[:sv]Årsmötesprotokoll 2019[:]

[:sv]Protokoll för årsmötet 17.4.2019 kl. 15.30 i Vetenskapshuset, sal 313,  Kyrkogatan 6, Helsingfors.

 1. Mötet öppnades av Erik Geber.Deltagare: Erik Geber, Marianne Lindberg, Urban Fellman, Ingeborg Rask, Pertti Hakala, Carl-Göran Karlsson, Eila Karlsson och Martin Gripenberg
 2. Till mötesordförande valdes Erik Geber och till sekreterare kallades Martin Gripenberg
 3. Till protokollsjusterare valdes Carl-Göran Karlsson och Urban Fellman.
 4. Erik Geber konstaterade att annons om mötet hade ingått två veckor före mötet i Hufvudstadsbladet. Dessutom hade mötet annonserats på föreningens hemsida och e-post om mötet utsänts till alla medlemmar som har uppgett sin e-postadress. Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
 5. Den av Erik Geber uppgjorda verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018-2019 godkändes.
 6. Marianne Lindberg presenterade föreningens bokslut för kalenderåret 2018 och konstaterade att balansen var 9358 euro och resultatet -963. På kontot fanns 4633.92 euro.
 7. Verksamhetsgranskaren Veronica Fellmans utlåtande från 14.2.2019 presenterades muntligt vari hon konstaterade att inget finns att anmärka på föreningens verksamhet.
 8. Beslöts bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 9. Val av styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en period om tre år så att detta år är Erik Geber och Marianne Lindberg i tur att avgå. Suppleanten Joachim Mickwitz har också meddelat sig villig att fortsätta. Styrelsemedlemmarna och suppleanten återvaldes.
 10. Till verksamhetsgranskare återvaldes Veronica Fellman.
 11. Beslut om medlemsavgift. Den har varit 10 €/år. Vartannat år har medlemmarna betalat 20 € då Skolhistoriskt Arkiv utkommit. Beslöts behålla tidigare praxis.
 12. Inga övriga ärenden fanns att behandla.
 13. Mötet avslutades kl. 16.10

På mötets vägnar

Erik Geber                                           Martin Gripenberg

Ordförande                                         sekreterare

Prototkollsjusterare:

Carl-Göran Karlsson                                        Urban Fellman[:]