Iniö skola, Norrby folkskola, Iniö, Pargas

                                                                                                                                    Skoldatabasen

(Foto MG 1977)

Iniö skola är en naturnära liten enhetsskola (förskola-åk 9) vid havet. Skolan verkar i trivsamma nyrenoverade Fyren, där vi delar vår vardag med Iniö daghem och bibliotek.

Tyngdpunktsområdena i vår verksamhet är hållbar livsstil, uteundervisning och trädgårdspedagogik. Vi får undervisa i en idyllisk skärgårdsmiljö och arbetar mångsidigt både inne och ute, fritt över åldersgrupper från dagisålder till tonår och i tätt samarbete med lokalsamhället.

Hos oss är eleven i centrum. Vi har goda möjligheter att ge varje elev en skräddarsydd undervisning för att utvecklas utgående från sina egna förutsättningar till den bästa versionen av sig själv. Samhörighet, gemenskap och delaktighet är ledstjärnor i all vår verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrby folkskola sedd från byberget. Ladan med halmtak finns ej bevarad. (Föreningen 1987, 69)

Skolan i Norrby, tidigare kallad Skolhem, var kommunens första och inledde sin verksamhet 1896. Den första läraren var A.V. Fagerlund. Ursprungligen var skolan i en våning med en skolsal och lärarbostad. På byberget intill fanns lärarens fähus med nära anknytning till skolgårdens bodar. (Föreningen, 1987, 69)

I skolhuset fungerade först Norrby folkskola som år 1973 vid övergången till grundskolan blev Iniö skola.

Pettersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Andrén m.fl. 1987, 25)

Nagubon, sjömannen, läraren och framför allt folklivsforskaren Karl Petter Pettersson flyttade efter fem år som lärare i Nagu till Iniö. Bakgrunden var att läraren i den nyinrättade skolan där vägrade fortsätta sitt lärarvärv, eftersom Iniöborna hotade med våld ifall han återvände. Karl Pettersson var emellertid inte rädd utan åtog sig uppdraget och vann på kort tid Iniöbornas respekt och uppskattning. Han blev deras ”alt-i-allo”. Han dog endast 54 år gammal bruten av sin stora arbetsbörda emedan han hade vigt sitt liv för att nedteckna Nagumålet.( Andrén 1987).

Skolhuset har på 1970-talet utbyggts till en tvåvåningsbyggnad varvid lärarbostaden flyttade upp i andra våningen. På 1980-talet har skolhuset reparerats och moderniserats. I de tre volymerna om Iniö kommuns historia finns endast 5-6 rader om Iniö skola som 1973 övergick till att bli grundskola för årskurserna 1-6. De högre årskurserna gick först i Skärgårdshavets grundskola i Pargas, men flyttade till St. Olofskolan i Åbo sedan Skärgårdshavets grundskola 1980 flyttat till Korpo. Läsåret 1976-1977 verkade Marja Gripenberg som lärare i Iniö skola.

Bea Åkerdelt har hållit ett föredrag den 5 december 2017 på Finlands 100-årsjubileet . Därvid har hon återgett förhållanden kring Iniö skolas grundande. Bl.a. har hon använt uppifter som ingick i en notis i Åbo Underrättelser 16.8.1896. Enligt denna var det sig inte så lätt att grunda en folkskola på Iniö.

i början av 1900-talet nrättade man folkskolor och folkhögskolor för ungdomens utbildande överallt i vårt land, men Iniö kommun har levat så gott som oberörd af dessa tidens strävanden. Öarna var länge i avsaknad av folkskola.  Hösten 1887 avhjälptes denna brist genom att en folkskola inrättades på Kyrklandet.

,Kommunen hade visserligen även förut en gång ägt en folkskola, men genom församlingsborna bittra hat måste denna upphöra, sedan den verkat ett läseår. Den skolan kom hösten 1887 till stånd på försorg av föreningen Svenska Bildningens Vänner:s i Åbo. Såväl denna förening som folkskolläraren Th. Mattsson gjorde stora uppoffringar för skolan. Men alla dessa strävanden strandade mot Iniöbornas skolfientliga motarbete. Dessa ansträngde alla krafter för att göra folkskollärarens arbete om intet, och ju mera det led mot våren, desto mindre blev antalet elever. Och då skolan sedan avslutade sitt läseår, var eleverna nätt och jämnt så många som erfordrades för att statsbidraget skulle fås.  Även under sommaren var skolfienderna verksamma. Ja, de lovade t.o.m. hämnas den, som vågade sätta barn i skolan. Hösten kom, och skolläraren Mattsson infanns sig för att ånyo börja sitt hederliga och ansvarsfulla, men otacksamma arbete som Iniöbornas barnauppfostrare. Dagen var inne, då skolan skulle öppnas, men till lärarens stora sorg infann sig ej ett enda barn.  – Men de, som besökte den, har nu vuxit upp och försöka verka för upplysningens befrämjande. Gång efter annan har man hört, att de nog skulle sätta sina barn i folkskola, blott de hade tillfälle därtill.

Då sju år förgått sedan den ovan omtalade folkskolan upphörde, kom åter skolfrågan före på en allmän kommunalstämma  hösten 1895. Vi stämman beslöts enhälligt att kommunen skulle inrätta en fast folkskola, och att skolbyggnaden skulle påbörjas följande vinter så att den bleve färdig till hösten 1896. Allt vad som då beslöts har sedan förverkligats lugnt och stadigt. Ingen har satt sin hand emot företaget. Väl vore, om var och en församlingsbo insåge, att tiden är inne att få en folkskola till Iniö, och att alla sedan skulle betjäna sig av den.

Så blev det aktuellt med ungdomsförening, skolläraren Pettersson hämtade nya tankar med sig till Iniö och i  Västra Finland juli 1906 kan vi läsa:   Att Iniö ungdomsförening bildad i år den 21 januari, förhållandena till trots fört en så livlig tillvaro är förbluffande. Men föreningen existerar, ledd av sin energiska ordförande, folkskolläraren K.P. Pettersson och det är ett värkligt nöje att bläddra igenom protokollsboken för dess tillvaro. Möten ha hållits talrikt och huvudnumren ha varit diskussioner, dialoger, teater och bygdemål, ofta författade av medlemmar. Och att medlemmarna – 78 till antalet – nästan alla kommit tillstädes trots det att dans som plägar var dragspik, lockbete och ett uppiggande, oskyldigt nöje icke förekommit är ett plus åt Iniöungdomens intresse för sin förening . Orsaken till att dans icke förekommit har varit den att mötena hållits å folkskolan och kombinationens folkskola och ”danslokal” ännu näppelunda lär gå an.

”Lekis” och med tiden ”Dagis” har i Iniö funnits sedan hösten 1975, först som ett av Folkhälsan introducerat experimentellt s.k. delveckodaghem, där barnen gick tisdagar och torsdagar, 2h per gång. Restiden till Norrby skola, där man inledde verksamheten, var för  barnen som kom längst ifrån också 2h! 1978 tog kommunen över verksamheten som köptjänst av Folkhälsan.

  • Andrén Roland, Westerby Jari, Pajula Marja:100 år skola i Nagu, Nagu, 1987.
  • Föreningen Iniö hembygdsbok: Ingå skärgårdskommuns historia, del II, Åbo 1987
  • Mårtensson Bengt (red.) En bok om Houtskär II Bygdens öden till slutet av 1900-talet. Vasa 2000
  • ”Bildningen segrade till slut”, Åbo Underrättelser, 16.8.1896
  • https://www.pargas.fi/sv/web/inio-skola

1 reaktion på ”Iniö skola, Norrby folkskola, Iniö, Pargas”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.