Årsmöte 2012

[:sv]Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f. 
  
Årsmöte 24.4.2012 i Vetenskapernas hus, sal 405, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors 
  
Närvarande: 
Erik Geber, ordförande 
Pertti Hakala, medlem 
Martin Gripenberg, medlem 
Marianne Lindberg, medlem 
Ingeborg Rask, medlem 
 

 1. Erik Geber öppnade mötet kl. 15.30.
 2. Till mötesordförande valdes Erik Geber och till mötessekreterare kallades Martin Gripenberg.
 3. Till protokollsjusterare och rösträknare utsågs Ingeborg Rask och Pertti Hakala.
 4. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat då medlemmarna kallats till mötet per brev och annons i Hufvudstadsbladet. Mötet konstaterades vara beslutfört.
 5. Mötets föredragningslista godkändes.
 6. Erik Geber presenterade styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelsen godkändes med smärre ändringar. Föreningens hedersmedlemmar Christoffer Grönholm och Margareta Jansson har avlidit under året, vilket uppmärksammades av de närvarande.
 7. Bokslutet för år 2011 fastställdes. Erik Geber läste upp revisorernas berättelse.
 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2011 i enlighet med revisorernas utlåtande.
 9. Styrelsemedlemmen Folke Nyberg har meddelat om sin önskan att avgå. Någon ny styrelsemedlem i hans ställe kunde inte väljas. Övriga styrelsemedlemmar fortsätter.  Enligt stadgarna borde styrelsen ha nio medlemmar, men två platser förblev obesatta i brist på kandidater. Enligt förslaget till reviderade stadgar skall styrelsen ha endast 6 medlemmar. Styrelsens sammansättning för år 2012 är som följer: Erik Geber (2011-2013)Pertti Hakala (2011-2013), Marianne Lindberg (2010-2013), Joakim Mickwits (2010-2012), Martin Gripenberg (2011-2013), Alexandra Ramsay (2010-2012), Ingeborg Rask (2011-2013) 
 10. Till verksamhetsgranskare valdes Veronica Fellman och Hilding Klingenberg, till hennes suppleant.
 11. Medlemsavgiften för år 2012 fastställdes till 10 € för enskilda medlemmar och juridiska medlemmar erlägger dubbel avgift.
 12. En verksamhetsplan för år 2012 uppgjordes. Verksamhetsplanen omfattar följande punkter: – förberedelser för publiceringen av Skolhistoriskt arkiv 34, med temat ”Folkskollärarna som kulturbärare”, –      deltagande i Nordiska skolhistoriska symposiet i Umeå 26-29.9.2012 –  kampanj för medlemsvärvning genom att kontakta de pedagogiska fakulteterna i Vasa och Helsingfors, historielärarföreningen, skoldirektörerna och Tidningen Läraren för att få uppgifter om nyligen pensionerade aktiva lärare och – rektorer samt genom att ordna ett seminarium eventuellt på Hanaholmen med temat ”Folkskollärarna som kulturbärare” och genom att för Svenska litteratursällskapets folkkulturarkiv föreslå ett samarbete kring en insamling av skolminnen. – Cavoniusarkivet och förrådet i Utbildningsstyrelsen upplöses..
 13. Konstaterades att föreningens ekonomi är i så dåligt skick att någon egentlig budget för år 2012 inte kan uppgöras, utan att en kampanj måste bedrivas för att få in medlemsavgifter och understöd ansökas för att föreningen skall kunna fortsätta med publikations- och seminarieverksamheten.
 14. Förslaget till stadgeändring diskuterades och godkändes med smärre ändringar.
 15. Inga övriga ärenden hade förelagts för årsmötet.
 16. Mötet avslutades kl. 16.20

Erik Geber                                                                      Martin Gripenberg 
Ordförande                                                                     Sekreterare 
  
Protokollet justerat 
 
Ingeborg Rask                                                                Pertti Hakala  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.