Helsingfors aftongymnasium, Svenska aftonläroverket (Aftis, SAL), Helsingfors

]Broban

(Foto 2014)

Sommaren 1945 sonderade några pedagoger – däribland Holger Wikström, Sigurd Enegren och pastor Axel Palmgren – möjligheterna för en kvällsskola. Hösten 1945 erhölls kontakt med direktör Oskar Tiderman som åtog sig att ordna den ekonomiska sidan. Den 27 mars 1946 bildades föreningen Svenska Aftonläroverkets i Helsingfors garanter, som blev skolans ägare. Den 25 september 1947 erhölls av undervisningsministeriet rätt att inrätta ett svenskspråkigt, sexklassigt läroverk, som byggde på sexklassig folkskolekurs och som motsvarade statens sexklassiga samlyceer.

Redan i ett tidigt skede bestämde skolans ägare att skolans terminsavgifter skulle hållas på låg nivå för att möjliggöra studier även för mindre bemedlade. Skolans ekonomi var under många år dålig. Lärarnas löner kunde ibland inte utbetalas vid avtalad tidpunkt och hyran till värdskolan Läroverket för gossar och flickor (Brobergska samskolan) i vars lokaler aftonläroverket verkade – måste ofta utbetalas med fördröjning.[3]

I oktober 1971 övertogs skolan av staten och kallades därefter Kvällslinjen vid Andra svenska lyceum, efter 1977 Kvällslinjen vid Åshöjdens gymnasium och sedan 1990 Helsingfors aftongymnasium.[1][2]

Helsingfors aftonläroverk var en skola som gav eleverna en andra chans att skriva studentexamen eller höja sina vitsord tex. för att öka sina  chanser att komma in i ett gymnasium. Undervisningen sköttes normalt kvällstid med förkortade lärokurser och mycket självstudier i Brobans skolhus 1947-1971. Vid skolan kunde de huvudsakligen vuxna studerandena efter behov avlägga enstsaka kurser eller hela läroverkskursen samt studentexamen mestadels som självstudier stödda av lektionrer under kvällstid. På 1960-talet hade skolan som mest 30 lärare och 290 elever, varav under 20 skrev studentexamen. Läsåret 1970-71 avlade 45 elever studentexamen. Efter indragningen av aftonläroverket fortsatte verksamheten som Kvällslinjen vid Andra svenska lyceum, 1971- Kvällslinjen vid Åshöjdens gymnasium, 1990- Helsingfors aftongymnasium som är anslutet till Tölö gymnasium.

Aftis elevantal

Svenska aftonläroverkets i Helsingfors fungerade i samma byggnad vid Sturegatan 6 åren 1971-2009 och hette 1971-1977 Kvällslinjen vid Andra svenska lyceum, 1977-1990 Kvällslinjen vid Åshöjdens gymnasium och 1990-2009 Helsingfors aftongymnasium.[2]

Rektorer: 1947-1968 Holger Wikström, 1968-1971 Jakob af Hällström, 1971-1976 Torbjörn Winqvist

  1. ”Svenska aftonläroverket i Helsingfors”. koulurekisteri.hel.fi. Läst 30 mars 2021.
  2. Hbl 1971-10-21.
  3. SAL årsberättelse 1957
  • Wingvist, Torbjörn, En historisk tillbakablick på 40 år av svensk kvällsundervisning i Helsingfors, Skolhistorisk arkiv 20 (1989).

Läroverksförteckningen

Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.

Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.