Kronoborgs högre lantmannaskola, Kronoborg i Viborgs län

                                                                                                                 Skoldatabasen

”År 1896 ombildades det å Kronoborgs hofläger i Viborgs län sedan 1877 inrättade (finskspråkiga) landtbruksinstitutet till en högre landtbruksskola med två-årig praktisk-teoretisk kurs och med ändamål att bibringa eleverna de kunskaper, som erfordras vid själfständig verksamhet inom jordbruket. Den teoretiska undervisningen fortgår under båda läroåren från november till ingången af maj manad, hvarjämte oktober månad ägnas åt repetitioner, öfriga delar af åren skola eleverna förrätta praktiska jordbruksarbeten. Elever mottagas till det antal, som utrymmet och skolmateriell medgifva och fordras för att till elev antagas, bl. a., att hafva fyllt 18 år, att hafva genomgått 5 klasser vid lyceum eller att innehafva motsvarande kunskapsmått samt att hafva i minst 2 år allvarligt deltagit i landtbruksgöromål. Åt fyra elever medgifves kostnadsfri undervisning och uppehälle vid skolan. Förutom direktorn, som tillika är lärare i jordbrukslära, äro vid skolan anställda 4 lärare och 6 förmän. Jämte direktorn äro läraren i naturvetenskaperna och husdjursskötsel samt forstmästaren uppförda å ordinarie stat med rätt till pension.”

Skolans stat, egendomens oberäknad, uppgår till inemot 30,000 kronor.

Sedan den högsta landtbruksundervisningen öfverflyttats till universitetet i Mustiala Helsingfors, har den förutvarande landtbrukshögskolan (institutet) på Mustiala i Tammela socken upphört med sin verksamhet i oktober 1908. I november vidtog
därstädes en fortsättningsskola för landtman med teoretisk undervisning och två vintrars kurs. För inträde vid Mustiala landtmannainstitut fordras, att sökanden afslutat kurs i »högre folkskola» och dessutom besökt landtmanna- eller jordbruksskola,
hvarförutom sökanden bör innehafva föregången godkänd praktik under minst ett års tid eller ock utöfvat annan praktisk och själfständig verksamhet å landthushållningens område. Utöfver den sålunda erforderliga förpraktiken hör till lärokursen praktik under sommaren mellan de båda vinterkurserna. Institutet kan mottaga intill 100 ordinarie elever. Å institutets stat, som slutar å 42,500 mark, finnes upptaget ett särskildt anslag å 4,000 mark, hvarifrån lärarkollegiet utdelar studieunderstöd åt däraf förtjänta mindre bemedlade elever. Vid institutet äro anställda fem ordinarie lärare, hvilka äro skyldiga att mot särskildt arfvode medverka
vid kortare specialkurser, som vid institutet anordnas sommartid, äfvensom att verka såsom föreläsare utom institutet enligt landtbruksstyrelsens bestämmande..

Lärokursen vid de lägre jordbruksskolorna, som jämväl varar två år, kurserna omfattar förutom praktiska landtmannagöromål, vid hvilka särskild vikt fästes vid undervisning beträffande hufvudgrunderna och de nödvändigaste delarna af följande
ämnen: jordbrukslära, husdjurslära, mjölkhushållning, landtmannabyggnaders uppförande, byggnads-, redskaps- och kartritning, skogshushållning, trädgårdsskötsel, fältmätning och enklare afvägning, de viktigaste landsbygden rörande författningar
samt bokföring. Därjämte undervisas eleverna i stil- och rättskrifning samt räkning. Den teoretiska undervisningen pågår under tiden november—april, hvaremot öfriga tiden hufvudsakligen användes till landtbruksarbeten och praktisk undervisning i desammas förrättande. Elevantalet bestämmes af skolegendomens tillgång på odlad jord och tillfälle till nyodlingar, så att på hvarje elev belöper
minst 6 hektar brukad jord. I hvarje fall bör dock skolegendomen hafva den storlek att minst 14 elever kunna mottagas. Högsta elevantal, för hvilket statsunderstöd utbetalas, är 24. Alla elever äro frielever samt åtnjuta fri kost och logi. För inträde vid skolan fordras att hafva fyllt 18 år, besitta två års jordbrukspraktik samt hafva fullständigt genomgått »högre folkskolekurs» eller äga mot-svarande kunskaper.  Dock kunna å orter, där folkbildningen ännu står lägre, efter senatens bestämmande inträdesfordran nedsättas till af trovärdig person utfärdadt intyg öfver ren innanläsning, skrifning cell räkning med hela tal. Föreståndare för statens jordbruksskola är ställd på ordinarie stat och åtnjuter rätt till pension för sig, änka och barn. Föreståndare och lärare vid enskild jordbruksskola äger efter öfvergång till statens tjänst i afseende å rätt till ålderstillägg och pension räkna sig till godo sina tjänstår vid den enskilda skolan.

De å statsdomän upprättade två-åriga jordbruksskolorna, för närvarande 3, underhållas helt och hållet af statsmedel, medan enhvar af de å enskild egendom förlagda, uppgående till ett antal af 10, åtnjuta ett årligt statsanslag af 11,200 mark med ett tillskott af 300 mark för hvarje elev öfver det fastställda minimiantalet eller 14 intill ett antal af 24 elever. Af dessa 13 lägre lantbruksskolor äro 3 svenskspråkiga. Förutom sålunda omnämnda skolor finnas en ett-årig jordbruksskola på Åland.

Landtmannavinterkurserna hafva till ändamål att bereda personer, hvilka besitta ett visst mått af insikt och praktisk färdighet i landtbruk men äro förhindrade att genomgå de två-åriga kurserna vid de lägre landtbruksskolorna, tillfälle att inhämta goda kunskaper i jordbruket. Undervisningen, som är fördelad på två vinterkurser, den första under november—april och den andra under november —maj, är till omfång och innehåll i allmänhet densamma som vid de lägre landtbruksskolorna men kan efter landtbruksstyrelsens bestämmande utvidgas genom tillläggskurser i naturlära, husdjursskötsel, mejerilära samt ritning och dylikt. Där
tillfälle därtill gifves, äga eleverna deltaga i mera instruktiva landtmannaarbeten samt i tur arbeta i mejeriet och ladugården. Inträdesfordringarna till vinterkurserna äro desamma som till lägre landtbruksskola. Eleverna betala för kost och logi 25 mark i månaden, men åtnjuta fri undervisning. (Internet)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.