Årsberättelse 2014

 

Allmänt

Verksamhetsåret 2014–2015 i Skolhistoriska föreningen har präglats av tömningen av Cavonius-arkivet i Munksnäs lågstadieskolas källare. Det skedde från september till november 2014 som talkoarbete av AU, delvis med hjälp av några lärare från lågstadieskolan. En del av materialet, främst böcker och planscher, köptes av Runebergs antikvariat. En betydande del av föremålen och planscherna överlämnades till Bukovskis auktionsfirma för försäljning. Firman lyckades också sälja en avsevärd del, varför föreningen fick behövliga inkomster av tömningen (se bokslutet). Tack vare dem kan nu åtminstone två årsböcker tryckas även utan stöd av fonderna. Vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa tog den långa serien av inbundna Årsböcker i svensk undervisningshistoria (1921–1973) och en fullständig uppsättning av årsboken Skolhistoriskt arkiv. Dräkterna från olika skoltablåer och en hel del gammalt undervisningsmaterial måste däremot förstöras. (Stadsmuseet hade tidigare övertagit någon dräkt, som nu kompletterades.) Något porträtt kunde säljas. Unikt material såsom handskrivna elevmatriklar och föreningens gamla berättelser överlämnades i enlighet med stadgarna till Svenska Litteratursällskapet.

Föreningens sekreterare fotograferade en del av det gamla undervisningsmaterialet för en digital presentation på föreningens hemsidor. Med betraktande av att inventarierna i skolans källare till stora delar var nerdammat och oordnat, kan det på ovan stående sätt rent av komma till bättre kännedom än tidigare. Föreningens hemsidor har också marknadsförts på en Facebooksida. På den har dessutom publicerats bilder av svenskspråkiga skolors skolhus samt sekreterarens månatliga skolhistoriskt inspirerade blogg. Facebooksidan har nått i genomsnitt ett tjugotal personer per månad och många har den vägen också hittat föreningens hemsida.

I övrigt har uppsatserna för SA 35 inkommit planenligt till utgången av januari månad 2015. Det ligger nu hos redaktören för illustration och redigering. Volymen torde utkomma hösten 2015. Bokens tema är den svenskspråkiga yrkesundervisningens historia och innehåller ett tiotal uppsatser, till stora delar om sådant som inte tidigare sammanfattats och publicerats. Årsboken borde alltså via Vetenskapsbiblioteket kunna säljas till en bredare krets än vanligt.

Styrelse och utskott

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av:

Erik Geber, ordförande 2014–17

Pertti Hakala, viceordförande 2014–2017

Martin Gripenberg, sekreterare 2014–2017

Marianne Lindberg, kassör 2014–2017

Alexandra Ramsay 2014–2017

Ingeborg Rask 2014–2017

Suppl. Joachim Mickwitz

Styrelsen har sammankommit till fyra protokollförda möten, varvid främst tömningen av Cavonius-arkivet och utgivningen av SA 35 har behandlats. Arbetsutskottet som bestått ordf., viceordf., sekr. och kassör har inte sammankommit under året till regelrätta möten, men nog flitigt bidragit till den arbetsamma tömningen av Cavonius-arkivet. Redaktionsutskottet som bestått av Geber (red.), Hakala, Gripenberg och Hilding Klingenberg har sammankommit två gånger, diskuterat årsbokens disposition och tagit del av vissa av de inkomna bidragen. Nämnas bör att uppsatser inlämnats också av skribenter som inte tidigare medverkat i årsboken.

Ekonomi

Tack vare försäljningen av en del av inventarierna i Cavonius-arkivet har föreningens ekonomi tillfällig förbättrats betydligt, så att verksamhetsårets resultat 2014 var 4338,90 euro, och kassasaldot låg vid årsskiftet på 6443,52 euro. Eftersom årsboken inte utgavs under året uppbars ingen medlemsavgift, utan dubbel avgift kan inkasseras i samband med distributionen av SA 35. Föreningen har nu 57 medlemmar varav minst 39 betalade medlemsavgiften 2013. Dessutom har föreningen fyra hedersmedlemmar.

Slutomdöme. Framtiden

Avyttringen av Cavonius-arkivet var självfallet en stor, av nöden påkallad händelse i föreningens historia, som möjliggjordes av en stadgeändring 2013. Verksamheten kommer i framtiden att huvudsakligen bestå av utgivning av Skolhistoriskt arkiv. Annat material kan läggas på föreningens hemsidor och lämpliga elektroniska utställningar göras där med hjälp av det fotograferade materialet. Samarbetet med Suomen koulutuksen ja kasvatuksen historian seura och den rikssvenska föreningen för svensk undervisningshistoria kunde upplivas. Den finska föreningen har bl.a. i samarbete med olika traditionsarkiv börjat ta tillvara muntliga minnen och berättelser. Sådant kunde på svenska göras i samråd med Folkkultursarkivet. I augusti hålls den sjätte nordiska undervisningshistoriska konferensen i Uppsala. Föreningen sekreterare kommer att delta. Om årsböckernas teman eller i anledning av särskilda händelser kunde seminarier anordnas.  Föreningens medlemskår har något börjat växa, men t.ex. verksamma lärares och lärarstuderande intresse kunde vara mycket större.

Erik Geber, ordf.                                                                                                        Martin Gripenberg, sekr.