Årsberättelse 2015

Allmänt

Enligt stadgarna ges årsberättelsen numera per verksamhetsår, dvs. från årsmöte till årsmöte, medanbokslutet uppgörs per kalenderår.

Verksamhetsåret 2015–16 präglades av utgivningen av föreningens trettiofemte årsbok, dvs. Skolhistoriskt arkiv nr 35. Temat för den var yrkesutbildningens utveckling på svenska i Finland, ett tema som inte tidigare förekommit. Medverkande var tidigare skribenter, såsom Erik Geber (två artiklar), Martin Gripenberg (två artiklar) och Karl-Gustav Jossfolk, och sakkunniga på olika områden av yrkesområdet, t.ex. Tor Lindholm (trädgårdsutbildningen), Helena Hämelin (hantverk) och Roger Broo (yrkeshögskolorna). Bokens innehållsförteckning bifogas.

Efter diverse tekniska problem lyckades Mischa Salminen liksom föregående år ombryta texten under sommaren. Boken, som omfattar 260 sidor med något fler bilder än vanligt, utkom därför ändå  som planerat till hösten.   I anledning av det nya temat ordnade föreningen i oktober ett publikationstillfälle och seminarium på G 18. Vid tillfället presenterades boken som helhet av ordf. samt två av de särskilda artiklarna, nämligen trädgårdsutbildningen av Tor Lindholm och yrkeshögskolorna av Roger Broo. Dessutom presenterade föreningens sekr. de elektroniska bilderna av Cavonius-arkivets samlingar, vilka i den formen alltså kunnat räddas för eftervärlden. Seminariet var relativt väl besökt: 16 personer, men pressen lyste denna gång med sin frånvaro. Göra Fagerstedt skrev efteråt i februari 2016 en recension i Läraren.

Årsboken distribuerades till medlemmarna med  ett inbetalningskort för den dubbla årsavgiften, samt gratis till hedersmedlemmarna och skribenterna. Senare, i början  av år 2016, har dessutom ett exemplar skickats till de svenska yrkesutbildningsenheterna. P.g.a. denna disparata spridning kan åtgången inte anges exakt, men ett femtiotal ex. av upplagan på 150 exemplar torde återstå. Boken har saluförts via Vetenskapsbokhandlen, men uppgifter om försäljningen har ännu inte kommit.

Beträffande restupplagor kan konstateras att de gamla böckerna, bl.a. på Utbildningsstyrelsen, nu har förstörts, men ordf., viceordf. och sekr. och har behållit ett antal. Föreningens övriga handlingar finns hos ordf., sekr, och kassör.

Martin Gripenberg deltog som föreningens representant  i den nordiska skolhistoriska konferensen i Uppsala i augusti och höll ett anförande om yrkesutbildningen på svenska i Finland. Hans berättelse över konferensen har införts på föreningens hemsidor.

Övrigt

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Erik Geber (ordf.), Pertti Hakala (vicerordf.) Martin Gripenberg (sekr.), Marianne Lindberg (kassör), Ingeborg Rask och Joachim Mickwitz, samt Urban Fellman som suppleant. Den har sammankommit till två möten. Dessutom har föreningens arbetsutskott, som bestått av de fyra förstnämnda, sammankommit för att planera det nämnda seminariet. Redaktionskommittén (Geber, Hakala, Gripenberg och Hilding Klingenberg) möttes  när årsbokens förelåg, och även före det hade den bekantat sig med några av artiklarna. Samtliga artiklar godkändes för publicering.

På styrelsemötet i december beslöts av att temat för nästa årsbok skall vara vuxenutbildningen och den fria bildningen. En preliminär lista artiklar och skribenter uppgjordes. De flesta  av skribenterna är vidtalade och arbetet har påbörjats. Annan verksamhet har tills vidare inte planerats.

P.g.a. av upplösningen av Cavonius-arkivet och utauktioneringen av diverse arkivalier, främst planscher, är föreningens ekonomi, trots kostnaderna kring SA 35, nu ganska god. Dessutom beviljade Svenska Kulturfonden ett bidrag på 1 500 euro för SA 35. Föreningens kassaställning var vid utgången av kalenderåret 1915 hela 6377,50 euro. Föreningens handskrivna arkivalier och en del andra dokument överläts vid upplösningen av arkivet till Svenska litteratursällskapet.

Erik Geber, ordf.                                                                                                        Martin Gripenberg, sekr.