Pernå kyrkoby, Torsby (folk)skola, Pernå/Lovisa

                                                                                                                 Skoldatabasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkoby (Torsby ) folkskola i Pernå sådant skolhuset sett ut sedan början av 1940-talet. (Backlund 1979. 87)

Skolan verkar sedan 1878-2019

Skolan grundades som en skola för gossar 1878. som först verkade i Tingshuset där både skola och lärarbostad kunde inrättas. Till första lärare utsågs Carl Axel Söderlund. Första hösten inskrevs 13 elever. Terminsavgiften var 50 p per elev, men högre för utsocknesbor. Det var inte endast elever från bygden som inskrevs utan också från andra församlingar. Då många föräldrar hade svårigheter att hålla barnen med kläder och skor hände det att de uteblev från undervisningen. Först sedan donationer erhållits till beklädnadsbidrag upphörde problemet. Bl.a. baron von Born beviljade redan första året 40 mk till inköp av kläder och skor till fattiga barn. Då föräldrarna var missnöjda med att en del skolor var flick- andra gosskolor omvandlades år 1883 skolorna i Kyrkoby, Fasarby, Gammelby och Härkäpää till samskolor, vilket innebar att den måste också ha en lärarinna. Till kvinnlig lärare i Kyrkoby utsågs från hösten 1887 Maria Alfhild Sanngren som också hade förmåga att undervisa i slöjd och sång. Högre skolan hade länge bara tre klasser, den fjärde tillkom först läsåret 1885-86. Sammnalagt hade första klassen 36 veckotimmar medan II, III och senare IV klassen hade 38 vt.

Skolutrymmena i Tingshuset underkändes och skolan fick så småningom statsunderstöd för en ny skolbyggnad som kunde tas i bruk hösten 1890 efter att ansökan hunnit förkastas minst en gång i brist på medel. Skolan kunde hösten 1891 flytta in i ny lokal, vilken också omfattade en slöjdsal. År 1901 översteg elevantalet 50 varför inrättandet av en dubbelskola blev nödvändigt. Först 1903 kunde skolhuset målas. En fast småskola inrättades från 1906. Samma år ökade elevantalet till 144. År 1918 övertog kommunen Kyrkoby och Särlax högre folkskolor, samt Särlax lägre skola. Torsby lägre skola inrättades av kommunen först 1923. som en följd av att allmän läroplikt hade införts från 1921. Då elevantalet växlade mycket fick byggandet av ett skolhus anstå tillsvidare. Skolan inrymdes i kommunhuset på Wecklax. Skolans namn ändrades till Torsby folkskola. Folkskolinspektorn yrkade på en tillbyggnad till högre skola. Skolans 50-årsjubileum firades 1928 med fest i skolan.

Skolan var i uruselt skick och hade behov av ombyggnad., vilket genomfördes först 1933, samma år som en manlig lärare åter kunde anställas. Fortsättningsundervisning infördes 1935.

1944 ingick skolans lärare Runar Fridolfsson tjänstebyte med läraren i Isnäs folkskola Werner Kneck. Från 1948 blev folkskolan 7-årig och från 1950 infördes skolköksundervisning för flickor genom att en för hela kommunen gemensam lärarinna anställdes.

Under krigsåren 1941-44 var skolan en kortare tid upptagen av militärinkvartering. År 1949 uppfördes en tilläggsbyggnad för skolkök, källare och badstuga. I det sammanhanget drogs också vattenledning och avlopp in i skolhuset. Samma år kunde skolan fira sitt 75-årsjubileum. Elevantalet vid Torsby skola höll sig konstant men i Särlax skola började eleverna minska, vilket föranledde en diskussion om att sammanslå skolorna. Det medförde en sammanslagning av skoldistrikten och namnbyte till Kyrkoby folkskola. Skoldirektionen diskuterade de omfattande reparationer som såväl Torsby som Särklax skolor var i behov av och beslöt 1974 istället bygga ett nytt skolhus. i nära anslutning till den gamla skolan, men skolhuset byggdes sedan  i anslutning till kommunens centralidrottsplan.

Folkskolan i Pernå bestod till vårterminen 1975 av en 8-klassig läropliktsskola med 6-klassig folkskola och 2-årig medborgarskola. För intresserade fanns en frivillig 9:onde klass i vilken merpaten av eleverna också gick innan de fortsatte i yrkesskola. Den 1 augusti 1975 infördes grundskolan i Pernå med 9-klassisk obligatorisk skolgång, 5 år i lågstadiet och 3år i ett högstadium. De 5 första årskurserna övergick samtidigt till grundskolan 1975 medan den 6 klassen fullföljde den läroplan som hade fastställts 12966. Kärnan i övergången till grundskola låg i att alla unga fick rätt till en likvärdig 9-årig avgiftsfri undervisning oberoene av om de bodde i ett tätt bebyggt samhälle eller någon avsides belägen by. Timantalet i grundskolan skars ned så att det blev i årskurs 1-2 21 vt, årskurs 3-4 25 vt , och i årskurs 5-6 28 vt. Därtill kom 2 vt frivillig engelska i årskurs 5-6. I gengäld inleddes läsåret redan 20 augusti och inte första augusti som i folkskolan. Skolavslutningen flyttades också från sista maj till i början 25 maj. så at arbetsdagarna skulle bli 200. År 1971 infördes 5 dagars vecka med 190 arbetsdagar varigenom lördagen blev ledig från skolarbete. Nya läroplaner och en ny pedagogik infördes med grundskolan. Timfördelningen i grundskolan innebar också men betydande förändring eftersom särskilt religionens och slöjdens/handarbetets timantal skars ned betydligt i förhållande till övriga läroämnen. Nya läroböcker togs i bruk allt eftersom de utkom. Grundskolan innebar också att lärarna fick betalt för att ge stödundervisning åt elever då så behövdes.

År 2019 beslöt stadsfullmäktige i Lovisa stad till vilken Pernå fd. kommun hade anslutits att inte längre reservera medel för Pernå kyrkoby skola, trots att skolan alltjämt hade 30 elever. Eleverna överfördes till Forsby skola. (Svenska.yle.2019)

Lärare i högre skolan: Carl Axel Söderlund 1878-81, Jonas Engström 1881, Johan Relander 1982, August Asplund 1882, Karl Grannas 1882-84, Volmar Lindström 188-88, Rudolf Fridolfsson 1926-44, Harry Ekholm 1929-30 Werner  Kneck 1944-48. Gunnar Backlund 1948-77,Maria Alfhild Sanngren 1887-1925, Ida Emilia Sunn 1925-26, Jenny Holmqvist 1925-26,

Lärare i småskolan: Hanna Grenman 1884-1919, Ingrid Grefberg  (Ståhlberg) 1919-23, Alfhild Alice Karlsson (Amkvist1923-28, Valborg Helena Tallqvist 1927.-28, Rut Fagerström (Ekhom) 1928-64).

  • Backlund Gunnar: Kyrkoby folkskola i Pernå 100 år. Ingår i Skolhistoriskt Arkiv (SA 15, 1979, 77-96) Ekenäs, 1979.
  • https://www.loviisa.fi/sv/nyheter/stadsfullmaktige-beslutade-att-dra-in-tva-skolor-och-stanga-tva-daghem/

  • Pernå kyrkoby skola i Lovisa dras in – föräldrar är förbannade och vänder sig till domstol <https://svenska.yle.fi/a/7-1433022>

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.