då ännu kostnadsfritt till institutets förfogande, men också föreningslokaler och privata hem utnyttjades som kursplats. I “Bjurböle kurscentrum” fanns fina utrymmen för bla. vävkurser, men 1980 behövde kommunen den gamla skolan därstädes till ett barndaghem så att institutet måste flytta över till mindre utrymmen på skolbacken.

År 1982 fick insitutet ett eget hus, det gamla skolhuset av trä vid Mannerheimsgatan i Borgå där stadsbiblioteket tidigare hade varit inrymt. Enligt reglementet ägdes institutet av Borgå stad. Institutets uppgift var att “främja vuxenundervisningen genom att under fritiden meddela ungdomar och vuxna sådana kunskaper och färdigheter som behövs i det medborgerliga livet, lägga grund för fortsatta studier och befrämja självstudier och andlig utveckling samt ge handledning i en riktig användning av fritiden”.

När reglementet ändrades 1982 föreslogs att namnet skulle bytas till Borgånejdens medborgarinstitut, men förslagrt gick inte igenom.

Under 1980-talet  hade institutet drygt 3000 kursdeltagare och verksamhet på drygt 20 ställen i  Borgå landskommun.

 

  • Selén Göran:Borgå socken genom tiderna 1997, 442-446.
  • Selén Göran: Borgå medborgarinstitut 30 år, Borgå medborgarinstitut 40 år.
  • Falenius E.O. Borgå svenska arbetarinstitut. Historik och hågkomster 1946-1945

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.