[:sv]Årsmötesprotokoll 2009[:]

[:sv]

Årsmöte 20.4.2009 kl.14.30-15.30 i Svenska folkskolans vänners bibliotek, Annegatan 12 00120, Helsingfors

Närvarande:

Erik Geber

Marianne Lindberg

Folke Nyberg

Martin Gripenberg

Christoffer Grönholm

Jarl Stormbom

  1. Erik Geber öppnade mötet.
  2. En tyst minut hölls för att hylla Samuel Lindgren, som nyligen gått bort. Erik Geber läste upp Jarl Stormboms minnesord över Samuel Lindgren.
  3. Till mötesordförande valdes Jarl Stormbom och till mötessekreterare kallades Martin Gripenberg.
  4. Till protokollsjusterare utsågs Christoffer Grönholm och Marianne Lindberg.
  5. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat då annons ingått i Hufvudstadsbladet 10.4.2009. Mötet konstaterades vara beslutfört.
  6. Mötets föredragningslista godkändes.
  7. Erik Geber presenterade styrelsens berättelse för år 2008.
  8. Marianne Lindberg presenterade bokslutet för år 2008. Revisorerna har godkänt bokslutet.
  9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2008.
  10. Till ny styrelsemedlem valdes Alexandra Ramsay i stället för Christoffer Grönholm som är i tur att avgå. Övriga styrelsemedlemmar som är i tur att avgå återvaldes.

Styrelsens sammansättning för år 2009 är som följer:

Erik Geber (2009-2011)

Pertti Hakala (2008-2010)

Marianne Lindberg (2007-2009)

Sune Jungar (2009-2011)

Barbro Kindstedt (2009-2011)

Folke Nyberg (2007-2009)

Martin Gripenberg (2008-2010)

Alexandra Ramsay (2009-2011)

11. Till revisorer valdes Veronica Fellman och Hilding Klingenberg, till revisorssuppleant Jarl Stormbom.

12. Medlemsavgiften för år 2009 fastställdes till 10 € för enskilda medlemmar och 15 € för juridiska medlemmar.

13.En diskussion fördes om fjolårets medlemsavgift kunde drivas in före SA 32 publiceras och årets medlemsavgift i samband med publikationen. Ytterligare diskuterades finansieringen av publikationen och utpostningen av denna. Kanslichef Christoffer Grönholm lovade att föreningens ansökan om understöd skulle behandlas med beaktande av föreningens svaga ekonomiska situation och att postningen kan skötas på SFV:s kansli om föreningen ställer upp med personer som sköter det praktiska.

14. Erik Geber informerade om kontakterna till Suomen kouluhistoriallinen seura och motsvarande organisation i Sverige: Föreningen för svensk undervisningshistoria. En diskussion utspann sig om kontakterna till Finlands svenska skolmuseum. Styrelsen fick i uppdrag att försöka återuppta denna kontakt.

14. Föreningen riktade ett officiellt tack till Christoffer Grönholm för de år han medverkat i föreningens styrelse.

15. Mötet avslutades kl. 15.25

Jarl Stormbom                                                               Martin Gripenberg

Ordförande                                                                     Sekreterare

Protokollet justerat

Christoffer Grönholm                                                      Marianne Lindberg

[:]