Cygnaeusskolan, Åbo

Cygnaeus skola Ikonen

Cygnaeus skola grundades den 15 januari 1872 kl. 3 och verkade först  vid Salutorget (dåtida Alexanderstorget), sedan i gamla flickskolans fastighet på Eriksgatan 18. I den senare fastigheten verkar nu restaurangern Ravintola Koulu. Sedan 1997 har skolan verkat i Turun Lyseo-huset på Mariegatan 7.  Skolhuset har långa anor från den tid Turun lyseo verkade här 1910-1994. 1906 grundades SVUL:s distrikt för Egentliga Finland i just detta hus. Liksom alla folkskolorna i Åbo verkade skolan integrerat med finskspråkiga klasser på 1920-talet sedan läroplikten hade införts. År 1927 fick skolan namnet Cygnaeus folkskola.

År 1933 härjade en mässlingsepidemi i skolorna i Åbo så att i vissa klasser var hälften av eleverna frånvarande. Många elevers hälsotillstånd var så svagt att vårterminen inleddes först 14 januari. År 1935 beslöt direktionerna i Sirkkala, Cygnaeus och Trädgårdsgatans folkskolor att man från hösten skulle ta i bruk en tudelad läsordning så att förmiddagens lektioner skulle vara kl.9-11 och eftermiddagens kl, 13-15. Försöket avslutades år 1939 på föräldrarnas önskemål samtidigt som skolorna införde gratis skolmat åt eleverna. Redan år 1933 hade man börjat man dela ut mat till medellösa folkskolelever ordnades årligen sommarkolonier på finska och svenska. I den svenskspråkiga deltog 50-60 barn per sommar. Ökningen av barn i sommarkolonierna skedde emellertid i de finskspråkiga  sommarkolonierna, men i de svenskspråkiga var elevantalet konstant. (Ikonen 2017, 100-101)

Från början av 1930-talet ordnades årligen sommarkolonier på finska och svenska. I den svenskspråkiga deltog 50-60 barn per sommar. Ökningen av barn i sommarkolonierna skedde emellertid i de finskspråkiga  sommarkolonierna, men i de svenskspråkiga var elevantalet konstant. (Ikonen 2017, 100-101)

Under vinterkriget gavs 126 flyganfallsalarm i Åbo. I bomardemangen förstördes eller skadades 656 byggnader. Åbo var näst Viborg den mest bombade staden i landet. Små barn sändes i skydd för kriget till Sverige. Cygnaeus skola omvandlades till ett fördelnings- och utdelningscenter för hjälpsändningar från utlandet. Hela byggnaden var fylld av  bla. kläder.  En tidning skrev att byggnaden hade blivit Åbos största varuhus. Vårterminen 1940 kunde skolorna inleda verksamheten i maj först efter att freden hade slutits och man gick i skola till 8 juni. För klasserna II-IV  förblev skolarbetet avbrutet från krigets utbrott till läsårets slut. Barnskyddsnämnden ordnade emellertid vinterkolonier på finska på orter utanför staden. I samband med dem försökte man stöda de läropliktigas inlärning och man beslöt att folkskoleleverna flyttas upp till följande klass. Vinterkriget hann inte nämnvärt inverka på på skolbarnens näringstiillgång. Läsret 1939-40 lagades soppa beräknat för 0,6 l per elev, men alla fick mat så mycket man ville ha. Under mellankrigstiden försämrades näringssituationen och då tog man bort gröten från matlistan. Under Vinterkriget blev skolgången knapphändig och därför började skolgången under mellankrigstiden redan 2q0 augusti. Läsåret slutade litet tidigare än vanligt 21 maj. Våren 1941 kunde man klart konstatrera att föregående års extrema förhållanden syntes på ett tråkigt sätt genom att många elever fick vilkor eller stannade på klassen. (Ikonen 2017, 118-123)

Då Finland sommaren 1941 åter drogs  in i andra världskriget innebar det att höstterminen kunde börja först 16 oktober eftersom man hade placerat luftvärnstrupper i många skolor.  Läsåret avslutades 13 maj så att eleverna skulle kunna hjälpa till i jordbruksarbetet. Till en början störde inte krigshändelserna skolarbetet eftersom inga bomalarm berhövde ges år 1945. Skolornma blev av nödtång verkliga arbetsskolor. Man samlade in potatis, bär, svamp, metallskrot, flaskor mm. Undantagsförhållandena syntes också i sommarkoloniernas verksamhet. När fortsättningskriget bröt ut fick alla som ville stanna hela sommaren i kolonin. Förutom frisk utevistelse fick man i kolonin sköta odlingslotter, fiska, plocka bär och hjälpte i mån av möjlighet granngårdarna i olika lantbruksarbeten. Från början av fortsättningskriget kunde man iaktta en kraftig minskning av de läropliktigs antal liksom i antalet klasser. Läget liknade det som hände under förstra världskriget och tiden däefter. Under  hela krigstiden hade barn i skolåldern sänts till Sverige och Danmark. Av säkerhetsskäl evakuerades eleverna tidvis till landsbygden eller andra alternativa skolor. År 1943 varade sportlovet två veckor pga. bränslebrist. Läsåret 1941-42 fanns det endast två rätter på skolornas matlista: köttsoppa och välling. Under hela fortsättningskriget var befolkningens näringstillstånd överlag svag. Läsåret 1943-44 började man ge avguftsfri skolmat åt alla som ville. I början av februari 1944 drabbades Helsingfors och Åbo av större bomangrepp. Regeringen beslöt att folk- och mellanskolorna skulle stängas också i Åbo. Evakueringen av skolbarnen beredde svårigheter då 12 skolhem måste grundas. (Ikonen 2017,122-123)

Från början av vårterminen 1945 var alla Åbo folkskolor i normalt bruk och man kunde konstatera att spåren av kriget hade försvunnit.Till de svenskspråkiga skolorna kom krigsbarn från Sverige och Danmark, fast deras egentliga modersmål ofta var finska. De svenskspråkiga skolornas elevantal växte därför kraftigt under några år. Medlstorleken i de lägre klasserna blev 34 elever per klass och i de högre 37,2 elever. Läsåret 1948-49 hade 40 % av eleverna i de svenskspråkuiga skolorna finska som modersmål. Cygnaus skola hade 9 klassar i lika många klassutrymmen.

!947 nhade det gått 75 år sedan de första folkskolorna hade grundats i Åbo. Detta historiska märkesår uppmärksamades vid vårfesrterna i alla stadens folksklor.

I Cygnaeus skola arbetade 2020  cirka 350 elever, rektor Nicke Wulff, 24 lärare (klasslärare, språklärare, lärare i textil och teknisk slöjd, speciallärare och resurslärare) och fem skolgångsbiträden, en skolsekreterare, en vaktmästare, och husmor samt två köksbiträden . Skolan har också tillgång till en egen skolhälsovårdare. Läkare, psykolog och kurator delar skolan med de svenskspråkiga skolorna i staden. Eleverna har ett elevråd som väljs bland eleverna i skolan. I byggnaden verkar dessutom stadens förskola, Folkhälsans och församlingens eftermiddagsvård. Cygnaeus morgonklubb r.f. ordnar morgonklubb för skolans elever samt eftermiddagsvård för elever på åk 3-4. I huset hålls klubbverksamhet, arbetarinstitutets kurser och kvällsverksamhet i stadens regi. Fastigheten uthyrs även för kurser, fester med mera.

Lärarna arbetar i lärarlag, åk 1–2, åk 3–4 och åk 5–6, med planering och utvecklingsarbete. Cygnaeus skola har en egen föräldraförening som hör till Hem och Skola r.f.

https://blog.edu.turku.fi/cygnaeus/

Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *