Förteckning över artiklarna i Skolhistoriskt Arkiv enligt författarnamn

Skolhistoriska föreningen

Det som har varit är borta. Därför är det viktigare att koncentrera krafterna på det som är aktuellt, men också det är strax borta. Således är det minnena, spåren av verksamheten som berättar historien. Genom att samla dem i artiklar berättar Skolhistoriskt Arkiv historien om den svenska utbildningen i Finland.  

 

Förteckning över artiklar i Skolhistoriskt Arkiv enligt författarnamn. (enligt Hilding Klingenberg (SA 35, 2015) kompletterat av Martin Gripenberg 2022)

Ahlström A.I.: Jakobstads samlyceums förhistoria (SA 6,1961)

Andersson Håkan: Den fjättrade men nödvändiga Clio. Uppkomsten av nationell historieundervisning i Finland (SA 32, 2009)

           Långa stränder och djupa fästen (SA 34, 2013)

Appel Erik: Mitt i byn. Skaftung svenska folkskola 100 år. (SA 24, 1997)

Appelberg Carl: En bokförläggare minns (SA 38, 2021)

Aurola Eelis: Svenska folkskolan i Forssa (SA13, 1997)

Backas J. Albert: Kimo folkskola i Oravais 100 år. (SA 16, 1981)

Backlund Gunnar: Kyrkoby skola i Pernå 100 år. (SA 15, 1979)

Backström Ragnar: Kotka svenska samskolas tillkomst och betydelse (SA 31, 2007)

Bengelsdorff Anna-Lena (och Tom Gullberg): Specialiseringslinjen – kort parentes men med starka skolhistoriska rötter (SA 31, 2007)

Birck Erik: Fruntimmersskolan i Nykarleby 1874-1909 (SA 18, 1985)

Birck J.L.: Erik Olin och hans byskola – En österbottnisk tidsbild från 1800-talet. (SA 2, 1954)

         Min barnbomsskola (SA 4, 1957)

Björkman Siri: En bortglömd skola – Anteckningar om Maria Wallins fruntimmersskola Gamlakarleby. (SA 2,1954)

Björkstrand Gustav: Kyrkans fostrande verksamhet (SA 36, 2017)

Brenner Ola: Kyrkby folkskola i Ingå. (SA 11 1971)

Brommels Krister (och Hannén Sigurd): De svenska skolorna vid Kymmene bruk och Kuusankoski under sju årtionden 1914-84. (SA 8, 1985)

Broo, Bengt: Den snabba skolutvecklingen i svenska Österbotten på 1960- och 1970-talen (SA 28, 2002)

          Tre skolstarter på väg till grundskolan. (SA 25, 1999)

Broo Roger: Yrkeshögskolereformen och de svenska yrkeshögskolorna (SA 35, 2015)

Brunell Viking: Två decennier av finlandssvensk evalueringsforskning vid Pedagogiska forskningsanstalten i Jyväskylä  (SA 21, 1991)

Brunow Birgit: Det svenska skolväsendet i Pyttis. (SA18, 1985)

Bäcklund Ethel: Vestersundom folkskola 1874-1974 (SA16, 1981)

Castrén Mastti J.: Skolmuséet och undervisningen (SA16, 1981)

Cavonius Edvin: En skolmästares levnadsminnen (SA5, 1959

Cavonius Gösta: Det svenska barnträdgårdsseminariets tillblivelse (SA6, 1961)  

            Finlands äldsta folkskollärarförenings förhistoria och första tider (SA 14, 1977)

             Hågkomster från mina seminarieår (SA 23, 1995)

             Lärarrådet – ett aktivt lärarparlament utan makt (SA 14, 1977)

             Märkliga skeden i Finlands folkundervisnings historia (SA 16, 1981)

             Problematiken kring införandet av femdagarsveckan i skolorna (SA 19, 187)

              Richard Malmberg (SA 22, 1993)

              Skolhistoriska dokument (SA 9, 1967)

               Svenska skolhistoriska föreningen 30 år (SA15, 1979)   

                Svenska småskollärarseminariet i Helsingfors 1897-1926. Historik och matrikel. (SA 17, 1983)

                Vårt svenska skolmuseums förhistoria. (SA16 1981)

Cederlöf Henrik: Ekenäs stads svenska folkskola 1873-1973. (SA12, 1973)

Cleve Anders: Topelius och vår skola. (SA 10, 1969)

Cleve Gunnel: Skolgång i krigets skugga. (SA 31, 2007)

Colérus-Nordlund Stina: Frans-Petter von Knorring – utvecklare av Ålands skolväsende. (SA 20, 1989)

Damlin Inger: Lärare tryggar framtiden (SA 39, 2023)

Ekman Kurt (och Holm Tor): Svenska flickskolan i Helsingfors. (SA 10, 1969)

Engström Nils Göran: Fördjupning -Upplevelse – Aktivering. Den finlandssvenska skolradions utveckling 1935-1980. (SA 6 1981)

Eriksson Lars D.: Å andra sidan görs bildningens gärning alltid i öknar (SA 36, 2017)

Fagerlund Gunnar: Munksnäs svenska samskola. (SA 26, 2001)

Federley Berndt: Munksnäs svenska folkskola. (SA 26, 2001)

Fellman, Urban: Skolplanscher som åskådningsmedel (SA 38, 2021)

           Grundtvig och folkhögskolan (SA 36, 2017)

Floman Per Erik: Anders Wilhelm Floman 1833-1905 och hans släkt. (SA25, 1999)

Fontell Ester:  Svenska flickskolan i Åbo under 1800- och 1900-talen (SA15, 1979)

Geber Erik: Några långkörare bland läroböckerna i Svenskfinland (SA38, 2021)

          Förhållandet mellan läroplaner och läromedel under olika tider (SA38, 2021)

          De svenska privatskolorna och deras betydelse (SA37, 2019)

          Studentexamen ur svensk synvinkel (SA 37, 2019)

         Skolstyrelsens svenskspråkiga avdelning (SA37, 2019)

         Skolhistorisk översikt 2015-2017 (SA 36, 2017)

         Nykterhetsrörelsens fostrande arbete (SA 36, 2017)

         Inledning (SA 39, 2023) 

         Lärarnas ork genom tiderna (SA 39, 2023)

(och Martin Gripenberg) Skolhistorisk översikt 2021-23 (SA 39, 2023)

(och Barbro Wigell-Ryynänen) De allmänna bibliotekens uppkomst och utveckling i Finland (SA 36, 2017)

         De finlandssvenska folkhögskoloras uppkomst och utveckling – en översikt (SA 36, 2017)

         Den finländska yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt (SA 35, 2015)

         Läroplansutvecklingens inom den finländska yrkesutbildningen (SA 35, 2015)

         Skolhistorisk översikt 2013–2015 (SA 35, 2015)

         De finlandssvenska folkskollärarseminarierna som kulturhärdar. (SA 34, 2013)

         Det nuvarande finlandssvenska gymnasienätets uppkomst. (SA 31, 2007)

         Frihet och tvång i folkskolans och grundskolans läroplaner. (SA 28, 2002)

         Inledning (Samuel Lindgren) (SA 32, 2009)

         In memoriam (Samuel Lindgren) (SA 32, 2009)

(och Jarl Stormbom): In memoriam (Samuel Lindgren) (SA 32, 2009)

         In memoriam (Christer Grönholm) (SA 33, 2011)

         Klasslärartillgången i Svenskfinland i historiskt perspektiv. (SA 26, 2001)

(och Jarl Stormbom): Kultur, pedagogik och skola. Några pedagogikhistoriska aspekter. (SA 34, 2013)

         Några kulturpersonligheter bland gamla läroverkslärare i Österbotten. (SA 34, 2013)

(och Jarl Stormbom): Skolhistorisk översikt 2006-2009. (SA 32, 2009)

(och Jarl Stormbom samt Martin Gripenberg): Skolhistorisk översikt 2009-2010. (SA33, 2011)  

         Skolhistorisk översikt 2010-2012. (SA34, 2013)

(och Jarl Stormbom): Strindberg och skolan. (SA 32, 2009)

         Sverigebildens utveckling i de finländska läroböckerna under självständighetstiden. (SA 32 2009)

         Tradition och förnyelse i gymnasiets läroplaner. (SA 29, 2003)

         Våra gamla småskolor – ett försummat kapitel. (SA 33 2011)

Gran Bo-Erik: (och Gran Kristina) Barnets sekel i Solfbygden, av Bjarne Berg (rec.) (SA 20  1989)

Granit J.M. En skärgårdspojke i Åbo lyceum på 1800-talet. (SA 6, 1961)

Grigorkoff Margaretha: Karin Allardt Ekelund som rektor (SA 24, 1997)

         Skolarbete i fem decennier. (SA16, 1981)

Gripenberg Martin: Skolhistorisk översikt 2019–2020 (SA 38, 2021)
         Förgängliga läromedel (SA 38 2021)

         Mängdläran som kom av sig (SA 38 2021)

         Skolhistorisk översikt 2017-2019 (SA 37, 2019)

         Inspektorerna var folkskolans eldsjälar (SA 37, 2017)

         Sibbo svenska medborgarinstitut – en framgångssaga (SA 36 2017)

         Två nyländska yrkesskolors utveckling (SA 35, 2015)

         Lantbruksutbildningen på Kimitoön (SA 35, 2015)

         De förstas folkskollärarnas samhälleliga aktivitet. (SA 34, 2011)

         Dröm och verklighet (SA33, 2011)

Skolavbrott under pandemin skadade elevernas skolgång (SA, 2023)

(och Jarl Stormbom samt Erik Geber) Skolhistorisk översikt 2009-2010 (SA 33, 2011)

Grönberg Nina: Folkskolläraren Herman Ingo 1873-1944 (SA34, 2013)

Gullberg Tom: (och Ann-Lena Bengelsdorff) Specialiseringslinjen – kort parentes men med starka skolhistoriska rötter (SA 31, 2007)

Hakala Pertti: ”Dessa löften, undertecknade af våra högsinta monarker” – en utredning om de kejserliga regeringsförsäkringarna (dokument om förryskningen av bildningsväsendet 1899) (SA 28, 2002)

          En incident i Helsingfors Lyceum 1836 (SA 31, 2007)

          Skarpans skola och dess elever (SA39, 2023)

Hansén Sven-Erik: K.J.Hagfors och ”planmässigheten” – tolkning av ett undervisningshistoriskt program (SA 23, 1995)

Hannén Sigurd: (och Brommels Krister): De svenska skolorna vid Kymmene bruk och i Kuusankoski under sju årtionden, 1914-84 (SA18, 1985)

Hannus, Vidar: Latin och historia på finska (SA 20, 1989)

Hedberg Ebba: Helsingfors svenska lärarförening 60 år (SA 6, 1961)

Hedberg Runar: Kristliga folkhögskolan i Nykarleby femtio år ( SA 11, 1971)

Heilä-Ylikallio Ria: Författaren Torsten Helsingius som pedagog vid svenska samskolan i Björneborg 1920-1957. (SA 29, 2005)

Hollsten Gunnar: Hitis kyrkoby folkskola 1990-1965. (SA 21, 1991) 

Holm Tor: (och Ekman Kurt) Svenska flickskolan i Helsingfors (SA !0, 1969)

Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944-1977. (SA 21, 1991)

Hämelin Helena: Om hantverksutbildningen i Svenskfinland (SA 35, 2015)

Immonen Björn: Skolminnen från skolåren 1929-38. (SA 22, 1993)

Jalava Marja: Kunskapsskolan och arbetsskolan? (SA 33, 2011)

Jansson Martin: En blick på undervisningsförhållandena i 500-åriga Sjundeå (SA 6, 1961)

Jansson Paul: En oförgätlig skolman: Hans von Schantz 1903-1979. (SA 25, 1999, insänt)

Jossfolk Karl-Gustav: Vår grundskola – eget system eller kopia (SA 37, 2017)

        Temporära yrkeskurser i Hangö på 1960-talet (SA 35, 2015)

        Bildning, bildbarhet och folkbildning – frågor kring bildning förr och nu samt bildningsprocessen i Finland speciellt under 1800-talet. (SA 28, 2002)

         Bildning för alla (lectio precursoria) (SA 28, 2002)

         Bildning för alla. En pedagogikhistorisk studie kring abnormskolornas tillkomst i Finland och deras pionjärer som medaktörer i bildningsprocessen          1846-1892. (SA 27, 2001)

        Finlandssvenskt utvecklingsarbete inom skolväsendet i början av 1970-talet (SA 21, 1991)

        Frisinnade präster och borgare som organisatör av abnormundervisningen i Finland under 1800-talet. (SA 25, 1999)

         I Pestalozzis fotspår: Från abnormundervisning till samordnad specialundervisning, speciellt i Finland (SA 24, 1997)

         ”Krigsförbrytarna” en exceptionell folkskollärarutbildning på 1950-talet (SA 34, 2013)

          Minoritetsfolkskolorna som inte längre finns (SA 31, 2007)

          Något om det svenska skolväsendet i Hangö 1874-1975 (SA 29, 2003)

           Privata svenska folkskolan i Östermyra (SA15, 1979)

           Skolhistoriskt arkiv under 40 år (SA 22, 1993)

           Skolhistoriskt arkiv under ett halvt sekel (SA 25, 1999)

            Uno Cygnaeus och specialundervisningen (SA 33, 2011)

            Folkskolläraren (SA 39, 2023)

(och Stormbom Jarl) Överblick av skolhistorisk litteratur 1995 och 1996 (SA 24, 1997)

(och Stormbom Jarl) Överblick av skolhistorisk litteratur 1993 och 1994 (SA 23, 1995)

          125-årsfest vid Nykarleby f.d. folkskollärarseminarium (SA 25, 1999)

Jungner Yngve: Villa skola i Karleby (SA 25, 1999)

Järv Harry: Ragnar Krook (SA 23, 1995)

Klingenberg Hilding: Trettiofem volymer skolhistoria (SA 35, 2015)

(och Stormbom Jarl) Aktuell skolhistorisk översikt (SA 28, 2002; SA 29, 2003; SA 30, 2005)

         Grankulla samskola1955-77, av Birger Ulfvens (red.) (SA 20, 1989)

Lärare och författare – två roller för fem pedagoger i Helsingfors läroverk (SA 34, 2013)

         När IB kom till landet (SA 30, 2005)

         Skolförhållandena i Finland under början av 1970-talet (SA 33, 2012)

         Skolhistoria i 30 band (SA 30, 2005)

(och Jarl Stormbom) Skolhistorisk översikt 1999-2000) (SA 26, 2001)

Korsström Tuva: På spaning efter en far som dött (SA 24, 1997)

Krogerus Harry: Rolf Krogerus – Pedagog och vetenskapsman (SA 22, 2009)

Kull Magnus: Nykarleby seminarium och jägarrörelsen (SA15, 1979)

Kuikka Matti T.: Förarbetet inför 1866 års folkskolförordning i Finland (SA 32, 2009)

Larsson Esbjörn: Från lärd skola till läroverk: läroverksutbildningens utveckling i Sverige från rikets delning till 1878 års folkskolförordning i Finland (SA 32,2009)

Laxström Werner: Lägre folkskolseminariet i Vasa 1915-1945: historik och matrikel (SA 8, 1965)

Levón Bengt-Vilhelm: Byggnaden åldras (SA 23, 1981)

Lind Sven: Seminarister av årgång 1954 (SA 23, 1995)

Lindgren Samuel: Bildningshunger och knutpatriotism – de första folkskolornas tillkomst i några kommuner (SA 28, 2002)

         Den finländska folkskollärarutbildningens historia av Gösta Cavonius (rec.) (SA 24, 1997)

         Finlandssvenska folkskollärarutbildningen 125 år. Festtal i Ekenäs den 12 oktober 1996 (SA 24, 1997)

         Folkbildare av årgång 1956 (SA 31, 2007)

        Folkskolläraren som kulturfaktor i Svenskfinland (SA 20, 1989)

         Fångad i grundskolreformens nätverk (SA 21, 1991)

         Gösta Cavonius, fostraren och forskaren (SA 25, 1999)

         ”Kanhända är det lilla just det stora” (SA 25, 1999)

         Några lärarsläkter (SA 26, 2001)

         Svenskhövdingen V.K.E. Wichmann – lärare, diktare, läroboksförfattare (SA 22, 1993)

         Minnesord över professor Gösta Cavonius (SA 24, 1997)

Lindholm Tor: Trädgårdsutbildningen – en historisk betraktelse (SA 35, 2015)

Lundell Bo: Demokrati och skola (SA 28, 2002)

         Mera lykta än spegel (SA 24, 1997)

         Mera lykta än spegel (forts. från föreg. Nr.)  (SA25, 1999)

Lindqvist Inger: Ekenäs seminariums bibliotek 1871-1974 (SA16, 1981)

Lillas Alice: Medborgarinstituten i bildningens tjänst  (SA 36, 2017)

Löfman Anita: Modersmålet i Svenska samskolan i Tammerfors (SA 31, 2007)

Löfström Jan: Hur har realprovet i historia och samhällslära förändrats genom ämnesrealens tillkomst? (SA 31, 2007)

Lönnqvist Runar: Aron Stenvall, en förkämpe för folkhögskolan i vårt land (SA 5, 1959)

Malmström Björn-Olof: Björneborgsskolan sattes på prov på 1970-talet (SA31, 2007)

Mannil Ragnar: Den folkliga bildningens väg i Finland (SA 21, 1991)

         Folkskolans läroböcker under hundra år (SA 9, 1967)

         Skolhistorisk bibliografi. Komplement till Skolhistorisk bibliografi 1969 (SA 21, 1991)

         Skolhistorisk bibliografi och arkivöversikt (SA10, 1969)

         Sorjos svenska folkskola 1890-1940 (SA 5, 1979)

Mattson Börje m.fl. Historik över Finlands svenska skolungdomsförbund (SA19, 1987)

Mitts Ernst Aug.: Johannes Nyqvist, en kulturkämpe ­- vägbyggare (SA 4, 1975)

Nordman W.A.: En skolkonflikt i Wasa lyceum för hundra år sedan (SA13, 1975)

Nyberg Folke: Borgå gymnasiums bibliotek – en bibliotekarie och rariteter (SA18, 1985)

         Kongliga Borgå gymnasium före och efter 1809. (SA 32, 2009)

         Rariteter i Borgå gymnasiums bibliotek (SA 26, 2001)

Nybom Marita: Svenska skolan i Imatra (SA 5, 1979)

Nybond Bjarne: Närpes folkskolväsen 100 år (SA15, 1979)

Nybond Gunnar: Min utbildning till lärare och min första lärartjänst (SA 23, 1995)

Nyholm Runar: Skolläraren, utbildning och lärargärning (SA 20, 1989)

Nylund Erik: Drag ur Mellersta Nylands folkhögskolas historia (SA 2, 1954)

Olin-Nilsson Ulla: Minnen av Karin Allardt som svensklärare (SA 24, 1997)

Olli Asta: Svenska skolan i Varkaus (SA 31, 2007)

Pensar Lennart: Historik över svenska samskolan i Tavastehus (SA 9, 1967)

Pettersson Lars: Folkskolans varför och hur – en historisk betraktelse över motiv och metodik i svensk folkundervisning under 1899-talets första hälft (SA 32, 2009)

Ponthan Einar: Kring Antellska skolan i S:t Mickel (SA 5, 1959)

Ramsdahl C.: Drag ur Ålands lyceums historia (SA 9, 1967)

Rask Henry: Äldsta skolan i Esbo 150 år /SA39, 2023)

Rosenberg Bo: Den kommunala skolförvaltningen från 1970-talet till början av 2000-talet (SA 37, 2019)

Räbb Arne: Hågkomster från Nykarleby seminarium i 1930-talets början (SA 20, 1989)

Saramo Nils: De digitala läromedlens ankomst till de finlandssvenska skolorna (SA 38, 2021)

Schönberg Karin: Box skola 100 år (SA 29, 2005)

Schybergsson C.M.: Biblioteket vid Svenska klassiska lyceum i Åbo (SA 2, 1954)

       Från Skarpans skola till Ålands lyceum (SA 4, 1957)

       Uno Cygnaeus och krisen i folkskolefrågan (SA 5, 1959)

Selén Göran: Borgå folkhögskola 1889-1969 (SA 10, 1969)

Selén Lena: Skåldö skola 1884-1984 (SA 18, 1985)

Silvander Carl-Erik: Svenska privatskolan i Uleåborg – en historia full av paradoxer  (SA 31, 2007)

Sirén Olle: Folkskolan i Lovisa 1873 – 1973 (SA 12, 1973)

Sjöblom Ines: Att skapa läromedel för grundskolan (SA 38, 2021)

Sjöholm Odin: Södra Paipis skola 1889-1989 (SA 21, 1991)

Sjöström Konstantin: Cygnaeusskolan i Helsingfors 1910-1960 (SA 7, 1963)

         Skolhistoriska dokument jämte kommentarer: Dalsbruks folkskola. Glimtar från en sekelgammal skolas första decennium (SA 2/1954, 109-124.)

        Dalsbruks folkskola (SA 2, 1954)

         Dalsbruks svenska samskola (SA 4, 1957)

         Helsingfors svenska folkhögskola 1892-1937 (SA n7, 1963)

         Karolina Rosengren-Frank (SA10, 1969)

Sjöström Vilhelm: Folkskolväsendets uppkomst och utveckling i Pargas kommun (SA 3, 1955)

Sonck Eine: Som lärarinna i Petrograd (SA10, 1969)

Spjut Lina: Den gemensamma historien i rikssvenska och finländska läroböcker 1866-2016, (SA 38, 2021)

Staffans Helmer: Matrikel översånglärare i Finlandslärdomsskolor före år 1870 (SA 1, 1952)

Stenvall Aron: Drag ur Åbolands folkhögskolas historia (SA 1, 1952)

Stolpe Christina: Carpelanska förskolan i Åbo 1866-1952 -vägen till lärdom vid ”Tanternas skola” (SA 29 2003)

Stormbohm Jarl: (och Klingenberg Hilding) Aktuell skolhistorisk översikt (SA 28, 2002; SA 29, 2003; SA 30, 2005)

         Aktuell skolhistorisk översikt åren 2005-06 (SA 31, 2007)

         Albert Lilius förhållande till herbartianismen (SA 23, 1995)

        Blev Zachris Topelius i alla fall pedagog? (SA 25, 1999)

        Den svedbergska skolan – en skolhistorisk skildring 1856-89, av Bertel Nyholm (rec.) (SA 20, 1989)

        Folkskolförordningen av år 1866 och skolordningen år 1872  – två epokgörande skollagar (SA 21, 1991)

       Hembygdsundervisningen omkring sekelskiftet (SA 19, 1987)

(och Erik Geber) In memoriam (Samuel Lindgren) (SA 32, 2009)

         Jan Commenius, skolfäderna och det svensk-finska skolsystemet (SA 20, 1989)

         Johann Heinrich Pestalozzi 250 år (SA 24, 1997)

         Karin Allardt-Ekelund 100 år (SA 24, 1997)

         Karl Bruhn 100 är -från skriftställeri och författarskap till forskning och vetenskap (SA23, 1995)

(och Erik Geber) Kultur, pedagogik och skola. Några pedagogikhistoriska aspekter (SA 34, 2013)

         Lektoren J.L. Runeberg och hans miljö (SA 20, 1989)

         Lägerskolan i Norden – bakgrund, införande och utveckling (SA 18, 1985)

         Mikael Johansson-Soininen, läroplikten och pedagogiken (SA 28, 2002)

         Nils Oskar Johansson-Wretdal – en folkbildare (SA 33, 2011)

         Pedagogen och filosofen Waldemar Ruin (SA 26, 2011)   

         Planscherna -illustrationsproblemet (SA 28, 2002)

         Skolhistorisk litteratur 1991 och 1992 (SA 22, 1993)

(och Erik Geber) Skolhistorisk översikt 2006-2009 (SA 32, 2009)

(och Erik Geber samt Martin Gripenberg) Skolhistorisk översikt 2009-2010 (SA 33, 2011)

          Soininens hembygdskunskap och hembygdsundervisning (SA 28, 2002)

(och Erik Geber) Strindberg och skolan (SA 32, 2009)

         Stämningar kring Arvid Mörne som rektor och lärare vid folkhögskolan i Finns (SA 31, 2007)

         Torsten Rudenschiöld och skolplikten, Mikael Johnsson-Soininen och läroplikten -komparativa synpunkter (SA 29, 2003)

         Tre framstående historiedidaktiker: Emil Böök, Bernhard Estlander och A.K.Ottelin (SA 22, 1993)

         Paul Hägglund in memoriam (SA 24, 1997)

         Uno Cygnaeus – suomalainen koulumies ja kasvattaja, av Veli Nurmi (rec.) (SA 20, 1989)

(och Klingenberg Hilding) Skolhistorisk översikt 1999-2000 (SA 26, 2001)

(och Jossfolk Karl-Gustav) Överblick av skolhistorisk litteratur 1993 och 1994 (SA 23, 1995)

         Överblick av skolhistorisk litteratur 1997 och 1998 (SA 25, 1999)

         Överblick av skolhistorisk litteratur 1986 och 1988 (SA 20, 1989)

Ström Kristina: Den inkluderande skolan – vision eller verklighet? (SA39, 2023)

Strömberg-Johansson Etel: Åbolands vårdutbildning. En blick i backspegeln (SA 35, 2015)

Sylvander Kurt-Erik: Djäknar och gymnasister i Finland före skolreformen 1872 (SA 15, 1979)

         Synpunkter på gymnasiernas uppkomst i Sverige och Finland (SA 9, 1967)

Söderlund Börje: Hindersby folkskola – Kyrkoby folkskola – Kyrkslätts lågstadium, 1871 – 1996 (SA 24, 1997)

      Hindersby och dess sentida efterföljare, 1871-1996 (forts från föregående nr.) (SA 25, 1999)

Thodén Kurt: De första tio åren (SA 5, 1959)

      Mannerheimarnas skolgång i Helsingfors lyceum (SA 10, 1969)

      Svenska skolhistoriska föreningens andra decennium 1959-69 (SA 10, 1969)

      Svenska skolhistoriska föreningen i Finland 25 år (SA 13, 1957)

Torsell Agneta: En modern skola i Lagstad (SA39, 2023)

Wallén Björn: Svenska studieförbundet – i medborgarsamhällets mitt eller marginal? (SA 36, 2017)

Viitasaari Eino: Suomen kouluhistoriallinen Seura (SA 2, 1954)

Wiberg Albert: Föreningen för svensk undervisningshistoria (SA 4, 1957)

Wigell-Ryynänen Barbro (och Erik Geber): De allmänna bibliotekens uppkomst och utveckling i Finland (SA 36, 2017)

Wiik Harald: Folkundervisningens utveckling i Kvevlax (SA16, 1981)

Wiik Jan-Erik: Hyvinge privata svenska folkskola (SA13, 1975)

      Öar i havet – en svensk ö i ett finskt folkhav (SA 31, 2007)

Wikman Hjalmar: Henrik Backlund – trotjänare i Vörå (SA 23, 1995)

      Lisa Vidd – barnalärare i nydaningstid (SA 22, 1993)

Wilkman Sara: När vi sutto i vår bänk (SA 25, 1999)

Winqvist Lennart: Grundskolereformen och lärarfortbildningen (SA 21 1991)

Winqvist Torbjörn: En historisk tillbakablick på 40 år av svensk kvällsundervisning i Helsingfors (SA 20, 1989)

Wirén Werner: En tvåspråkig folkskola kring sekelskiftet (SA 13, 1975)

Wistbacka Nils-Gustav: Oitbacka skola, 1884-1984 (SA 18, 1985)

Zilliacus Gunvor: Ett halvsekel svensk folkskolverksamhet på Räfsö (SA 15, 1979)

Åberg Nils-Erik: Finlandssvenska skolförsök inför grundskolereformen (SA 21, 1991)

Åkerblom Bror: K.V.: Åkerbloms pedagogiska verksamhet (SA 6, 1961)

Åkerblom K.V.: Historik över Mellersta Österbottens folkskollärarkrets (SA 1, 1952)

           V.K.E. Wichmann – Gånge Rolf (SA 11, 1971

           V.K.E. Wichmann – Gånge Rolfs lektorsår i Nykarleby (SA 21, 1991)

Åmossa Birgitta: Adèle Weman – kulturbärare över generationer (SA 34, 2013)

Öhman Erik: Nykarleby samskola femtio år (SA 11, 1971)

Österholm Thor: Folkskolan i Taklax – från idé till verklighet (SA 21, 1991)

             Folkundervisningens utveckling i Bergö kommun (SA 11, 1971)

Österlund Runar: Borgå stads svenska folkskola (SA 11, 1971)

Östern, Anna-Lena: Ett porträtt  av småskolelärarinnan Edith Knip (SA 33, 2011)