Upprörande julfest

Skolan som fenomen har sitt ursprung i utbildningen av präster, så skolan har starka religiösa rötter. Ännu hela slutet av 1800-talet spelade prästerna en betydande roll i skolorna som grundare av skolor, rektorer och inspektörer. Under början av 1900-talet hade religionsundervisningen en viktig position åtminstone i folkskolan. Grundandet av realskolor var ett viktigt steg bort från en konfessionell undervisning. Först efter införandet av grundskolan och de nya bestämmelserna om egen religionsundervisning också för olika religiösa minoriteter har religionens position förskjutits från en dominerande till en marginell position i skolan. Men ännu väcker frågor om religionsundervisningen många nya diskussioner. De senaste har gällt den oproportionellt stora andelen av timresursen som går åt till religionsundervisning av många  små religiösa minoriteter, och så julfesterna förstås.

I Kyrkslätt slog man i strid med bestämmelserna ihop grupperna för olika religioner för att spara timresurs. Nu har en julfest i ett gymnasium väckt tom. en del politiker. Midvinterfesten har urgamla anor och firades ursprungligen för att mörkret börjar ge vika för vårens ljus. Att festen sedan har utformats olika i skilda kulturer är lika naturligt som att de förhärskande religionerna har satt sin prägel på den för att ge den en djupare innebörd.

I skolan har julfesten varit ett sätt att avsluta höstterminen. Firandet är avsett för alla elever och utgör därför en normal del av skolans arbete. Det betyder ofta extra arbete för elever och lärare. I ett gymnasium, som saknade ett lämpligt utrymme för att samla hela skolan och elevernas föräldrar, beslöt man att ersätta festen med julkyrka. Julkyrkan är helt acceptabel eftersom elever med annan tro inte behöver delta.

Riksdagens biträdande justitieombudsman har klandrat rektorn för att gymnasiets julfest i en kyrka tvingade en elev att delta i en gudstjänst. Orsaken till klandret var att en elev som hörde till kyrkan blev tvungen att delta i en kyrklig tillställning. Julfesten fick en i alltför hög grad av konfessionell prägel. Enligt grundlagen och grundskolelagen får inte undervisningen vara konfessionell eftersom vi har religionsfrihet i Finland. Huruvida kyrkan ställde krav på julfestens innehåll då den skedde i kyrkan är inte känt. Däremot vet vi att konserter av de olika slag nog har kunnat hållas i kyrkorum. Församlingsmedlemmar kan ändå inte tvingas delta i församlingens verksamhet.

Hur man sen drar gränsen för en konfessionell och en icke-konfessionell tillställning är inte helt klart. I grundskolans läroplan ingår undervisning om olika religioners trosuppfattningar, så därför kan enstaka religiösa inslag vara helt godtagbara om de presenteras som exempel på religionsutövning, däremot inte om de framställs på ett sätt som förutsätter att eleverna skall omfatta det.

Diskussionen om psalmer och julkyrka har också fått mycken uppmärksamhet. Julkyrkan kan erbjudas eleverna, men då kan man inte förutsätta att alla deltar. Psalmer är oftast konfessionella och därför problematiska. I USA med alla sina många religioner är det ofta judar som har skrivit julsångerna. Därför saknar de hänvisningar till den kristna guden. Ofta handlar de om vinter med snö, renar och gåvor. Det kan kännas kommersiellt och ytligt, men stöter knappast någon.

Genom att låta julfesten bli julkyrka överförde skolan ansvaret för julfestens innehåll till en annan aktör. Därför känns det inte rätt på något sätt. Låt oss hoppas att det bara var fråga om en provokation mot kommunpolitiker som inte hade gett skolan tillräckliga faciliteter. Allvarligare är att händelsen visar på ett systemfel. Det är genant att en förälder måste gå ända till riksdagens justitieombudsman för att få en sån här sak uppklarad. Det beror på att det efter nedläggningen av skolinspektionen i demokratiseringsavsikt inte längre finns någon instans som ser till att skolan fungerar som den förväntas. Det förutsätts i stället att någon skall klaga eller besvära sig över felaktiga förfaringssätt i skolan. Där finns en uppenbar risk för att den förälder, lärare eller studerande som vill klaga utsätts för så stor påtryckning att hen hellre avstår. Vi har knappast hamnat där ännu, men om mera extrema politiska rörelser får ytterligare stöd kan det lätt hända. Det här ärendet var nog en storm i ett vattenglas som justitieombudsmannen borde ha hänskjutit till en lägre instans som regionförvaltningen eller Utbildningsstyrelsen. Rektorn hade ändå föreslagit att eleven under gudstjänsten väntar i kyrkans tambur. Orsaken till stormen var väl att religionsundervisningen alltjämt är ett problemområde som delar åsikterna.

 

Källor:

Biträdande justitieombudsmannens beslut:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/eoar3000.sh?kanta=ereoapaa&PALUUHAKU=%2Fthwfakta%2Feoatied%2Feoaratk%2Feoar.htm&HAKUSANA=joulujuhla&HALLINTOALA=ope&TOIMENPIDE=&RATKAISIJA=&VIREILLETULOVUOSI=&TUNNISTE=

Gripenberg Martin: Inspektörerna var folkskolans eldsjälar. Skolhistoriskt Arkiv 37, 43-101. Helsingfors 2019.

 

Martin Gripenberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *