Årsmöte 2010

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f.

Årsmöte 21.4.2010 i Vetenskapernas hus, sal 401, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Närvarande:

Erik Geber

Marianne Lindberg

Hilding Klingenberg

Martin Gripenberg

Sune Jungar

Pertti Hakala

Jarl Stormbom

 1. Erik Geber öppnade mötet.
 2. Till mötesordförande valdes Jarl Stormbom och till mötessekreterare kallades Martin Gripenberg.
 3. Till protokollsjusterare utsågs Pertti Hakal och Hilding Klingenberg.
 4. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat då medlemmarna kallats till mötet per brev avsänt 7.4.2010. Några av breven har returnerats av posten då adressaten inte påträffats, emedan medlemmarna inte meddelat om adressföreändring. Konstaterades att Karl-Gustaf Jossfolk inte hade erhållit något brev då han saknades på den alltjämt ofullständiga medlemsförteckningen, samt att trots avsikten därom ingen per telefon i tid försäkrat sig om att han erhållit besked om mötestiden. Mötet konstaterades vara beslutfört.
 5. Mötets föredragningslista godkändes.
 6. Martin Gripenberg presenterade styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2009.
 7. Marianne Lindberg presenterade bokslutet för år 2009. Konstaterades att revisorerna har godkänt bokslutet.
 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2009.
  1. Barbro Kindstedt beviljades avsked från styrelsen mitt i mandatperioden. Sune Jungar beviljades likaså rätt att på egen begäran avgå från styrelsen mitt i mandatperioden. Till ny styrelsemedlem i hans ställe valdes Joakim Mickwits för den återstående mandatperioden 2010-2011. Övriga styrelsemedlemmar (Folke Nyberg och Marianne Lindberg), som var i tur att avgå återvaldes.
 9. Styrelsens sammansättning för år 2010 är som följer: Erik Geber (2009-2011), Pertti Hakala (2008-2010), Marianne Lindberg (2007-2009), Joakim Mickwits (2010-2011), Folke Nyberg (2007-2009), Martin Gripenberg (2008-2010), Alexandra Ramsay (2009-2011),

 10. Till revisorer valdes Veronica Fellman och Hilding Klingenberg, till revisorssuppleant Jarl Stormbom.

  1. Medlemsavgiften för år 2010 fastställdes till 10 € för enskilda medlemmar och 15 € för juridiska medlemmar och indrivs vartannat år i samband med publiceringen av föreningens publikation Skolhistoriskt arkiv.

  1. En verksamhetsplan för år 2010 uppgjordes. Verksamhetsplanen omfattar följande punkter:
  • deltagande i den finskspråkiga föreningens Cygnaeusseminarier,
  • 50-års jubileumsseminarium i Helsingfors stads svenska Arbis,
  • förberedelser för utgivande av SA 33 år 2011,
  • publicering av en webbsida för föreningen,
  • kampanj för medlemsvärvning,
  • uppgörande av ett förslag till lösning på arkivfrågorna.

  1. Ingen egentlig budgeten för år 2010 har uppgjorts, men 3000 euro har ansökts från Svenska folkskolans vänner för publicering av en webbsida för föreningen.

  1. Inga övriga ärenden hade förelagts för årsmötet.

  1. Ordförande tackade avgående styrelsemedlemmar för sin insats för föreningen. Mötet avslutades kl. 16.15

  Jarl Stormbom                                                               Martin Gripenberg

  Ordförande                                                                     Sekreterare

  Protokollet justerat

  Pertti Hakala                                                                  Hilding Klingenber

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.