Kuokkala svenska skola, Jyväskylä

                                                                                                                                  Skoldatabasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuokkala svenska skola är sedan hösten 2018 en självständig kommunal skola i Jyväskylä, som fungerar i samma byggnad som finskspråkiga Kuokkalan yhtenäiskoulu. (foto MG 2022)

Skolan erbjuder undervisning på svenska för svenskspråkiga elever. Den första undervisningsgruppen startade sin skolgång i åk 1 år 2003 och 2009 utökades verksamheten till att omfatta även högstadiet. I dagsläget har vi undervisning på svenska i samtliga årskurser 1-9. Elevantalet har de senaste åren varit ca 30 i hela grundskolan.

Årskurserna 1-6 är indelade i två klasser med varsin klasslärare. All undervisning sker på svenska förutom slöjd (fr.o.m. åk 3) och musik (fr.o.m. åk 1) där eleverna är integrerade i finska grupper. Den svenska grundutbildningens språkstig är annorlunda jämfört med den finska. Vi läser finska som A1 språk. Eftersom största delen av eleverna är tvåspråkiga läser vi modersmålsinriktad finska, i åk 2-6 i egna grupper och i åk 7-9 tillsammans med de finska eleverna. Engelskan är ett frivilligt A2 språk som vi varmt rekommenderar med tanke på barnets skolframtid. Alla A-språk är långa språk som börjar i det före detta lågstadiet.

Elevupptagningsområdet är rätt stort och några elever kommer också från närliggande kommuner. Innan barnet börjar skolan kan man göra en förfrågning om barnets rätt till skolskjuts och det ordnas på initiativ från föräldrar och skola. Någon eftermiddagsklubb på svenska har vi inte men barnen deltar oftast i endera närliggande klubbar eller i eftermiddagsklubbar nära hemmet.

I klassrummen talas det enbart svenska men för övrigt får barnen välja sitt språk helt fritt. Detta leder oftast till att lek- och kompisspråket är finska. Nästan alla elever är tvåspråkiga, dvs. de har svenska/finska som hemspråk. En förutsättning för att barnet antas eller rekommenderas till klassen är minst ett års erfarenhet av svenska. All elevvård går inte att få på svenska men vi har en liten resurs med speciallärarexpertis och stödundervisning. Vid andra behov gör vi allt vi kan för att ordna service på svenska om så behövs. Tvåspråkigheten är både en rikedom och en utmaning för personal och barn.

I årskurserna 7-9 är eleverna en del av de finska klasserna och har alla praktiska ämnen samt tillvalsämnen på finska. De teoretiska ämnena studeras på svenska i egna undervisningsgrupper. Två ämneslärare har hand om den svenskspråkiga undervisningen. Lärarna undervisar vid behov också över stadiegränserna.

Vår läroplan är utarbetad i syfte att stärka det svenska språket och den svenska identiteten i en starkt finskdominerad miljö.

Vår skola är en del av Språkönätverket – Vi9, en samarbetsgrupp bestående av nio språköskolor i Finland vars gemensamma nämnare är att de fungerar i helt finskspråkiga kommuner. Nätverket ordnar bl.a. gemensamma kultur- och idrottsdagar. Skolan understöds ekonomiskt av Svenska kulturfonden samt av SSJ – Svenska sällskapet i Jyväskylä, som var den drivande kraften i startandet av den svenskspråkiga undervisningen i Jyväskylä.

Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med oss lärare. Kom och bekanta dig med svenska skolan, vi visar och berättar gärna mer.

1-6 klasslärare Gun-Britt Lindberg-Juutilainen (rektor), Ann-Sofie Sivelä

7-9 ämneslärare Eija Myllykoski (biträdande rektor),  Mia Domars-Aho

E-post: förnamn.efternamn@edu.jyvaskyla.fi

https://peda.net/jyvaskyla/kuokkalanyhtenaiskoulu/su

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.