Årsmöte 2017

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f.

Årsmöte 20.4.2017 i Vetenskapernas hus, sal 405, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Närvarande: Urban Fellman, Marianne Lindberg, Erik Geber, Pertti Hakala och Martin Gripenberg

 1. Mötet öppnades kl. 17.10 av föreningens ordförande Erik Geber.
 2. Till ordförande för mötet valdes Erik Geber och till sekreterare kallades Martin Gripenberg.
 3. Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Pertti Hakala och Urban Fellman.
 4. Annons om årsmötet har ingått i Hufvudstadsbladet 3.4.2017. Möteskallelse har också funnits på föreningens internetsida och Facebook-sida. I mötet deltog 5 personer. Mötet konstaterades vara beslutfört.
 5. Föredragningslistan för mötet godkändes.
 6. Ordförande Erik Geber presenterade föreningens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen godkändes.
 7. Marianne Lindberg presenterade bokslutet för år 2016 samt verksamhetsgranskarens utlåtande. Bokslutet fastställdes.
 8. För beviljade av ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2015 beslöts att då ingen utom styrelsen var närvarande begära utlåtande per e-post av medlemmarna Hilding Klingenberg och Karl Jossfolk
 9. Beslut om styrelsemedlemmar. Enligt den nya stadga som skulle tillämpas vid detta årsmöte leds föreningens verksamhet av en styrelse, som består av sex (6) medlemmar som skall väljas av årsmötet för tre år i sänder. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör. Varje år besluts om val av två styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmar var under verksamhetsåret 2015:Erik Geber, Pertti Hakala, Marianne Lindberg, Martin Gripenberg, Urban Fellman, Ingeborg Rask, Suppleant Joachim Mickwitz. Vid årsmötet 2016 valdes för tre år Erik Geber och Marianne Lindberg till medlem. I tur att avgå var nu Pertti Hakala och Martin Gripenberg. Bägge återvaldes.
 10. Beslöts återvälja Veronica Fellman till verksamhetsgranskare.
 11. Fastställande av medlemsavgiften för år 2017.Medlemsavgiften fastställdes till 10 € för enskilda medlemmar. Medlemsavgiften inbetalas för två år åt gången då föreningens publikation Skolhistoriskt arkiv utges. Föreningen kan också ha juridiska medlemmar. Juridiska medlemmar avlägger en fem gånger högre medlemsavgift. Medlemmarna borde i samband med uppbärandet av medlemsavgiften ges möjlighet att betala frivillig stödavgift.
 12. Erik Geber presenterade förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016. Under verksamhetsåret publiceras SA 36 med temata vuxenutbildning och fri folkbildning. Beslöts därtill att i samarbete med Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, Arbis, på Uno Cygnaeus födelsedag 12.10. ordna ett seminarium kring dessa teman.
 13. Övriga ärenden. Odförande meddelade att han i Svenska litteratursällskapets arkiv har deponerat föreningens över 10 år gamla handlingar. Därtill framgick att den exakta tidpunkten för föreningens grundande läsåret 1949-50 var något osäker och borde kontrolleras.
 14. Årsmötet avslutades kl. 17.45.

Erik Geber                  Martin Gripenberg

Ordförande                 sekreterare

Pertti Hakala               Urban Fellman

protokollsjusterare       protokollsjusterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.