Årsberättelse 2011

 

1 Allmänt

Under föreningens verksamhetsår 2011 utgavs föreningens årsbok Skolhistoriskt arkiv nr 33. Skolhistoriskt arkiv nr 33 är ett temanummer med skolhistoriska uppsatser i anledning av Uno Cygnaeus 200-årsjubileum 2010 och ett antal artiklar kring andra ämnen. Boken är en pendang till Suomen Kouluhistoriallinen Seuras årsbok, Koulu ja menneisyys nr 47, som utkom år 2010, även den med bidrag som berörde Uno Cygnaeus. Vid publiceringen av SA 33 den 22 september 2010 på Svenska Folkskolans vänners byrå i Helsingfors redogjorde Erik Geber för publikationen för en publik på drygt tio personer. En ivrig diskussion utspann sig efter presentationen. Utgivningen av SA 33 uppmärksammades av tidskriften Läraren 6.10.2011. Årsboken har sänts till alla betalande medlemmar och därtill distribuerats till föreningens samarbetspartner. Information om årsboken har också, på grund av Gebers uppsats om de gamla kyrkliga småskolorna, sänts per e-post till alla svenskspråkiga församlingar, vilket ledde till några få beställningar. Ansträngningar har gjorts att få medlemmar som försummat sin medlemsavgift att betala den. I någon mån kröntes ansträngningarna med framgång.

Föreningen har uppdaterat sin webbsida (www.skolhistoria.fi) bl.a. med innehållsförteckningen för SA 33.

Samarbetet med Suomen Kouluhistoriallinen Seura har fortsatt, bl.a. genom ömsesidigt deltagande i föreningarnas möten. Den finska föreningen utsåg Erkki Merimaa till samarbetsombud. Närmare redogörelse för detta samarbete ges i följande årsberättelse.

De övriga större frågorna inom föreningen, Cavoniusarkivet och medlemsvärvningen, har diskuterats under året, men bordlagts i väntan på att en stadgeändring genomförs. Arbetet med att ändra föreningens stadgar har inletts.


  1. Styrelse, arbetsutskott och redaktionskommitté

Föreningens styrelse har under året bestått av sju personer:

Erik Geber, ordförande (mandat 2011-2013)

Pertti Hakala, viceordförande (2011-2013)

Marianne Lindberg, medlem och kassör (2010-2012)

Folke Nyberg, medlem (2010-2012)

Joakim Mickwitz, medlem (2010-2012)

Alexandra Ramsay, medlem (2010-2012)

Ingeborg Rask, medlem (2011-13)

Martin Gripenberg, medlem och sekreterare (2011-2013)

Styrelsen har hållit fyra möten 12.4.2011, 23.5.2011, 15.11.2011 och 13.3.2012.

Arbetsutskottet har bestått av Erik Geber, Marianne Lindberg och Martin Gripenberg. Arbetsutskottet har haft tre möten 20.10.2011, 30.8.2011 och 2.2.2012.

Redaktionskommittén bestod av Erik Geber, Hilding Klingenberg, Pertti Hakala och Martin Gripenberg. Redaktionskommittén har sammanträtt tre gånger under året och förberett SA 34.

För att uppgöra ett förslag till ändrade stadgar utsågs en kommitté bestående av Erik Geber, Marianne Lindberg och Pertti Hakala. Stadgekommittén har sammanträtt en gång under året.

Revisorer har varit Veronica Fellman och Hilding Klingenberg.

  1. Ekonomin

Såsom av bokslutet framgår, uppgick föreningens tillgångar vid verksamhetsårets början till 2300 euro. Medlemsavgiften har varit 10 euro och föreningen har haft 47 medlemmar. Av medlemmarna har 6 avlidit eller avgått. Föreningens hedersmedlemmar Christoffer Grönholm och Margareta Jansson avled under verksamhetsåret. Två nya medlemmar anslöt sig till föreningen under året. Understöd har under verksamhetsåret erhållits från Svenska folkskolans vänner, 1500 euro för skapandet av egna hemsidor och uppmärksammandet av föreningens 60-års jubileum, och från föreningens hedersmedlem Jarl Stormbom, som till föreningen donerade 100 euro. Redigeringen och tryckningen av SA 33 kostade närmare 2 300 euro, varför föreningen efter övriga utgifter nu disponerar över ett saldo på 372 euro. För år 2011 blev resultatetet en förlust om -2001,57 euro.

Både ordföranden och sekreteraren har betalat några expenser (kaffe, porton mm.) privat, vilket föreningen noterar med tacksamhet. På grund av medlemskapet i de Vetenskapliga Samfundens Delegation har mötena kunnat hållas i Vetenskapshuset på Kyrkogatan varvid kostnaderna har inskränkt sig till medlemsavgiften till Finlands vetenskapssocietet. Ordföranden erhåller information därifrån och föreningens hemsidor jämte ordförandens         e-postbox upprätthålls på societetens server.

Föreningens materiella tillgångar, såsom Cavonius-arkivet och boklagret i Utbildningsstyrelsens källare är i behov av inventering. Denna torde ske, när Cavoniusarkivets slutliga öde är avgjort.

  1. Kommande verksamhet

Arbetet för att kunna publicera årsboken Skolhistoriskt arkiv nr 34:2013 har inletts. I detta syfte fastställdes årsbokens tema ”folkskollärarna som kulturbärare”, drogs riktlinjerna upp för innehållet och kontaktades tänkbara författare. Föreningen har ansökt om medel från Svenska kulturfonden (4000 €) och från Öflundska stiftelsen (2000 €). Därtill planeras en ansökan till Kulturfonden Sverige-Finland på 2000 € för rapportering från Nordiska skolhistoriska symposiet i Umeå 26–28.9.2012. Erik Geber och Martin Gripenberg har sammanställt och insänt abstrakt inför symposiet.

Helsingfors den 13 mars 2012.

Erik Geber                                                                                                                 Martin Gripenberg