Årsberättelse 2009

 

Allmänt

Föreningens årsmöte för år 2009 hölls den 20 april 2009 i Svenska folkskolans vänner rf:s bibliotek, Annegatan 12, Helsingfors. En tyst minut hölls för att hylla föreningens tidigare ordförande Samuel Lindgrén som avled 8.11.2008, efter en lång livsgärning som skoladministratör i Svenskfinland (nekrolog i SA 32). Han hann verka fem år (2003-08) som föreningens ordförande. I övrigt präglades verksamhetsåret 2009 av utgivningen av årsboken Skolhistoriskt arkiv (SA 32) som baserade sig på föredragen under seminariet i januari 2009 på Hanaholmens kulturcentrum med anledning av märkesåret 1809 till minne av skilsmässan mellan Sverige och Finland. Redaktör för årsboken var Erik Geber med bistånd av Martin Gripenberg. Den tekniska redigeringen sköttes av Annika Tallberg.

I samarbete med Suomen Kouluhistoriallinen Seura ry. planerar föreningen en seminarieserie med anledning av att det förflutit 200 år sedan Uno Cygnaeus födelse. Seminariet i 16.2.2009 ordnas av föreningen helt på svenska, men med deltagare också från den finskspråkiga föreningen.

Cavoniusarkivet har tillsvidare bordlagts liksom frågan om var föreningens årgångar av Skolhistoriskt arkiv i framtiden kunde uppbevaras. Under verksamhetsåret har de ännu fått stå i Utbildningsstyrelsens förrådsrum för svenska enheten i källaren i Hagnäs. Nya utrymmen borde hittas, emedan Erik Geber gick i pension vid årsskiftet 2009-2010.

 

Styrelse och arbetsutskott

Föreningens styrelse har under året bestått av åtta personer:

Erik Geber, ordförande (mandat 2009-2011)

Martin Gripenberg, sekreterare (2008-2010)

Pertti Hakala, (2008-2010)

Marianne Lindberg (2007-2009)

Sune Jungar (2009-2011)

Barbro Kindstedt (2009-2011)

Folke Nyberg (2007-2009)

Alexandra Ramsay (2009-2011)

Till revisorer valdes på årsmötet Veronica Fellman och Hilding Klingenberg med Jarl Stormbom som suppleant.

Som arbetsutskott under verksamhetsåret fungerade Erik Geber, Martin Gripenberg, Marianne Lindberg och Pentti Hakala. Arbetsutskottet har sammanträtt en gång. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger (20.4., 7.5, 23.9, 25.11 på Svenska folkskolans vänners kansli och Utbildningsstyrelsen. Marianne Lindberg har skött föreningens ekonomi.

 

Verksamheten

Den 23 januari anordnades i samråd med Hanaholmen kulturcentrum ett skolhistoriskt seminarium med anledning av märkesåret 1809 (se bifogat program). Till seminariet inbjöds Suomen Kouluhistoriallinen Seura och två representanter för Föreningen för svensk undervisningshistoria i Sverige. Det finska skolhistoriska sällskapet representerades av dess preses, prof.emer. Martti Kuikka, den rikssvenska föreningen av föreningens sekreterare Esbjörn Larsson från Uppsala universitet och forskningsledaren Lars Pettersson från Högskolorna Dalarna. Kvällen innan sammanträffade föreningens ordförande med dessa kring en kvällsbit på Hanaholmen, där man kom överens att fortsätta samarbetet mellan de tre föreningarna. Såväl Kuikka som Larsson och Petterson föreläste vid seminariet följande dag och medverkade även med artiklar i SA 32 (se nedan). Seminariet var välbesökt med över 30 deltagare. För de praktiska arrangemangen svarade Henry Rask från Hanaholmen i samråd med föreningens ordförande arbetsutskott för ändamålet.

Utgående från seminariet i januari har under verksamhetsåret Skolhistoriskt arkiv 32 utgetts. I publikationen ingår bl.a. en artikel av Esbjörn Larsson om läroverkens utveckling i Sverige från rikets delning, en artikel om Borgå gymnasium av Folke Nyberg, en artikel om folkskolan i Sverige av Lars Pettersson samt en artikel av den finska broderföreningens ordförande Martti T. Kuikka om förarbetet för folkskolförordningen år 1866. SA 32 ger en kontrastiv bild av skolans utveckling i Sverige och Finland sedan Finland avskilts från Sverige. SA 32 sändes till c. 60 av föreningens medlemmar. Samtidigt uppbars medlemsavgiften för åren 2008 och 2009. I det sammanhanget konstaterades ånyo att medlemsförteckningen borde uppdateras och medlemsvärvningen intensifieras.

Föreningens ordförande Erik Geber deltog som enda representant för föreningen vid det nordiska skolhistoriska symposiet i Uppsala 1-2.10.2009 och kunde därvid fortsätta kontaktverksamheten med utbildningshistoriska föreningen i Sverige.

I slutet av året planerades i samråd Suomen Kouluhistoriallinen Seura en seminarieserie kring 200-årsminnet av ”den finska folkskolans fadern” Uno Cygnaeus födelse. Föreningen lovade medverka åtminstone i de tvåspråkiga öppningsseminariet 25.1.2010, ansvara för ett svenskt seminarium i februari, vartdera på Utbildningsstyrelsen samt i mån av möjlighet delta också i de följande seminarierna i serien.

 

Ekonomi och understöd

Såsom av bokslutet framgår hade föreningen vid verksamhetsårets början tillgångar på drygt 541,67 euro. För utgivande av SA 32 har föreningen erhållit ett understöd på 1500 euro från Svenska folkskolans vänner. Medlemsavgifterna för åren 2008 och 2009 har indrivits i samband med att SA 32 utsändes. Då många av medlemmarna underlåtit att betala avgiften har en påminnelse sänts i början av år 2010.

 

Kommande verksamhet

Verksamheten under år 2010 koncentreras till seminarieserien med anledning av upp 200-årsminnet av Uno Cygnaeus födelse, och planeringen av SA 33 utifrån den samt kring föreningens 60-års jubileum. Samarbetet med Suomen Kouluhistoriallinen Seura och Föreningen för svensk undervisningshistoria fortsätter.

Helsingfors 25.03.2010

Godkänt av styrelsen för årsmötet

Erik Geber,                                                                                         Martin Gripenberg

ordf.                                                                                                    sekreterare