Stadgar

Stadgar

för Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. (SSFF)

§1. Föreningens namn är Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. dess hemort är Helsingfors.

§ 2. Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. är ett vetenskapligt samfund. Dess ändamål är att uppmuntra och uppehålla skolhistorisk forskning och dokumentation på svenska i landet. Föreningen samarbetar med andra aktörer på området. Föreningen kan bedriva förlagsverksamhet och utge publikationer.

§ 3. Alla personer och sammanslutningar som verkar för föreningens syften och som godkänns av styrelsen kan bli medlemmar i föreningen. Medlemmarna är antingen aktiva eller understödjande. Sammanslutningar kan endast vara understödjande medlemmar. Föreningens möte kan också utse hedersmedlemmar och en hedersordförande.

§ 4. Föreningens verksamhet leds av en styrelse, som består av sex (6) medlemmar. De väljs av årsmötet för tre år i sänder, turvis två (2) per år. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör. Den kan vid behov utse utskott och funktionärer. Styrelsen är beslutför om ordföranden eller vid förfall för honom viceordföranden och minst tre (3) övriga medlemmar är närvarande.

§ 5. Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller någon av de övriga styrelsemedlemmarna.

§ 6. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret, men verksamhetsåret räknas från årsmöte till årsmöte.

§ 7. Föreningens årsmöte hålls före utgången av april månad. Kallelse till årsmötet sker skriftligt med annons i dagspressen eller med brev eller e-post till medlemmarna senast två veckor på förhand. I kallelsen bör nämnas vilka ärenden som kommer att behandlas.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

a) styrelsens berättelse över föregående års verksamhet

b) bokslutet samt verksamhetsgranskarens utlåtande

c) styrelsens ansvarsfrihet

d) val av nya medlemmar till styrelsen enligt § 4 i stadgarna, samt en verksamhetsgranskare och en suppleant för denna.

e) medlemsavgifterna

f) övriga ärenden som framförts till styrelsen före årsmötet

§ 8. Föreningen kan sammanträda till extra möte om styrelsen anser det nödvändigt och eller om minst 10 medlemmar skriftligt anhållit därom. Extra möte sammankallas såsom i § 7 omnämns.

§ 9 Vid årsmöte och extra föreningsmöte har varje personmedlem en röst. Röstning avgörs med enkel majoritet. Om rösterna väger jämt avgör ordförandes röst, utom i valärenden, som i så fall avgörs genom lottning. Sluten omröstning ordnas om en sådan krävs.

§ 10. Föreningen har rätt att motta donationer och testamenten.

§ 11. Årliga medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet, separat för aktiva och understödjande medlemmar. Medlemsavgiften kan vara olika stor för aktiva medlemmar som är privatpersoner och för aktiva medlemmar som är juridiska personer. Föreningen kan ha ständiga medlemmar som avlägger en engångsavgift som är minst fem gånger aktiva medlemmars (privatpersoners) årsavgiften.För hedersmedlemmarna och hedersordförande är avgiften frivillig.

§ 12. Föreningens årsbok utdelas eller sänds mot erlagd årsavgift till medlemmarna och gratis till hedersmedlemmarna och hedersordförande.

§ 13. För beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen krävs minst tre fjärdedelar av de givna rösterna vid årsmöte eller vid ett extra möte. Beslut om upplösning bör dessutom bekräftas vid ett nytt möte som hålls senast ett halvt år efter beslutet. Om föreningen upphör, överlåts hela dess egendom till Svenska Litteratursällskapet i Finland rf.

(Reviderade och godkända av årsmötet 2012. Registrerade 15.11.2013.