Såka folkskola, Karleby

Skolan inrättades av kommunstämman 1882. Besvär över beslutet inlämnades till guvernörsämbetet i Vasa län, som dock förkastade besväret.9 maj1884. Kommunalstämman utsåg direktion för skolan den 28 maj, Direktionen  utsåg i augusti till lärare.

Folkskolförordningenvar nte ett tvingande påbud att inrätta folkskolr endast en möjlighet som utlovade statligt bidrag om detr utnyttjades.. Efter att Villa skola hade grundats i Karleby besöktes den ocksåp av elever från Korplax, Vittsar och Kirlax besökte skolan är kännt, men skolan med bara en lärare kunde inte ta emot alla kommunens ungdomar.. När Vittsars skjola inledde sin verksamhet överflyuttadexsd 19 elever till en från Villa skola. År 1882 beslöt kommunalstäman inrätta Såkar och Vittsar skolor. Skolan inrättades av kommunstämman 1882. Besvär över beslutet inlämnades till guvernörsämbetet i Vasa län, som dock förkastade besväret.9 maj1884. Kommunalstämman utsåg direktion för skolan den 28 maj, Direktionen  utsåg i augusti till lärare  Matts Remell som  på våren haded utdimmiterats från Nykarleby seminarium. Arbetena med att uppföra Vittsars skola genomfördes med stor fart. Förklaringen är att en stor del av arbetena utfördes med frivillig oavlönad arbetskraft. Byggnadsstimret anskaffades genom köp av ett ammalt saltmagasin. Sådana byggnader fanns rikligt till salu då segelsjöfartens tid led mot sitt slut.

Vid invigningen av skolan avlade läraren tjänsteed, som normalt avlades först efter fullgjord tvåårig provtid.Kommunalmannen Johan Wenelius ponerade atrt en dag skolle komma då varje tjänare och tjänarinna   skulle v ara  folkskolebildad. Hurt mycken råhet, vidskepelse och oseder skulle inte då försvinna., även om skolan inte kan utplåna det medfödda fördärv som finns i mnget människohjärta.  Att sdkolbyggena ändå hade blivit försenade med två år ansåg han bero på att eljest aktade och hedervärda medlemmar av kommunalstämman hade haft en avvikande åsikt om grundandet av skolan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.