Mustiala lantbruksskola, Tammela

                                                                                                                 Skoldatabasen

Den första lantbruksläroanstalten i Finland inrättades genom en donation efter ett förslag av Finska hushållningssällskapet enligt  en förordning 24 augusti 1836 å Mustiala kronoegendom i Tavastehus län – med uppgift att utbilda ungdomar av båda könen i ängs- och boskapsskötsel, varjämte där skulle inrättas ett lininstitut och ett schäferi. Skolan var till en början tvåspråkig, men en mycket stor del av de som hade råd att gå där och kunde undvaras ett par år på gårdarna var de första tiderna förmögnare svenskspråkiga godsägarsöner. Där utbildades alltså till en början särskilt förvaltare och inspektörer för godsen. De senare båda inrättningarna hade föga framgång, men till den år 1840 öppnade lägre lantbruksskolan kom år 1845 en högre avdelning för utbildande av agronomer och år 1881 en mejeriavdelning med lägre och högre kurs. Institutet var i huvudsak organiserat som de svenska lantbruksinstituten. Genom nya stadgar år 1883 utvidgades det med en agrikultur kemisk försöksanstalt. Då frågan om anordnandet av vetenskapliga lantbruksstudier år 1893 löstes så att dessa studier förlades till universitetet i Helsingfors upphörde agronomavdelningen å Mustiala. År 1903 upphörde mejeriavdelningen vid , men där finns fortfarande en ysteriskola.

  • https://www.mustialankartano.fi/ (28.01.2022)
  • Geber Erik: Den finländska yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt. Skolhistoriskt Arkiv 35/2015, 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.