Årsmöte 2013

Årsmöte 4.4.2013 i Vetenskapernas hus, sal 313, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

 

Närvarande:

Erik Geber, ordförande

Marianne Lindberg, kassör

Pertti Hakala, viceordförande

Urban Fellman, styrelsemedlem

Joachim Mickwitz, styrelsemedlem

Martin Gripenberg, sekreterare

 1. Erik Geber öppnade mötet kl. 15.20.
 2. Till mötesordförande valdes Erik Geber och till mötessekreterare kallades Martin Gripenberg.
 3. Till protokollsjusterare och rösträknare utsågs Urban Fellman och Pertti Hakala.
 4. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat då medlemmarna kallats till mötet per annons i Hufvudstadsbladet 19.03.2014.  Möteskallelse har också funnits på föreningens internetsida och Facebook-sida. Mötet konstaterades vara beslutfört. Konstaterades vidare att annons i Hufvudstadsbladet blir orimligt dyrt med tanke på föreningens ekonomi, men att alla medlemmar inte har e-post. Traditionell postning till dem och e-postkallelse till övriga medlemmar skulle övervägas som ett alternativ.
 5. Mötets föredragningslista godkändes.
 6. Erik Geber presenterade styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2013. Verksamhetsberättelsen godkändes.
 7. Bokslutet för år 2013 fastställdes. Marianne Lindberg läste upp verksamhetsgranskarens utlåtande. Det betydande underskott som uppstått under ett tidigare år har klarlagt och kunde under inkommande verksamhetsår åtgärdas genom försäljning av föreningens publikationer och material ur Cavoniusarkivet.
 8. Styrelsen beviljades i enlighet med verksamhetsgranskarens utlåtande ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2013.
 9. Beslöts enligt de nya stadgarna välja sex medlemmar till styrelsen. Beslöts att därutöver välja en suppleant för styrelsemedlemmarna.  Av styrelsemedlemmarna borde årligen väljas två medlemmar. Beslöts att från nästa årsmöte iaktta denna bestämmelse. Styrelsemedlemmarna väljs för tre år. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör. Styrelsens sammansättning för år 2014 är som följer: Erik Geber (2014-2016), Pertti Hakala (2014-2016), Marianne Lindberg (2014-2016), Martin Gripenberg (2014-2016), Alexandra Ramsay (2013-2015), Ingeborg Rask (2014-2016), Suppleant Joachim Mickwitz (2014-2016).
 10. Till verksamhetsgranskare valdes Veronica Fellman och Urban Fellman, till hennes suppleant.
 11. Medlemsavgiften för år 2014 fastställdes till 10 € för enskilda medlemmar. Föreningen kan också ha juridiska medlemmar. Beslöts att dessa avlägger en fem gånger högre medlemsavgift. Framhölls att medlemmarna i samband med uppbärandet av medlemsavgiften borde ges möjlighet att betala frivillig stödavgift.
 12. Erik Geber presenterade en verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014. Den viktigaste uppgiften under år 2014 är att förbereda publiceringen av SA 35 med temat yrkesutbildningen. Ett arbetsutskottsmöte har planerats till den 13.5. kl.15 i Munksnäs lågstadium för att diskutera upplösandet av Cavoniusarkivet. Ett styrelsemöte har planerats till den 20.5. kl. 15.
 13. Inga övriga ärenden hade inkommit till årsmötet.
 14. Mötet avslutades kl. 16.25

 

Erik Geber                                                                      Martin Gripenberg

Ordförande                                                                    Sekreterare

Protokollet justerat

Pertti Hakala                                                                  Urban Fellman

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.