Årsberättelse 2010

 

1   Allmänt

Föreningens verksamhet under år 2010 präglades av tvåhundraårsminnet av Uno Cygnaeus födelse. I samråd med Suomen kouluhistoriallinen Seura anordnades, som en god fortsättning på märkesåret 2009, en seminarieserie kring olika teman med anknytning till Cygnaeus. SSKF deltog i det tvåspråkiga öppningsseminariet 25.1. på Utbildningsstyrelsen och stod själv för ett svenskt seminarium på samma plats 16.2. Vid öppningstillfället medverkade Erik Geber i en paneldebatt, och också utställningen innehöll svenska inslag. I det svenska seminariet i februari medverkade som inledare Erik Geber, Martin Gripenberg och Tom Åbacka från Vasa. Geber talade om Cygnaues betydelse, Gripenberg om inspektionsverksamheten förr och nu och Åbacka om slöjdundervisningen efter Cygnaeus tid. Öppningstillfället hade lockat ca 100 deltagare, det svenska seminariet ett tjugotal, bl.a. nästan samtliga av föreningens hedersmedlemmar. Senare på våren hölls två finska seminarier, och på sommaren ett symposium i Jyväskylä. I det sistnämnda deltog från förenigens sida Martin Gripenberg.

Tre av föreningens forskare, Geber, Gripenberg och K-G Jossfolk medverkade på svenska i det finska sällskapet årsbok, Koulu ja menneisyys 48, som har titeln Ajankohtainen Uno Cygnaeus och domineras av uppsatser på basis av de föredrag som hölls vid seminarierna under jubileumsåret. Geber skrev om språkets och språkens betydelse för Cygnaeus och hans verksamhet, Gripenberg utvecklade sitt inspektionstema i ljuset av den verklighet de första i inspektörerna mötte, och Jossfolk utredde Cygnaeus nordiska impulser som ett komplement till de av de finska forskarna framhållna inflytelserna från S:t Petersburg och Mellaneuropa. Samtliga tre artiklar byggde förutom på Cygnaeuslitteraturen även på primärforskning i arkiv. Tidigare har det i den finska föreningens årsbok bara någon gång ingått ett inslag på svenska eller på finska av någon av den svenska föreningens medlemmar, varför samarbetet kan betraktas som ganska unikt.

Under året firade vardera föreningen även sina egna jubileer: Kouluhistoriallinen Seura fyllde 75 år och Svenska skolhistoriska föreningen 60 år. SSKF:s 60 år firades 30.9. med ett jubileumsstyrelsemöte på Arbis och efterföljande publikt seminarium i samarbete med Arbis. Vid jubileumsseminariet kallades föreningens långvariga viceordförande Christoffer Grönholm till hedersmedlem och diskuterades föreningens verksamhet framdeles. En av föreningens äldsta medlemmar, hedersmedlemmen Ruth Nordman, berättade kort några minnen från den första styrelsen (1951), till vilken hon som ung lärarinna vid Bangatans folkskola (numera Cygnaeus-skolan) kallades som arkivarie. Seminariet hade som tema Skolans fostran – en separat eller gemensam angelägenhet. Det inleddes av verksamhetsledaren för Förbundet Hem och skola Michaela Romantschuk-Pietilä och rektor Laila Andersson från Mattlidens skola i Esbo. Erik Geber anknöt i ett kort öppningsanförande till Uno Cygnaeus. En ganska livlig diskussion uppstod mellan deltagarna. Det finska sällskapets preses, professor Martti Kuikka hedrade tillfället med sin närvaro. Vid det finska sällskapets jubileum 10.12 på vetenskapshuset deltog Martin Gripenberg och en kort stund vid kvällsitsen Erik Geber. Martin Gripenberg framförde en hälsning från SSKF:s sida.

En viktig händelse under året med tanke på verksamheten och framtiden var att föreningens kunde öppna sina webbsidor, som en egen domän på det vetenskapliga samfundets hemsidor (www.skolhistoria.fi). Sidorna har redigerats av föreningens sekreterare Martin Gripenberg med teknisk assistens av samfundens webbmaster. Avsikten är att på hemsidorna i fortsättningen samla information om föreningens verksamhet och skolhistoriska begivenheter, eventuellt kortare reportage och artiklar. För upprättandet av hemsidorna, jubileumsseminarierna och förberedelserna för SA 33, har erhållits bidrag från Svenska folkskolans vänner.

De övriga större frågorna i föreningen, Cavoniusarkivet och medlemsvärvningen, har diskuterats under året men bordlagts till förmån för de ovan relaterade händelserna.

  1. Styrelsens, arbetsutskott och redaktionskommitté

Föreningens styrelse har under året bestått av sju personer:

Erik Geber, ordförande (mandat 2009-2010)

Pertti Hakala, vice-ordförande (2009-2010)

Marianne Lindberg, medlem och kassör (2010-2011)

Folke Nyberg, medlem (2010-2011)

Joakim Mickwitz, medlem (2010-2011)

Alexandra Ramsay, medlem (2010-2011)

Martin Gripenberg, medlem och sekreterare (2009-2010)

Styrelsen har hållit sex möten 21.4.2010, 20.5.2010, 30.9.2010,2.11.2010, 2.2.2011 och 17.3.2011.

Arbetsutskottet har bestått av Erik Geber, Pertti Hakala, Marianne Lindberg och Martin Gripenberg. Arbetsutskottet har haft ett möte 30.8.2010.

Redaktionskommittén har varit Erik Geber, Hilding Klingenberg och Martin Gripenberg. Redaktionskommittén har sammanträtt tre gånger under året och förberett SA 33.

Revisorer har varit Veronica Fellman och Hilding Klingenberg.

  1. Ekonomin

Såsom av bokslutet framgår hade föreningen vid verksamhetsårets början tillgångar på 2300 euro. Medlemsavgiften har varit 10 euro och föreningen har haft 55 medlemmar. Understöd har under verksamhetsårets erhållits från Svenska folkskolans vänner 1500 euro för öppnande av hemsidor och ordnande av föreningens 60 års jubileum. Därtill donerade föreningens hedersmedlem Jarl Stormbom till föreningen 100 euro och ett Cygnaeuskuvert med anledning av föreningens jubileum.

  1. Kommande verksamhet

Den viktigaste, mest arbets- och kostnadsdryga uppgiften under år 2011 kommer att vara utgivningen av Skolhistoriskt arkiv 33. Innehållet skisserades och flera av artiklarna utarbetades redan under år 2010. Huvudtemat för boken är liksom för den finska föreningens årsbok, Uno Cygnaues, men den innehåller också ett par andra artiklar och som vanligt en skolhistorisk översikt. Tanken är att årsboken skall kunna komma ut till hösten. Den kan med nöd och näppe ombrytas och tryckas med föreningens till buds stående medel, varför medelsanskaffningen, både indrivning av medlemsavgifterna och ansökan om fler bidrag blir aktuella. Följande år, 2012, borde föreningen i någon form kunna medverka i det nordiska skolsymposiet i Härnösand, där temat kommer vara folkskollärarna som kulturbärare. Temat är tacksamt även ur finlandssvenskt synvinkel och skulle gott kunna utgöra stommen i SA 34.

Helsingfors den 17 mars 2011.

 Erik Geber                                                                                                               Martin Gripenberg

ordförande                                                                                                                sekreterare