Åbolands folkhögskola, Pargas folkhögskola, Pjukala folkhögskola, Språk- och turisminstiutet, Pargas

                                                                                                                 Skoldatabasen

Åbolands fhs

Bild Internet 7.1.2022: https://www.yumpu.com/sv/document/view/46770866/historia-abolands-folkhogskola-sprak-och-turisminstitutet 4)

Skolan har verkat sedan 1893.

Skolan skriver på sin hemsida att vi tror på skolans berättigade plats bland Finlands utbildningsinstitutioner i allmänhet och bland folkhögskolorna i synnerhet.

1890 startade studentföreningen Västfinska stammen en penninginsamling för att åstadkomma en folkhögskola i Sydvästra Finland med bistånd av Svenska Bildningens Vänner. En folkhögskolekommitté tillsattes. Bakom idén om en folkhögskola för ”sydvestra Finlands svenska allmoge” stod studentföreningen Västfinska stammen. Grundplåten insamlades tack vare en syförenings flit och lotterier. Fester ordnades både i Kimito och Pargas och en mycket uppmärksammad sommarfest hölls 1892 i Nagu. I festtalet betonades vikten av att ”misstron mellan bonden och herremannen avlägsnas”. Tävlan om skolans placering utspelades också i tidningspressen. En bildningsentusiast framhöll vikten av att skolan skulle placeras mitt i rekryteringsområdet, vilket talade för Pargas. En opinion höll på Munkviken invid kyrkan. (Cederlöf 1967, 357)

5.7.1892 En delegation bestående av 14 medlemmar beslöt att den blivande folkhögskolan skulle förläggas i Pargas.

4.12.1893 Beslut om att folkhögskolan skulle inrymmas i Pjukala rusthåll. Ägaren var Johan Wilhelm Laurén som gjorde denna uppoffring utgående från sitt brinnande intresse för folkhögskoleidén.

5.11.1893 Sydvästra Finlands folkhögskola öppnade sina dörrar. Invigningen måste ske utomhus eftersom antalet deltagare var så stort. Första årskursen hade 40 elever. Kapitalet till skolans verksamhet kom under denna tid enbart på frivillig väg.

Folkhögskolan ersatte delvis folkskolan genom att under den första femårsperioden inemot hälften av eleverna icke tidigare hade besökt folkskola, men inhämtade där kunskaper, vilka möjliggjorde vidareutbildning i olika yrken. Visserligen kunde man möta sprickor i uppslutningen kring denna ”nymodighet”, men de försvann så småningom. Man kom  även på mycket konservativt håll underfund med att hembygdstanken måste syfta till en större helhet och allvar i farornas stund. Där fanns ingen pålats för ytlighet eller självgodhet, men däremot för träget arbete och för tid att vidga tankarnas horisont. Inom ungdomsföreningarna fruktade man först att folkhögskolan skulle ”inmuta#” deras arbetsfält, trots att folkhögskolan i verkligheten bearbetade jordmånen för ungdomsrörelsen som idé. Därefter kunde folkhögskolan betraktas som en den grundligaste fortsättningsskola av vilka hundratals Pargasbor begagnade sig under de närmaste decennierna. (Cederlöf 1967, 358, Stenvall 1934, 68).

30.4.1894 Lärar- och elevförbundet bildades. Stiftande medlemmar var de elever som dimitterades 30.4.1894.

5.2. 1895 Lärar- och elevförbundets första egentliga årsmöte. Sommarmöten med program ordnades ofta i augusti, men de lockade inte så många längre på 60-talet. Mötena ordnades även på andra platser i Åboland.

Skolbyggnaden

1897 En byggnadsfond bildades.

1902 Elevförbundet beslöt att till hösten 1904 på egen bekostnad uppföra ett skolhus. Tomten donerades av familjen Laurén vid stranden i Pjukala.

5.11.1904 Elevförbundet överlämnade byggnaden till direktionen på skolans 11-års dag. Det kan sägas att skolbyggnaden hade rests med förenade krafter från hela Åboland.

Skolbyggnaden

1897 En byggnadsfond bildades.

1902 Elevförbundet beslöt att till hösten 1904 på egen bekostnad uppföra ett skolhus. Tomten donerades av familjen Laurén vid stranden i Pjukala.

5.11.1904 Elevförbundet överlämnade byggnaden till direktionen på skolans 11-års dag. Det kan sägas att skolbyggnaden hade rests med förenade krafter från hela Åboland.

Åbolands första fhs

Åbolands folkhögskola, språk och turistinstitut. (Bild Internet 7.1.2022: https://www.yumpu.com/sv/document/view/46770866/historia-abolands-folkhogskola-sprak-och-turisminstitutet 4)

1913-14 Huset förstördes i eldsvåda i juni 1913. Följande år uppfördes en ny byggnad ritad i samma stil ritad av Max Frelander.

1964 Elevinternatet Kastellet byggdes. Internatet renoverades 1996.

1992-93 Skolans tillbyggnad Skansen med nytt kök/matsal togs i bruk hösten 1992. Skolbyggnaden renoverades 1993.

Utbildningen vid folkhögskolan

Skolan var i början en typisk landsbygdsskola och undervisningen var för landsbygdens ungdom; viktiga ämnen var boskapsskötsel, slöjd, vävning, matlagning och ämnen som anknöt till bildning och samhälleligt medvetande, modersmål och historia, ämnen enligt Grundtvigs folkhögskoleideal.

1960-talet. Man började arbeta med olika linjer.  Den äldsta linjen är turismlinjen med bl.a. guidekunskap, turistgeografi, service, turismlära och språk. Senare startade vårdlinjen som förberedde för fortsatta studier inom vårdbranschen (finns ej mera) samt språklinjen som förberedde för akademiska språkstudier.

2000-talet.

Showlinjen inledde sin verksamhet år 2000. En medialinje utvecklades, men lades ner efter ett år. Under åren har ett ständigt utvecklingsarbete pågått och nya koncept prövats. Inför 2007 prövas en livsstilslinje. I samarbete med arbetskraftsbyrån har kurser i svenska, kundbetjäning och IT utvecklats. Kortkurser har utgjort en viktig del av verksamheten med tyngdpunkt på språk, IT och kommunikation. Prepkurser för abiturienter har ordnats årligen.

Turismutbildningen

1968 Turismlinjen startade.

1979 Två turimlinjer. En för studenter och en för grundskolgångna.

1991 2,5 åriga yrkesutbildningen i turism inleddes och man började utbilda turisttjänstemän. Utbildningen är en yrkesexamen inriktad på guide- och programtjänster

1996 Visionen är att ÅfSTI  är  ”Svenskfinlands turisminstitut” byggdes upp.

1997 3 ½-årig yrkeshögskoleutbildning inleddes. Utbildning: Restonom YH.

1998 Det tidigare 2 ½-åriga institutsprogrammet överläts till Yrkesskolan Sydväst.

2001 Andrastadiets utbildning i turism inleddes hösten 2001 och ÅfSTI började utbilda Turisttjänstemän och Producenter av resetjänster

2004 Grundexamen i turism för vuxna enligt en flerformsmodell startade.

Övrigt

Samarbetet i regionen

Skolorna på ungdomsstadiet samarbetade på 1990-talet i ett försök med utbildning på ungdomsstadiet. Fortfarande pågår samarbete mellan utbildningsenheterna på andra stadiet dvs. Pargas svenska gymnasium, Åbolands yrkesinstitut och Finland Fiskeri- och miljöinstitut. I synnerhet har ÅfSTI:s språkundervisning uppskattats lokal och lokalt sett.

Skoltidning

Första numret av ”Vänner emellan” utkom redan 1896. Tidningen utkom regelbundet och innehöll bidrag av lärare och elever. Den utkom ännu på 1970-talet. Därefter har olika publikationer och presentationsmaterial sett dagens ljus.

Elevantalet

1893-94 hade Åbolands folkhögskola 40 elever.

3.8.1993 inledde 101 elever sin utbildning.

Hösten 2005 hade folkhögskolan 75 inskrivna studerande.

Hostel

Hostel och försäljningsverksamheten utvecklas kontinuerligt. Skolan är ett populärt ställe för konferenser, möten, kalas etc. Sommartid fungerar skolan som hostel.

Rektorer

Karlsson Karl Julian   1893-1895

Lönnbäck Gustaf         1896-1899

Stenvall Aron               1899-1937

Lönnqvist Runar           1937-1971

Stenström Bo                1971-1972

Stenbäck Kurt-Erik        1972-1973

Staffans Rainer               1973-1975

Mickelsson Georg           1975-1976

Ramström Hans               1976-1987

Kukkasniemi Esko           1988-1990

Helenius Inger                  1990-2006

Sjöholm Anita                   2006-

Skolans namn

SydvästraFinlands svenska folkhögskola                  1893-1925

Pargas folkhögskola                                                   1925-1938

Åbolands folkhögskola                                               1939-1995

Åbolands folkhögskola  Språk och turisminstitutet    1996-

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.