[:sv]Kållby skola, Pedersöre[:]

[:sv]Kållby

Kållby skola (Bild Internet )

Kållby-Heimbacka skola bytte namn till Kållby skola fr.o.m. 1 augusti 2020.

Kållby skola finns i Kållby. En by med ca 1200 innevånare. I skolan går årskurserna 1-6 ca 100 elever.

Skolan är naturskönt belägen på en backe i Kållby och omgiven av vacker barrskog. Naturen kring skolan erbjuder ypperliga möjligheter för friluftsliv, skidning, orientering osv.

Skolans webbsida

Kållby förskola

Kållby förskola (Bild internet)

Kållby högre folkskola inrättades 1897. Dessförinnan hade det sedan 1871 funnits en ambulerade skola och ett par kortvarigare privata skolor för barn i byn. Bonden Alfred Kåll var en av de som mest ivrade för skolans inrättande. Den ambulatoriska skolan fortsatte för de yngre barnen ända till 1921 då småskolan inrättades.

Kållby fsk

Kållby folkskola (Bild Pedersöre folkskolor 1951,130)

Som många andra skolor har denna gått under skilda namn under olika tider. Kållby folkskola invigdes den 4 oktober 1897. Det var en två lärarskola för Kållby, Katternö och Edsevö.Till första lärare valdes bland fem sökande Emil Forsander och till lärarinna bland två sökande Julia Ahlbäck. Elevantalet var från början stort och ökande. Antalet elever var höstterminen 74 och på vårterminen 80. De yngsta eleverna var 9 år och de äldsta 15 år. Omkring hälften av skolans elever har erhållit avgångsbetyg. Då skolgången före läropliktens införande var frivillig var det flera elever, särskilt flickor som på föräldrarnas önskan avbröt den innan fullgången folkskola eftersom de ansåg att barnen behövdes i arbetet på hemgården. Många av eleverna har emigrerat till Amerika eller flyttat bort från orten av andra orsaker.

Kållby småskoldistrikt bildades 1921 för den del av Kållby som var belägen öster om järnvägen emedan läropliktslagen stiftades och småskolorna förenades med folkskolorna.  En lärarinna, Evelina Vannäs, anställdes till småskolan och skolan arbetade i hyrda lokaler i fem år. Den första terminen hade småskolan 49 elever. I en sådan trängsel var det otänkbart med någon skolmöblering, man satt på långa bänkar och de skrivande vid ett par bord längs ena sidan. Så 1923 drista man sig att tillverka och måla en stol åt lärarinnan samt ett skolskåp.

1922 fattade Kållby skolans pärttak eld på flera ställen, men kunde släckas genom snabbt ingripande.1924 och 1925 var en tredje lärare därför anställd. Elevantalet var då 123. Trängseln i skolan var besvärlig. Detta medförde att distriktet år 1926 delades på förslag av småskolan och en ny skola Heimbacka skola uppfördes öster om järnvägen. Söndagen den 10 oktober 1926 invigdes Heimbacka skola.

Högtidligheten inleddes med en psalm, varefter kyrkoherden Backman i ett varmt tal framhöll Kristus såsom det främsta idealet och föredömet i all uppfostrargärning i hem och skola, och nedkallade Guds välsignelse över skolan och dess arbete. Efter talet sjöng Kållby sångkör: ”Sanningens ande”, ”Jag lyfter mina händer” ”Vak upp kring hundramila stränder. Sedan sången förklingat framhöll folkskolinspektör doktor Qvist i ett välformat andragande behovet av hemmens och skolans förståelsefulla samarbete, såvida skolans undervisnings- och uppfostringsarbete skall medföra de resultat man önskar och hoppas på, samt uttalade sitt varma erkännande till Pedersöre kommuns ledande män, som städse hyst ett vaket intresse för kommunens skolväsende och dess tidsenliga utveckling. Talet åtföljdes av några sånger av skolans elevkör. Efter pausen fortsatte programmet med sång och tal. Direktionens ordförande Forsman meddelade en kort historik över skolans tillkomst. Lärare Thure Casén talade om lärargärningens uppgift och betingelser för dess framgång. Högtidligheten avslutades med psalmen” Himlars rymd”. En talrik allmänhet övervar festen trots det regniga vädret.

1927 upprepades branden i Kållby folkskola, men kunde inte då släckas pga. hård storm och brist på brandredskap. Skolan med lärarbostäder och allt brann ner på 1 1/2 timme.  Detta påverkade lärarnas krafter så att båda lärarna kort efteråt begärde att få gå i pension.

1926 kunde Heimbacka  folkskola invigas. Skolbyggnaden var uppförd i två våningar, med ett klassrum, slöjd- och gymnastiksal jämte lärarbostad i nedre våningen, samt ett klassrum, skolkök och bostad för lärarinnan i övre våningen.

Ett år senare 1927 brann Kållby skola och efter det hade Heimbacka skola i fyra år över 100 elever. Ytterväggarna brädfodrades och målades först 1932. Hade inte Heimbacka skola byggts 1926, så hade troligtvis en större skola byggts i Kållby närmare järnvägen.  En ny folkskola för Kållby stod slutligen färdig 1931.

Katternö

(Bild Pedersöre folkskolor 1951,135.)

Bristen på småskolundervisning ledde till att småskolor inrättades i Katternö och Edsevö 1929. Placeringen av de lägre folkskolorna visade sig emellertid vara olycklig då elevantalet i medlet av 1930-talet sjönk under det lagstadgade och statsbidraget indrogs tills det lagstadgade elevantalet sänktes på 1940-talet. Lärarinnor i lägre folkskolan var Signe Smeds, Aina Höglund, gift Nylund och Ester Lunabba.

Vid Kållby nya folkskolas invigning 1931 föredrog skolans föreståndare en av honom författad festprolog som inleds med orden:

”Som en sagans fågel Fenix lik

har på det gamlas aska och grus

så vuxit upp ett prydligt hus

på möjligheter rikt

att fylla tidens stora krav…”

Fyra dagar Sportlov hölls redan 1936: Av de fyra dagarna skola användes två för utfärd på skidor och för tävling och skidlöpning under lärarnas ledning. Under de två övriga dagarna övade eleverna skidsport på egen hand.

Eldningen av skolhuset sköttes av den manliga läraren i samarbete med eleverna. Från 1936 erhöll läraren ersättning för eldningen.

På försök infördes vårterminen 1935 elevbespisning alla skoldagar. Alla elever bidrog med mjölk och det skulle serveras vällingar och grötar av havregryn, kornmjöl, mannagryn och risgryn samt köttstuvning eller potatisgröt. Aina Lill anställdes som kokerska och fick för det 8 mk/dag.

Frågan om gemensam ny skola för Kållby stöttes och blöttes i olika repriser. Redan i början på femtiotalet framställde båda direktionerna det förslaget och ännu så sent som i början på 70 talet har båda direktionerna gjort samma sak. Då fanns en skoltomt reserverad för ändamålet.

Lärare i Kållby folkskola: Emil Forsander 1897-1928, Julia Forsander 1897-1928, Tora Blomqvist 1931-1946, Gunnar Vidberg  från 1946, Ines Kass från 1947.

1947 fick skolan rinnande vatten.
1949 fick högre folkskolan sin andra lärartjänst.
1954 ombyggdes matsalen i övre våningen
1957 Byggdes källarvåningen med WC för elever och i skolan installerades centralvärme.
1976 Tillbyggdes skolan med gymnastiksal, två lärarbostäderna blev klassrum, köket och matsal flyttades ned till första våningen och hela skolan totalrenoverades. (50 år)
Kostnaderna steg då till 450.000 mk.
1989 Förstorades köket och diskmaskin installerades.
1994 Inrättades den fjärde lärartjänsten.
1995 Vårterminen var skolan utflyttad tll bönehuset och samlingshuset p.g.a. om- och tillbyggnaden av skolan.

4.12.1996 återinvigdes Heimbacka skola.
2001 Elevantal hade ökat och var för första gången sex lärare och enkla klasser.
2001 Elevantalet är första gången 100.
2005-2006 Skolan tillbyggdes med tre nya klassrum.
1 februari 2010 inleddes byggnadsarbetet av ny gymnastik- och slöjdsal.

17 augusti 2010: Verksamheten vid den nybildade Kållby-Heimbacka skola inleddes. Det betydde att Kållby skola som inledde sin verksamhet 1897 flyttade till Heimbacka och det nya namnet Kållby-Heimbacka antogs av direktionen 27 september 2010. Namnet hade varit den största tvistefrågan i skolsammanslagningen, som förövrigt förlöpte mycket väl.

30 september 2010: Skolans tillbyggnad på 570 m2 färdigställdes och eleverna fick tillgång till en gymnastiksal på 240 m2 och en ny slöjdsal. Den 10 november ordnades en viskväll och visningskväll i skolan då de nya utrymmen officiellt invigdes. Närvarande var ca 350 personer.

Kållby skolas webbsida

Kållby gamla fsk

Kållby gamla folkskola (Bild Pedersöre folkskolor 1951,131)

 

Gunnar Vidberg: Kållby folkskola. Pedersöre folkskolor 1951,129-148)

Skolnämnden i Pedersöre: Pedersöre folkskolor. Skolväsendts uppkomst och utveckling intill 1950, Jakobstad 1951[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.