Årsberättelse 2012

 

Allmänt om verksamheten

År 2012 har i föreningen varit ett mellanår, då vi forskat och förberett följande årsbok, SA 34, kring temat ”läraren som kulturbärare”.  26–26.9 2012 deltog Erik Geber och Martin Gripenberg i den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen i Umeå med varsitt föredrag i en sektion som handlade om lärarens samhällsengagemang. Föreningen stod för Gripenbergs deltagaravgift och Gebers efterskänktes av arrangörerna, vilket noteras med tacksamhet. Föredragen kommer att ingå i den elektroniska konferensrapporten, och en recension av seminariet finns på föreningens webbsidor.

I övrigt diskuterades och planerades åtgärder för att förbättra medlemssituationen och ekonomin. Ett upprop sändes ut till presumtiva medlemmar, som de senaste åren medverkat i lokala skolhistoriska publikationer, jubileumsskrifter o. dyl. Provexemplar sändes till de allmänna biblioteken, och några exemplar av den senaste årsböckerna överlämnades till Vetenskapsbokhandeln för försäljning. Styrelsen beslöt också kräva in medlemsavgifter för SA 34 på förhand. En orsak till den svaga ekonomin är, att föreningen inte år 2012 beviljades de bidrag som hade ansökts från fonderna. Föreningen har dock under året fått några smärre donationer, bl.a. av föreningens hedersordförande Jarl Stormbom.

Vid årsmötet i april reviderades och moderniserades föreningens stadgar. De inlämnades för konfirmering till föreningsregistret. Ett syfte med stadgerevisionen är att eventuellt kunna upplösa Cavoniusarkivet, som visat sig svårskött och inte nämnvärt används. Det ligger fortfarande inpackat och nerdammat efter den föregående rörremonten i Munksnäs lågstadieskolas källare.

 Manuskripten till SA 34 har inkommit i stort sett som planerat. Årsboken kan dock inte bli så omfattande som planerat. Bl.a. måste indelningen i olika kulturområden frångås, dock så att de litterärt intresserade läroverkslärarna kvarstår och något utökas. I stället kompletteras Gebers artikel om seminarierna som kulturhärdar av en uppsats om undantagsutbildningen i Nykarleby på 1950-talet av K-G Jossfolk. Detta innebär att temat ännu inte är på långt när uttömt, särskilt på det lokala planet.  Det kan noteras att Suomen Kasvatus-  ja Koulutushistoriallinen Seura för sin årsbok 2012 anammade samma tema, dock med tonvikt vid det politiska engagemanget och vissa äldre lärarsläkter. I övrigt har inte under året något närmare samarbete idkats mellan föreningarna.

Under året har föreningens boklager i Utbildningsstyrelsens källare inventerats och upplösts. Den fullständiga inbundna serien av Tidskrift för folkskolan donerades till det nya universitetsbiblioteket Kaisa för den öppna samlingen. Återstoden av de olika årgångar av Skolhistoriskt arkiv deponerades hos AU:s medlemmar och Ingeborg Rask på UBS.

 

Styrelsens sammansättning. AU och redaktionskommittén.

Styrelsens sammansättning för år 2012 har varit som följer:

Erik Geber (2011-2013)

Pertti Hakala (2011-2013)

Marianne Lindberg (2010-2013)

Joakim Mickwits (2010-2012)

Martin Gripenberg (2011-2013)

Alexandra Ramsay (2010-2012)

Ingeborg Rask (2011-2013)

Medlemmar i arbetsutskottet har varit Erik Geber, Pertti Hakala, Martin Gripenberg och Marianne Lindberg.

Redaktionskommittén för SA 34 har bestått av Erik Geber, Pertti Hakala, Hilding Klingenberg och Martin Gripenberg.

Styrelsens och utskottens möten (antal och kort om ärendena)

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt fyra gånger (24.4.2012, 20.9.2012, 11.3.2013). Till vice-ordförande utsågs Pertti Hakala, sekreterare Martin Gripenberg och skattmästare Marianne Lindberg. Föreningens förslag till nya stadgar har diskuterats. Inga ändringar i förslaget har företagits. Föreningens ekonomi har diskuterats och en donation av föreningens hedersordförande Jarl Stormbom har mottagits med tacksamhet. Ett medlemsbrev har utsänts och medlemsvärvningen har diskuterats. Boklagret i Utbildningsstyrelsens källare har upplösts och placerats hos olika styrelsemedlemmar. Alternativ för bevarandet av den fullständiga årgången av Tidskrift för folkskolan har diskuterats och ledde till att årgången kunde doneras till Universitetsbiblioteket. Föreningen har vid slutet av verksamhetsåret 48 medlemmar. Föreningen har erhållit två nya medlemmar, medan ett antal tidigare medlemmar har konstaterats vara avlidna eller har av olika orsaker undanbett sig fortsatt medlemskap.

Arbetsutskottet har haft två möten (18.4.2012 och 24.1.2013). Negativt besked om understöd från Öflundska stiftelsen konstaterades för år 2012. Beslöts förnya ansökan år 2013. Föreningens synlighet diskuterades, liksom information om de senast utgivna årsböckerna. Ett erbjudande om att för köpa de senaste numren av publikationerna för 10 euro har gått ut till de största biblioteken.. Ett upprop om nya medlemmar har sänts ut till ett antal lokala skolhistoriker. Föreningens hemsida på internet har uppdaterats bl.a. med en rapport från den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen och en förteckning över innehållet i SA 33.

Redaktionskommittén har haft flera icke protokollförda möten vid vilka innehållet i publikationen har diskuterats så att en plan för publiceringen kunnat uppgöras.

Ekonomin 

Såsom av bokslutet framgår, var föreningens resultat för verksamhetsåret 2011 negativt,  -2001,5 euro. Medlemsavgiften har varit 10 euro och föreningen har haft ett 60-tal medlemmar. Av medlemmarna har 3 avlidit eller avgått. Fem nya medlemmar anslöt sig till föreningen under året. Inga har under verksamhetsåret erhållits från fonderna. Understöd har däremot erhållits från föreningens hedersmedlem Jarl Stormbom, som till föreningen donerade 100 euro och av hedersmedlemmen Lennart Winqvist 20 euro. Efter övriga utgifter disponerar föreningen nu över ett saldo på 500 euro. För år 2012 blev resultatetet en förlust om -147,47 euro- På grund av medlemskap i de Vetenskapliga samfundens delegation har mötena kunnat hållas i Vetenskapshuset på Kyrkogatan 6 varvid kostnaderna ha inskränkt sig till medlemsavgiften. Ordföranden erhåller information därifrån  och föreningens hemsidor jämte ordförandens e-postbox upprätthålls på delegationens server.
Föreningens materiella tillgångar, såsom Cavonius-arkivet är i behov av inventering. Denna torde ske när Cavonius-arkivets slutliga öde är avgjort. Boklagret i Utbildningsstyrelserns källare är upplöst och den fullständiga samlingen av Tidskrift för folkskolan donerad till universitetsbiblioteket Kaisa.

Slutord

Som av berättelsen framgått, fortsätter föreningens viktigaste uppgift, den skolhistoriska forskningen och publikationsverksamheten ur finlandssvensk synvinkel, väl. Det största problemet inför framtiden är den svaga ekonomin. Föreningen kan inte fortsätta att ge ut årsboken i tryckt form utan fondernas stöd. Medlemskåren måste på sikt föryngras. Samarbetet med den finska föreningen och den nordiska utbildningshistoriska forskningen torde fortsätta och kan gärna intensifieras. Ett praktiskt problem som måste lösas är Cavoniusarkivet, som nu inte tjänar sitt syfte.