[:sv]Årsberättelse 2017[:]

[:sv]
Verksamhetsåret 2017–2018 präglades av utgivningen av årsboken Skolhistoriskt arkiv nr 36. Tema för årsboken var den fria bildningen, som tidigare med undantag för några enskilda personer och skolor behandlas ganska lite. Urban Fellman skrev en ingående artikel om ”folkhögskolans fader”, den danska teologen och författaren NFS Grundtvig och folkhögskolan. Erik Geber behandlade som en fortsättning på den de finlandssvenska folkhögskolornas uppkomst och utveckling. Martin Gripenberg medverkade med en artikel om ”Sibbo medborgarinstitut – en framgångssaga”, och om som en pendang till den skildrade Alice Lillas Korsholms medborgarinstituts tillkomst så att arbetar- och medborgarinstitutens även allmänt belystes. Barbro Wigell-Ryynänen skrev om de allmänna bibliotekens utveckling i Svenskfinland under senare delen av 1900-talet, med ett tillägg av Erik Geber om biblioteksrörelsens uppkomst. Björn Wallén och Lars D. Eriksson, som båda varit aktiva i studieförbund, analyserade i essäform Svenska studieförbundets respektive Folkets Bildningsförbundets uppkomst och uppgift. Ett exempel på folkrörelsernas bildningsinsats utgörs av nykterhetsföreningarnas arbete, som särskilt tidigare hade en minst lika stor betydelse som ungdomsföreningarnas. Det behandlas av Geber. Avslutningsvis analyserar Gustav Björkstrand kyrkans fostran med fokus på skriftskolans utveckling.

Vid utgivningen av årsboken på hösten anordnades traditionsenligt på Uno Cygnaeus födelsedag 12.10.2017 ett seminarium kring bokens tema på Arbis i Helsingfors. Vid seminariet medverkade Matts Granö, själv gammal folkhögskoleman, med ett smått kåserande föredrag om Finns folkskola – ”skolan som inte gav sig” såsom det refererades i tidningen Läraren. Alice Lillas berättade om sina erfarenheter från Korsholms medborgarinstitut och Barbro Wigell-Ryynänen om de allmänna biblioteken. Seminariet var relativt välbesökt, av ett femtontal personer. Det refererades i pressen som sagt av Läraren, men andra referat eller anmälningar av boken har inte synts.

Svenska skolhistoriska föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av Erik Geber, ordförande och redaktör, Pertti Hakala viceordförande, Martin Gripenberg, sekrerare, Marianne Lindberg, kassör, samt Ingeborg Rask och Urban Fellman som medlemmar. Styrelsen har sammanträtt tre gånger och ett arbetsutskott bestående av de fyra förstnämnda planerade seminariet i oktober. Ett redaktionsutskott bestående av Geber, Hakala, Gripenberg och f.d. redaktören och hedersmedlemmen Hilding Klingenberg. Föreningen har för närvarande drygt femtio medlemmar fyra hedersmedlemmar. Föreningens ekonomi har tack vare av avvittringen av Cavonius-arkivet kunnat hållas relativt god. Årsboken kunde utges med stöd av Svenska folkskolans vänner. I anslutning därtill kan nämnas att föreningens egna arkivalier, som fanns i arkiv, nu formellt överlåtits till och systematiserats av Svenska litteratursällskapet, som enligt föreningens stadgar skall överta föreningens kvarlåtenskap.

Ett exempel på föreningens betydelse är att enskilda personer begär skolhistoriska uppgifter eller önskar kopior av äldre artiklar. Det tidigare påbörjade samarbetet med Undervisningshistoriska föreningen i Sverige och Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura har legat nere, men föreningens ordförande och sekreterare är medlemmar i det nordiska skolhistoriska nätverket och erhåller därför närverkets regelbundna utskick med uppgifter skolhistoriska möten, publikationer, forskartjänster mm. Samarbetet med den finska föreningen kunde återupplivas. 

[:]