(Svenska lyceum) Reallyceum i Helsingfors, Helsingfors svenska samlyceum, Helsingfors

Svenska reallyceum

(Bild Internet)

Realyceum verkade åren 1872-1891 so  en statlig skola. Skolan grundades enligt förordningen 1872 och kunde inleda sin verksamhet redan i september samma år. Genom ett dekret 1914 skapades också en klassisk linje i skolan. Därför ändrades namnet 1919 till Svenska lyceum i Helsingfors. Svenska Reallyceum verkade först i stadsfullmäktige Maria Crons hus i hörnet av Kyrkogatan och Riddaregatan. Redan 1877 flyttade skolan till Mariegatan 8, där Industriskolan senare kom att verka.

År 1902 fick Svenska rellyceum ett eget skolhus på Elisabetsgatan 13. Huset hade ritats av arkitekt Theodor Decker och färdigställdes efter hans död av arkitekt Magnus Sjerfbeck. Huset bygdes av byggmästare Johan Johansson för 650 896 mark och 46 penni.

Under kriget fick skolans hus i Kronohagen under ett flygangrepp en bombträff som medförde allvarliga skador. Läsåret 1952-53 hade skolan 17 klasser. En del överstora klasser kunde inte delas pga. brist på utrymme. Skolan hade bla. en fjärde klass med 46 elever. En träffande bild av läget gav rektor i skolans årsberättelse 1953-54: ”Under det gångna läsåret har III D arbetat i hallen i vindsvåningen och klass VII i f.d. kartrummet. Nu lider vindsvåningen av vissa brister, som gör som gör att det tom. kan vara förenat med viss fara att vistas där uppe. Då tecknings- och biologisalarna under dagens lopp för det mesta är i användning kan det hända, att där uppe samtidigt kan vistas ca 140 elever. Men det beklagliga är att det finns en enda upp- ocvh nedgång och denna är byggd av trä. Om någon olycka skulle inträffa någon olycka bleve alla instängda utan möjlighet att komma undan.” (Häggglund 1991, 58, 66-67)

År 1968 sammanslogs pojkskolan Svenska Lyceum med Svenska flickskolan i Helsingfors klassvis och bildade Helsingfors svenska samlyceum. Skolan hade

Skolans elevantal 1945 198, 1950 450, 1955 578, 1960 618, 1965 296, 1970 210 och 1975 230 elever (Hägglund 1991, 69-70)

Från Elisabetsgatan flyttade skolan 1972, varefter den fastigheten övertogs av Helsingin tyttölukio. Nu verkar Sibeliuksen lukio i det ståtliga skolhuset.

Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.

von Bonsdorff Lars G.: Reallyceum: Svenska Reallyceum Svenska Lyceum i Helsingfors 1872-1957. Helsingfors Mercators Tryckeri 1960.

Wikipedia

Svenskspråkiga läroanstalter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.