Verksamhetsberättelse 2023

SSKF verksamhetsberättelse 2023 – 24                                                   

Skolhistoriska föreningens verksamhetsår 2023 – 24 präglades ännu av sviterna efter pandemin och av ansträngd ekonomi då understöd inte erhållits för utgivningen av SA 38 och medlemsavgifterna influtit trögt. Årsmötet hölls i det renoverade Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors, sal 206. Styrelsens långvariga ordförande Erik Geber avsade sig återval och till ny ordförande valdes Pertti Hakala. Till styrelsemedlemmar återvaldes Martin Gripenberg, Marianne Lindberg, Ingeborg Rask och Urban Fellman. Till ny styrelsemedlem valdes Jan-Erik Mansikka.

Konstaterades att inga anmärkningar mot styrelsens verksamhet har gjorts, men då ingen utomstående var närvarande vid årsmötet kunde ingen bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Till ny skattmästare efter Marianne Lindberg utsågs Ingeborg Rask, som p.g.a. nya åtstramningar i bankens regelverk inte fick tillgång till föreningens konto förrän i februari 2024.

Meddelande till medlemmarna sändes ut i efterskott i mars 2024 med uppgifter om besluten från årsmötet 2023 och information om förändringarna i styrelsen.

Föreningens webbsida hade fram till februari månad 625 besök, men de minskade med 7 % sedan föregående månad. Sidan har emellertid inte aktiverats särskilt mycket under hela verksamhetsperioden.

Sekreteraren deltog i KaHiFi*:s konferens i Helsingfors 15 – 16.6.2023 gällande uppfostringsfilosofi, den ena av de två finskspråkiga konferenserna detta år som i någon mån berörde skolhistoria och som inte krävde anmälningsavgift.

Varken arbetsutskott eller redaktionskommitté utsågs för år 2023, men Erik Geber lovade slutföra redigeringen av Skolhistoriskt Arkiv nr 39. Enligt föregående årsmötes beslut trycktes Skolhistoriskt Arkiv nr 39, men bristen på medel försenade utgivningen till år 2024 även om häftet kunde tryckas 2023 med ekonomiskt förskott av skattmästaren och sekreteraren. Ombrytningen sköttes åter av Misha C. Salminen.

Föreningen har beviljats tryckningsbidrag av Svenska Folkskolans Vänner och Ålands Kulturförening samt att föreningen insänt en text författad av Erik Geber till ett kapitel om Svenska skolhistoriska föreningen i Finland i en planerad jubileumsbok 2025 som skall presenteras med anledning av 20-års jubileet för nätverket för utbildningshistorisk forskning som bildades vid Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005.

Skolhistoriskt Arkiv nr 39 (118 sidor) har följande innehåll:

Erik Geber: Inledning

Erik Geber: Lärarnas ork genom tiderna

Inger Damlin: Lärare tryggar framtiden

Martin Gripenberg: Skolavbrott under pandemin skadade elevernas skolgång

Kristina Ström: Den inkluderande skolan – vision eller verklighet?

Pertti Hakala: Skarpans skola och dess elever

Henry Rask: Äldsta skolan i Esbo 150 år

Agneta Torsell: En modern skola i Lagstad

Karl-Gustav Jossfolk: Folkskolläraren

Erik Geber och Martin Gripenberg: Skolhistorisk översikt

Val av nytt arbetsutskott och redaktionskommitté kommer att aktualiseras då arbetet vidtar med nästa nr av Skolhistoriskt Arkiv.

Styrelsen har sammankommit tre gånger 13.9.2023, 7.2.2024 och 25.3.2024

*KaHiFi=Kasvatuksen, historian ja filosofian kesäpäivät

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.