[:sv]Årsmötesprotokoll 2015[:]

[:sv]

Årsmöte 16.4.2015 i Vetenskapernas hus, sal 313, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Närvarande: Jarl Stormbom, K-G Jossfolk, Hilding Klingenberg, Urban Fellman, Ingeborg Rask, Pertti Hakala, Marianne Lindberg, Erik Geber och Martin Gripenberg

  1. Mötet öppnades kl. 15.45 av föreningens ordförande Erik Geber.
  2. Mötet hedrade föreningens bortgångna hedersmedlem Lennart Winqvist med en tyst minut.
  3. Till ordförande för mötet valdes Erik Geber och till sekreterare kallades Martin Gripenberg.
  4. Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Urban Fellman och Hilding Klingenberg.
  5. Annons om årsmötet har ingått i Hufvudstadsbladet 30.03.2015.  Möteskallelse har också funnits på föreningens internetsida och Facebook-sida. I mötet deltog 9 personer (Jarl Stormbom, K-G Jossfolk, Hilding Klingenberg, Urban Fellman, Ingeborg Rask, Pertti Hakala, Marianne Lindberg, Erik Geber och Martin Gripenberg). Mötet konstaterades vara beslutfört.
  6. Föredragningslistan för mötet godkändes.
  7. Ordförande Erik Geber presenterade föreningens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen godkändes med en liten ändring.
  8. Marianne Lindberg presenterade bokslutet för år 2014 samt verksamhetsgranskarens utlåtande. Bokslutet fastställdes.
  9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2014.
  10. Beslut om styrelsemedlemmar. Enligt den nya stadga som skulle tillämpas vid detta årsmöte leds föreningens verksamhet av en styrelse, som består av sex (6) medlemmar som skall väljas av årsmötet för tre år i sänder. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör. Varje år besluts om val av två styrelsemedlemmar.

Alexandra Ramsay hade meddelat att hon inte har möjlighet att delta i styrelsemötena. Styrelsen föreslår att årsmötet genom lottning skulle utse en styrelseledamot som skall väljs vid detta årsmöte för tre år och att övriga styrelseledamöters mandatperiod föreslås automatiskt fortsätta under det inkommande verksamhetsåret. Styrelsemedlemmar var under verksamhetsåret 2014:

Erik Geber

Pertti Hakala

Marianne Lindberg

Martin Gripenberg

Alexandra Ramsay

Ingeborg Rask

Suppleant Joachim Mickwitz

Styrelsens förslag om tillvägagångssätt godkändes. Efter lottning konstaterades att Ingeborg Rask återvaldes och att Joakim Mickwitz valdes till ordinarie medlem istället för Alexandra Ramsay för perioden 2015-2018. Till styrelsemedlemmar återvaldes Erik Geber, Martin Gripenberg, Pertti Hakala och Marianne Lindberg för verksamhetsåret 2015. Till suppleant utsågs Urban Fellman för perioden 2015-2018.

11.Beslöts välja Veronica Fellman till verksamhetsgranskare och till hennes ersättare välja Alexandra RamsayFastställande av medlemsavgiften för år 2015.

12. Medlemsavgiften fastställdes till 10 € för enskilda medlemmar. Medlemsavgiften inbetalas för två år åt gången då föreningens publikation Skolhistoriskt arkiv utges. Föreningen kan också ha juridiska medlemmar. Juridiska medlemmar avlägger en fem gånger högre medlemsavgift. Medlemmarna borde i samband med uppbärandet av medlemsavgiften ges möjlighet att betala frivillig stödavgift.

13. Erik Geber presenterade förslaget till verksamhet för verksamhetsåret 2015. I samband med detta diskuterades möjligheterna att genom puffar till olika organisationer marknadsföra föreningens årsböcker. Diskuterades också ett seminarium om yrkesutbildningen hösten 2015 i samband med att Skolhistoriskt arkiv nr 35 utkommer. Styrelsen har föreslagit att temat för följande nummer av Skolhistoriskt Arkiv (nr 36) som borde utkomma år 2017 skulle vara vuxenutbildningen. Möjligheter diskuterades att i samarbete med Folkkultursarkivet inleda en motsvarande insamling av skolminnen, som den finska föreningen genomfört.

14.Övriga ärenden. Diskuterades möjligheter att utse nya hedersmedlemmar.

15.Årsmötet avslutades kl. 16.45

Erik Geber                                    Martin Gripenberg

Ordförande                                  sekreterare

Urban Fellman                              Hilding Klingenberg

protokollsjusterare                        protokollsjusterare

[:]