[:sv]Årsmötesprotokoll 2016[:]

[:sv]

Årsmöte 13.4.2016 i Vetenskapernas hus, sal 208, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Närvarande: K-G Jossfolk, Hilding Klingenberg, Urban Fellman, Ingeborg Rask, Joakim Mickwitz, Marianne Lindberg, Erik Geber och Martin Gripenberg

Mötet öppnades kl. 15.30 av föreningens ordförande Erik Geber. 

 1. Mötet hedrade den nyligen avlidne tidigare ordföranden (1978-1984) för föreningen Magnus Kull (12.4.1924-14.1.2016) med en tyst minut. 
 1. Till ordförande för mötet valdes Erik Geber och till sekreterare kallades Martin Gripenberg. 
 1. Till protokollsjusterare och rösträknare valdes K-G.Jossfolk och Hilding Klingenberg. 
 1. Annons om årsmötet har ingått i Hufvudstadsbladet två veckor före påsk. Möteskallelse har också funnits på föreningens internetsida och Facebook-sida. I mötet deltog 9 personer. Mötet konstaterades vara beslutfört. 
 1. Föredragningslistan för mötet godkändes. 
 1. Ordförande Erik Geber presenterade föreningens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen godkändes med konstaterandet att en del av de yrkesskolor som fick SA 35 tillsänt också donerat den föreslagna summan 20 euro till föreningen.. 
 1. Marianne Lindberg presenterade bokslutet för år 2015 samt verksamhetsgranskarens utlåtande. Bokslutet fastställdes. Beslöts att hos SFV anhålla om understöd för tryckningen av SA 36. 
 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2015. 
 1. Beslut om styrelsemedlemmar. Enligt den nya stadga som skulle tillämpas vid detta årsmöte leds föreningens verksamhet av en styrelse, som består av sex (6) medlemmar som skall väljas av årsmötet för tre år i sänder. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör. Varje år besluts om val av två styrelsemedlemmar. 

Styrelsemedlemmar var under verksamhetsåret 2015:

Erik Geber

Pertti Hakala

Marianne Lindberg

Martin Gripenberg

Joachim Mickwitz

Ingeborg Rask

Suppleant Urban Fellman 

Vid årsmötet 2015 valdes för tre år Ingeborg Rask och Joakim Mickwitz till medlem och till suppleant Urban Fellman. Styrelsen föreslog att årsmötet genom lottning skulle utse två styrelseledamot som skall väljs vid detta årsmöte för tre år och att övriga styrelseledamöters mandatperiod föreslås automatiskt fortsätta under det inkommande verksamhetsåret. Styrelsens förslag om tillvägagångssätt godkändes. Efter lottning konstaterades att Erik Geber och Marianne Lindberg återvaldes och att vid årsmötet 2017 bör årsmötet ta ställning till Pertti Halalas och Martin Gripenbergs deltagande i styrelsearbetet.

 1. Beslöts välja Veronica Fellman till verksamhetsgranskare. 
 1. Fastställande av medlemsavgiften för år 2015.

Medlemsavgiften fastställdes till 10 € för enskilda medlemmar. Medlemsavgiften inbetalas för två år åt gången då föreningens publikation Skolhistoriskt arkiv utges. Föreningen kan också ha juridiska medlemmar. Juridiska medlemmar avlägger en fem gånger högre medlemsavgift. Medlemmarna borde i samband med uppbärandet av medlemsavgiften ges möjlighet att betala frivillig stödavgift. 

 1. Erik Geber presenterade förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016. Under verksamhetsåret sammanställs SA 36 med temata vuxenutbildning och fri folkbildning Diskuterades också möjligheten av att ordna ett seminarium kring dessa teman. Möjligheter diskuterades att i samarbete med Folkkultursarkivet inleda ett upprop för insamling av skolminnen. 
 1. Övriga ärenden. Diskuterades möjliga nya styrelsemedlemmar. 
 1. Årsmötet avslutades kl. 15.30

 
Erik Geber                  Martin Gripenberg

Ordförande                 sekreterare

K_G. Jossfolk             Hilding Klingenberg

protokollsjusterare       protokollsjusterare

[:]