[:sv]Vasa övningsskolas gymnasium, Vasa[:]

[:sv]

Vasa övningsskolas gymnasium (Foto HBL 29.8.2020, 8)

 

 

(Video av gårdssidan 2019)

Om man verkligen vill gå till grunden med vår skolas historia får man bereda sig på att gå långt bakåt i tidsåldrarna. Vasa övningsskolas gymnasium kan nämligen härleda sina rötter så långt bakåt i tiden som till Wasa Trivialskola, som grundades 1684 i dåvarande Wasa stad. Skolan hade då fyra klasser, som undervisades av fyra lärare rektor, konrektor, kollegan och apologisten. Läroplanen var något helt annat än vad vi är vana vid. Från 1611 undervisades endast i religionskunskap, latin och grekiska. 1649 tillkom aritmetik, 1693 kom allmän och svensk historia och 1724 började man plugga geografi, biblisk historia och klassiska författare i latin. Så småningom tillkom också ämnen som hebreiska, geometri, logik, statskunskap och disputationsövningar, mineralogi, naturalhistoria, astronomi, tyska, franska, algebra, svensk uppsats, ryska, gymnastik, fysik, finska och slutligen också – modersmål.

De som någon gång har varit i Gamla Vasa vet säkert var trivialskolan stod. På kullen ovanför kyrkan finns ännu stenfoten kvar. Det var det ursprungliga råttstallet, det som har gett sitt namn även åt det nuvarande skolhuset. Där huserade skolan , som förresten bytte namn till Vasa Gymnasium 1844, från 1680 till branden 1852. I den nya staden reserverades en tomt åt skolan mitt i stan, på det ställe där stadshuset står nu, och ritningar av Setterberg fanns färdiga att användas. Men istället inlöstes det forna rådhuset för skolan 1872, och där finns skolan kvar ännu idag. Huset hade ursprungligen två våningar, men byggdes på med en tredje då utrymmesbristen blev för stor. Det hus vi i dag kallar för Lyceum eller “gamla delen” var alltså rådhus till att börja med. Vid inflyttningen till den nya lokalen sammanslogs gymnasiet och högre elementarskolan till lyceum.

Vasa trivialskola

Vasa Trivialskola

1883 delades lyceet upp i klassiskt lyceum och reallyceum. I det klassiska lyceet koncentrerade man sig på latin, grekiska och andra språk, medan reallyceisterna läste bland annat fysik och kemi. Under förtrycksperioden blev ryskan obligatorisk för reallyceisterna, medan det klassiska lyceet lyckades undvika ryskan ända till början av 1900-talet genom att framhäva latinets betydelse. Däremot blev grekiskan ett frivilligt språk under ryskans inflytande hittills hade den varit obligatorisk.

Finlands självständighet 1917 innebar nya förändringar i skolsystemet. 1918 tillkom engelskan som främmade språk, och bokföring kom in som ett obligatoriskt ämne. 1941 delades lyceet upp i tre linjer mellanskolan (därifrån man sedan gick vidare till någon av de övriga linjerna), där man inte läste latin, och bara ett främmande språk, språklinjen, som inte undervisades i fysik eller kemi, men däremot läste tre främmande språk, varav ett kunde vara latin, och slutligen matematiska linjen, där man förutom de naturvetenskapliga ämnena läste två främmande språk, varav ett kunde vara latin. 1945 blev engelskan det första främmande språket, och latinet föll så småningom bort, eftersom det inte fanns tillräckligt med intresse.

Vasa lyceum

Elementarläroverket i Vasa 1872-1874

1860-talet förde med sig stora reformer inom skolväsendet i Finland.

Skolordningen från 1869 skilde skolan från kyrkan. En överstyrelse för skolväsendet i Finland grundades, och skolväsendet omstrukturerades. I Vasa innebar detta att gymnasiet indrogs successivt genom en förordning från 1870. Högre elementarskolan utökades med gymnasiets indragna klasser. Den sista egentliga gymnasieklassen utdimitterades på våren 1872. På hösten inledde Elementarläroverket i Vasa sitt skolår som ett sjuklassigt läroverk och verksamheten flyttades till f.d. rådhuset, som staten övertog i sin helhet.

Mycket var oklart under läroverkets första läsår. Skolan hade för stor lärarkår, vilka tjänster skulle indragas, hur skulle avlöningen ske, skulle det bli ett lyceum eller en realskola, vilket skulle undervisningsspråket vara?

Vasa lyceum, senare Vasa svenska lyceum 1874-1974.

Beslut togs av senaten först i maj 1874 om att från 1.9 ombilda läroverket till ett sjuklassigt lyceum med tvåårig högsta klass. Skolan benämndes Vasa lyceum, och undervisningsspråket var svenska. Gymnasiets lektorer överfördes till lyceet, medan högre elementarskolans rektorstjänster indrogs. Rektor för lyceet blev gymnasiets förra rektor dr J.O.I. Rancken. Lyceet verkade i samma byggnad under hela sin existens, och idag finns där Vasa övningsskolas gymnasium.

Vasa övningsskolas gymnasium är en skola mitt i Vasas stadskärna. Utöver den ordinarie gymnasieutbildningen erbjuder skolan bildkonst- och musikprogram samt IB-section.

Tillsammans med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ansvarar Vasa övningsskola för den finlandsvenska lärarutbildningen.

http://www.vasa.abo.fi/vos/gym/trivial/historia.htm

https://www.tritonia.fi/hcw/index.php?title=Flemming%2C+Christina%3A+Lyceibiblioteket+i+Vasa+v%C3%A4cks+till+liv&teksti=flemming&kuvavalikko=hide[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.