Dalsbruks (folk) skola, Dragsfjärd, Kimito

                                                                                                                                  Skoldatabasen

Dalsbruks folkskola har verkat sedan år 1854.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellanskolan, senare högstadiet i Dalsbruk. (Foto MG 2017)

I Dalsbruks skola på Kimitoön går årskurserna 1-9. Den äldsta delen utgörs av f.d. folkskolan, medan tilläggsutrymmen har byggts för årskurserna 7-9. Se webbsidan.

En videopresentation av skolan har skapats av eleverna:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SCF6uGEEhQs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalsbruks skola (8.4.2023 Foto MG)

16.5.1968 undertecknades undervisningsministeriets tillstånd att i Dragsfjärd få inrätta en svenskspråkig experimentskola, vari medborgarskola och mellanskola som bygger på folkskolans sex årsklasser sammanslogs till ett treårigt högre stadium av grundskola. I experimentgrundskolan skulle bedrivas skolförsöksverksamhet i syfte att inrätta en nioårig grundskola. Undervisningen på grundskolans högre stadium skulle meddelas i för samtliga elever gemensamma ämnen till vilka hör två för eleverna främmande språk och i vilkas lärokurserna kunde vara av olika omfång, samt i valfria ämnen.

I praktiken innebar det att Dragsfjärds-Hitis medborgarskola och Dragsfjärds kommunala mellanskola förenades under samma direktion och föreståndare även om de redan tidigare hade arbetat i samma skolhus sedan höstterminen 1965. Läroplanen för grundskolan tillämpades endast på grundskolan under detta läsår. Dragsfjärd kommunala mellanskola Hade verkat som försöksmellanskola sedan 1961. Höstterminen 1965 då det nya skolhuset togs i bruk införlivades Hitis kommun i medborgarskoldistriktet. Dragsfjärd och Hitis kommuner sammanslogs från år 1969. Grundskolan som från början omfattade dessa båda kommuner kom pga. sammanslagningen att kallas Dragsfjärds grundskola. Det sammanlagda elevantalet var 173.

I årskurs 7 följdes från läsåret 1968-69 grundskolans timfördelning och lärarna kallades av Skolstyrelsen och det svenskspråkiga distriktet till ett antal informationstillfällen. Informationstillfällen ordnades också läroämnena finska, modersmål och historia, matematik samt biologi och geografi. Skolans föreståndare ordnade informationstillfällen för föräldrarna i folkskoldistriktet i kommunens fyra svenskspråkiga folkskolor: Dalsbruk, Björkboda, Ytterkulla och Söderlångvik. Skolan inspekterades av folkskolinspektör Lindfors, överinspektör Åberg samt särskilt undervisningen i huslig ekonomi, handarbete, slöjds och el- och motorlära. Elever bosatta utanför Dalsbruk har erhållit skolskjuts och 17 elever har inkvarterats hos privatpersoner.

Eleverna i årskurs 7 har delats i nivåer i matematik, finska och engelska. Nivåerna har i finska varit allmän kurs, mellankurs och utvidgad kurs, i engelska och matematik allmän kurs och utvidgad kurs. I engelska omfattade den allmänna kursen endast 2 vt, medan den utvidgade kursen omfattade 4 vt. Tillvalsämnen som erbjöds var: maskinskrivning, biologiexperiment, muntlig framställning, teckning, handelslära, handarbete, träslöjd och metallslöjd. Läroämnet yrkesorientering kompletterades genom yrkespraktik på fritt valda arbetsplatser.

Under det första läsåret utgjorde läroböckerna det största problemet eftersom de inte innehöll de kurser grundskolan skulle följa. Individualiseringen och effektiveringen av undervisningen enligt grundskolans läroplan stötte också på hinder pga. skolans brist på nödig AV-utrustning. Under det tredje läsåret som experimentskola konstaterades att de orter som inte tidigare hade haft kommunal mellanskola har dragit mest nytta av reformen. Det framgick att grundskolan med sina många valmöjligheter hade splittrat det gamla klassystemet och man hade övergått till att tala om årskurser. Införandet av ett system med ämnesrum hade utfallit till stor belåtenhet.  Informationsverksamheten hade fortsatte och nivågrupperingen utvidgades till att omfatta också kemi- och fysikundervisningen. Som nya tillvalsämnen hade införts fotografering, yrkestreckning och metallslöjden hade blivit motorlära. Elevantalet hade sjunkit till 150 varav 16 hade behövt inkvartering.

Då statsrådet beslöt att Dragsfjärd skulle övergå till grundskola hösten 1972 kom Dragsfjärd att bli den första kommun i landet som hade en fullt genomförd grundskola på svenska. Det innebar också att experimentåren var slut och att årskurs 9 som hade varit frivillig i experimentskolan blev obligatorisk för alla elever. Det största problemet var alltjämt bristen på lämpliga läromedel. Ett elevråd grundades 1972 för att bättra på förhållandena mellan lärare och elever. Temat för läsåret var ”Trivsel i skolan”. Elevrådet fick ett källarrum till förfogande som inreddes så trevligt som möjligt och till vilket erhölls tidningar som eleverna kunde läsa under håltimmar.

Bland tillvalsämnena hade fotograferingen utgått och bokföring införts. I biologi infördes en specialkurs. Motorläran var åter metallslöjd. I nivåkurserna började man tala om lång och kort engelska. Uppgifter saknas om att eleverna skulle ha indelats i nivåkurser i kemi och fysik. Villkorsförhör hölls alltjämt, men att uppgöra en tabell över medeltal, villkorister och kvarstannare i grundskolan skulle ha givit en felaktig bild av förhållandena då en inte har någon praktisk betydelse emedan de elever som skulle ha erhållit villkor eller kvarstannat enligt tidigare system nu föredrog att flytta till lägre nivå.

Dalsbruks folkskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalsbruks folkskola grundades av Wolter Ramsay år 1854. (Foto MG 2017)

I detta skolhus arbetar årskurserna 1-6. Här verkade också folkskolan innan övergången till grundskolan, men dessförinnan verkade folkskolan åtminstone i ett par olika hus.

Dalsbruks gamla skola

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalsbruks gamla folkskola år 1928 då skolan fungerade som småskola. (Bild: Från Honolulu till Sibirien. Dalsbruk i bilder. Dalsbruks byalag 2016.)

 

Dalsbruks folkskola är ortens ursprungliga skola och denna blev vid övergången till grundskola lågstadieskolan 1973 i Dalsbruk.

Dalsbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalsbruks skola stod en gång vid stranden, men fungerade 2020 som sommarvilla med en tilllbyggd veranda mot havet. (Foto MG 2022)

  • Sjöström: Skolhistoriska dokument jämte kommentarer: Dalsbruks folkskola. Glimtar från en sekelgammal skolas första decennium. Skolhistoriskt Arkiv II/1954, 109-124.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.