Saverkeit folkskola, Houtskär

                                                                                                         Skoldatabasen

Skolan verkade 1914-1968.

Ungefär då Första världskriget inleddes bildades folkskolan i Saverkeit trots motstånd i kommunen. Folkskolans vänner beslöt att själva stå för kostnaderna tills statsbidrag skulle beviljas. Förebilden till sammanslutningen hade de hämtat från  Äpelö och Nåtöbornss initiativ i deras skolfråga.  I den intensiva diskussionen i kommunalstämman framhölls att det nog fanns rum för de c. 30 barnen från Saverkeit i kommunens övriga fyra skolor. Också Guvernören hade avstyrkt bybornas anhållan. Den 2 augusti 1914 beslöt vännerna ”att alldenstund Houtskärs kommun inte förmått inrätta ett skoldistrikt – öppna en privat svenskspråkig folkskola för gossar och flickor”. Lokal hyrdes hos Backas i Östra Saverkeit. Där blev skolan kvar till vårterminen 1921, Charles Åkerberg valdes till lärare. Med lärarens hjälp sökte sammanslutningen statsstöd för verksamheten och fick anhållan beviljad följande år.

Den förberedande skolan inledde sin verksamhet den 31 september 1914 och högre folkskolan den 1 oktober 1914. För att komma igång tog Saverkeit ett lån i Houtskärs sparbank och lyckades efter mycket hopande och roende få till stånd ett eget skoldistrikt tillsammans med byarna Kittuis och Storpensar. Hösten 191z6 övertogs skolan av kommunen. Det tog lång tid innan byarna kunde enas om var det planerade skolhuset skulle byggas.  Skolan placerades efter besvärliga diskussioner på Saverkeitlandet där överfarten till Kituis skett av ålder.Våren 1921 köpte kommunen de områden skolan behövde. På området uppfördes sedan i vitt sandtegel det dyra  och som det sedan sades ”pampiga” skolhuset som kunde tas i bruk 1 september 1921 även om invigningsfesten skedde först 23.3.1925 med ett stort antal deltagare. Lärare Charles Åkerberg sökte en annan tjänst men återvände till Saverkeit 1923 där han kom att göra en lång och betydelsefull insats för folkbildningen. Han var också engagerad både kommunalt och i åboländska strävanden att utveckla fiskerinäringen. I slutet av 1940-talet planerades internat för eleverna som var tvungna att ta sig över fjärdar och sund. Men med tanke på vägnätets utveckling och de minskade barnkullarna hade internaten snart stått tomma. Pga. bristande elevunderlag drogs skolan i Saverkeit in 1968 och läraren Gretel Jansson överfördes till skolan i Träsk. Herbert och Gretel JKansson köpte skolhuset av kommunen 1971. Följande midsommar öppnades färjtrafik mellan Saverkeit och Näsby.

Lärare i Saverkeit skola: Charles Åkerberg 1914-1918, Valter Björkroos 1918-1920, Karl Lindström 1920-1923, Charles Åkerberg 1923-1948, Jenny Jansén 1948-1952, Ruth Ringwall 1952-1953, Agnethe Johansen 1953-1954, Gretel Mattsson (g, Jansson) 1953-1968.

(Mårtensson 2000,116-118)

  • Mårtensson Bernt (red.): En bok om Houtskär, del II, Vasa 2000.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.